Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
The heat treatment of metals and alloys
Course of study:
2017/2018
Code:
NME-3-505-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Metallurgy
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Smyrak Beata (smyrak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Smyrak Beata (smyrak@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Mamala Andrzej (amamala@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi zorganizować warsztat pracy umożlwiający zdobycie wiedzy na temat własności materiałów Activity during classes,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student potrafi samodzielnie zaplanować program oraz metodykę zaawansowanych badań umożliwiających ocenę efektów standardowych oraz niekonwencjonalnych procesów obróbki cieplnej metali nieżelaznych i ich stopów Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
M_U004 Student potrafi zaprojektować proces obróbki cieplnej stopów aluminium oraz stopów miedzi w celu uzyskania ponadstandardowych własności ww. materiałów Activity during classes,
Participation in a discussion
M_U005 Student potrafi samodzielnie dokonać identyfikacji mechanizmów odpowiedzianych za uzyskane efekty w wyniku procesów obróbki cieplnej Activity during classes,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie teorii zabiegów obróbki cieplnej metali nieżelaznych i ich stopów Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W002 Student zna mechanizmy standardowych oraz niekonwencjonalnych procesów obróbki cieplnej metali nieżelaznych oraz ich stopów Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W003 Student posiada specjalistyczną wiedzę na temat zasad projektowania zabiegów obróbki cieplnej metali nieżelaznych oraz ich stopów Activity during classes,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi zorganizować warsztat pracy umożlwiający zdobycie wiedzy na temat własności materiałów - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi samodzielnie zaplanować program oraz metodykę zaawansowanych badań umożliwiających ocenę efektów standardowych oraz niekonwencjonalnych procesów obróbki cieplnej metali nieżelaznych i ich stopów - - - - - + - - - - -
M_U004 Student potrafi zaprojektować proces obróbki cieplnej stopów aluminium oraz stopów miedzi w celu uzyskania ponadstandardowych własności ww. materiałów - - - - - + - - - - -
M_U005 Student potrafi samodzielnie dokonać identyfikacji mechanizmów odpowiedzianych za uzyskane efekty w wyniku procesów obróbki cieplnej - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie teorii zabiegów obróbki cieplnej metali nieżelaznych i ich stopów - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna mechanizmy standardowych oraz niekonwencjonalnych procesów obróbki cieplnej metali nieżelaznych oraz ich stopów - - - - - + - - - - -
M_W003 Student posiada specjalistyczną wiedzę na temat zasad projektowania zabiegów obróbki cieplnej metali nieżelaznych oraz ich stopów - - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:
-
Seminar classes:

Tematyka seminarium dotyczyć będzie zagadnień związanych z szeroko rozumianą obróbką cieplną metali i stopów metali oraz możliwościami kształtowania własności na drodze zabiegów cieplnych. W szczególności, w ramach seminarium zostaną omówione zagadnienia związane z mechanizmami strukturalnymi odpowiedzialnymi za efekty obróbki cieplnej zaawansowanymi metodami ich oceny przy wykorzystaniu specjalistycznych technik badawczych, zaawansowanymi metodami analizy wpływu parametrów obróbki cieplnej na własności (twardość, przewodność elektryczna itp.). Ponadto, zostaną przedstawione przemysłowe technologie wykorzystujące standardowe oraz niekonwencjonalne zabiegi obróbki cieplnej, trendy w rozwoju obróbki cieplnej metali nieżelaznych. Szczególnej analizie zostaną poddane procesy obróbki cieplnej stopów aluminium, stopów miedzi oraz innych stopów metali nieżelaznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 48 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Contact hours 10 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Participation in seminar classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa=100% ocena z prezentacji tematu w ramach ćwiczeń semianaryjnych

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1.Kammer, C. Aluminium Handbook Volume 1: Fundamentals and Materials. Aluminium-Verlag, 1999. ISBN 3870172614.
2.Davis, J Aluminium and Aluminium Alloys: ASM Speciality Handbook.. The Materials Information Society, 1993. ISBN 0-87170-496-X.
3.Hirsch, J. Skrotzki, B. Gottste, G. Aluminium Alloys. Their Physical and Mechanical Properties. Volume 2. Wiley-VCH. ISBN 978-3-527-32367-8.
4.Altonpohl, D G. Aluminium: Technology, Applications and Environment. TMS-AIME, 1998. ISBN-10: 0873394062.
5.Nadella, R. Eskin, D G. Du, Q.Macrosegregation in Direct Chill Casting of Aluminium Alloys. Netherlands Institute for Metals Research, Progress in Materials Science, 2008, Vol. 53, Issue 3. Pages 421 – 480.
6.B.Smyrak, Procesy reologiczne przewodowych stopów Al-Mg-Si w ujęciu fenomenologicznym, Wydawnictwo Impuls, Kraków, 2013, ISBN 978-83-7850-449-8
7.Mamala A.: Analiza zmian naprężeń w samonośnych elektroenergetycznych przewodach ze stopów AlMgSi jako, efektu reologicznej natury materiału. Praca doktorska, AGH WMN, Kraków 2001
8.
9. Mondolfo L.F., Aluminium Alloys; Structure and properties, Butterwirth, 1976, London-Boston
10. Davies J.: Aluminium Handbook, ASM, 2006
11. Polmear I.J: Aluminium Alloys – a centuray of age hardening, Materials Forum, vol. 28, 2004
12. Martinsen F.A., Ehlers F.J.H., Toseater M., Holmestad R.: Revesal of the neagtive batural aging effect in AlMgSi alloys, Acta Materiala, 60, 2012, 6091-6101
13. Miao WF, Laughlin D.E.: Precipitation hardening in aluminum alloy 6022, Scripta Materialia 1999 40 (7), 873-878
14. Edwards G.A., Stiller K., Dunlop G.I., Couper M.J: The percipitation sequaence in AlMgSi alloys, Acta Materialla, vol.46, no 11, 1998, str. 3893-3904
15. M.Tokarski, S.Tkaczyk, Kinetyka procesów wydzieleniowych w wyabranych stopach aluinium na sonowie ukladu Al-Mg, WSI Opolu, 1993
16. Łatkowski A. Bronicki M., Gryziecki J. Wpływ warunków obróbki cieplnej na własności stopów AlMgSi o podwyższonej zawartości krzemu Rudy i Metale Nie-żelazne 2000 R. 45 nr 8 s. 438–440. — Bibliogr. s. 440, Summ
17. Totten G.E., MacKenzie D.S.: Physical Metallurgy and Processes. Handbook of Aluminium, vol. 1
18. H.J.McQueen, S.Spigarelli, M.E.Kassner, E.Evangelista. Hot deformation and Processing of Aluminium Alloys, CRC Press 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. B.Smyrak, Procesy reologiczne przewodowych stopów Al-Mg-Si w ujęciu fenomenologicznym, Wydawnictwo Impuls, Kraków, 2013, ISBN 978-83-7850-449-8
2. Smyrak B., Knych T., Osuch P., Nalborski Ł., Słaby P., Korzeń K.: Badania wpływu parametrów starzenia sztucznego walcówki z przewodowego stopu AlMgSi na kształtowanie się umacniania drutów w procesie ciągnienia, Hutnik Wiadomości Hutnicze, ISSN 1230-3534, 2011 R. 78 nr 1 str.127-129
3. Knych T., Mamala A., Smyrak B., Osuch P.: Ocena technologii ciągłego odlew-naia i walcowania przewodowych stopów AlMgSi w linii continuus-Porperzi pod katem jakości wsadu do procesu ciagnienia, Rudy i Metale Nieżelazne, ISSN 0035-9696, 2011 R. 56 nr 1 str.57-60
4. Knych T., Mamala A., Smyrak B., Osuch P., Walkowicz M.: Ewolucja struktury i własności przewodowych stopów AlMgSi w linii ciągłego odlewania i walcowania metodą Continuus-Properzi, Rudy i Metale Nieżelazne, ISSN 0035-9696, 2010 R. 55 nr 7 str. 457–463,
5. 4. Kawecki A., Knych T., Sieja-Smaga E., Mamala A., Kwaśniewski P., Kiesiewicz G., Smyrak B., Pacewicz A., Fabrication, properties and microstructures of high strength and high conductivity copper-silver wires, Archives of Metallurgy and Materials, Volume 57 2012 Issue 4, str. ,
6. Osuch P., Smyrak B., Knych T.: Effect of precipitation hardening on the structure and properties of AlMgSi conductor alloys in different technological routes, Materials Science Forum , vol. 765, 2013, str. 823-826
7. Knych T., Mamala A. Smyrak B., Tarasek A.: Analiza zmian własności drutów gatunku 6101 przeznaczonych na samonośne przewody w symulowanych warunkach ich eksploatacji, Rudy i Metale R52, 2007,4, str. 199-205
8. Knych T., Mamala A., Smyrak B., Uliasz P., Dziedzic E.: Nowe przewody elektroenergetyczne ze stopów aluminium o podwyższonej przewodności elektrycznej, Rudy i Metale R52, 2007, 7, str.419-426,
9. Knych T., Mamala A., Smyrak B., Uliasz P., Dziedzic E.: Badania charakterystyk mechanicznych przewodów elektroenergetycznych ze stopów aluminium o pod-wyższonej przewodności elektrycznej, Rudy i Metale R52, 2007, 8, str. 491-497,
10. Knych T., Mamala A. Smyrak B., Uliasz P.: Relaksacja naprężeń w drutach ze stopów AlMgSi, Rudy i Metale R52, 2007,11, str. 790-797,
11. Knych T., Mamala A., Smyrak B., Uliasz P.: Badania nad procesem ciągnienia stopów aluminium o podwyższonej przewodności elektrycznej, Rudy i Metale R52, 2007, 11, str. 806-812 – udział własny: 25%
12. Knych T., Smyrak B., Osuch P., Szajding K.: A study of the influence of strain hardening and precipitation hardening sequence on development of mechanical properties of AlMgSi conductor alloys, Materials Science Forum ISSN 0255-5476 -,2011 vol. 690, TransTech Publications, Switzerland, str. 45–48 .
13. Knych T., Mamala A. Smyrak B.: Badania wpływu czasu starzenia naturalnego na parametry siłowe procesu ciągnienia drutów ze stopu 6201, Hutnik. Wiadomo-ści Hutnicze 2005, nr 2. str. 79-81
14. Knych T., Mamala A. Smyrak B, Tarasek A.: Badania wpływu czasu starzenia naturalnego walcówki z przewodowego stopu AlMgSi (seria 6xxx) na własności reologiczne drutów po obróbce cieplno-mechanicznej, Rudy i Metale Nieżelaz-ne. 2005 R. 50 nr 2 s. 82–86.
15. Smyrak B., Knych T., Mamala A.: Badania wpływu czasu starzenia naturalnego walcówki z przewodowego stopu AlMgSi (seria 6xxx) na elektryczno-mechaniczne własności drutu osiągane w procesie końcowej obróbki ciepl-nej, Rudy i Metale Nieżelazne. — 2004 R. 49 nr 9 s. 456–461.
16. Knych T., Mamala A. Smyrak B: Wpływ czasu starzenia naturalnego walcówki ze stopu AlMgSi (seria 6000) na jej własności mechaniczne oraz podatność do procesu ciągnienia, Rudy i Metale Nieżelazne. 2004 R. 49 nr 8 str. 400–406.
17. Knych T., Mamala A. Smyrak B: Przewodowe stopy na bazie aluminium, Rudy i Metale Nieżelazne. 2004 R. 49 nr 6 s. 292–295
18. Knych T., Mamala A., Smyrak B.: Phenomenology of the creep process of a precipitation-hardenable AlMgSi alloy wires for overhead power lines. Experimental tests. Simulation, Mechanics of Time-Dependent Materials, 13, 2009, str. 163-181 .

Additional information:

None