Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
PhD seminar
Course of study:
2017/2018
Code:
NME-3-402-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Metallurgy
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Leszczyńska-Madej Beata (bleszcz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Wykazuje się samodzielnością myślenia i niezależnością poglądów w dyskusji naukowej, także potrafi merytorycznie i krytycznie ocenić wystąpienia naukowe kolegów doktorantów. Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_U002 Potrafi krytycznie oceniać publikacje naukowe w obszarze prowadzonych badań: ocenić i uzasadnić ich znaczenie, wskazać oryginalne elementy i praktyczne zastosowania. Presentation,
Scientific paper
Knowledge
M_W001 Student posiada pogłębioną wiedzę z dziedziny nauki związanej z prowadzonymi badaniami naukowymi Scientific paper,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Wykazuje się samodzielnością myślenia i niezależnością poglądów w dyskusji naukowej, także potrafi merytorycznie i krytycznie ocenić wystąpienia naukowe kolegów doktorantów. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi krytycznie oceniać publikacje naukowe w obszarze prowadzonych badań: ocenić i uzasadnić ich znaczenie, wskazać oryginalne elementy i praktyczne zastosowania. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada pogłębioną wiedzę z dziedziny nauki związanej z prowadzonymi badaniami naukowymi - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

W ramach modułu seminarium doktorant zobowiązany jest co najmniej raz w roku wygłosić referat na forum wydziału lub na konferencji naukowej, na którym prezentuje postępy swojej pracy. Najpóźniej po 4 semestrze doktorant powinien wygłosić referat, który będzie podstawą do wszczęcia przewodu doktorskiego.
Dodatkowo w ramach modułu seminarium doktoranci zobowiązani są do uczestniczenia w referatach, które prezentowane są na forum wydziału przez zapraszanych gości i innych doktorantów – obowiązkowo 50% obecności.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 110 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in seminar classes 60 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa wystawiana jest na podstawie obecności na seminariach, wystąpień na konferencjach oraz prezentacji wyników własnych na seminariach wydziałowych

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None