Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Management system in a research laboratory
Course of study:
2017/2018
Code:
NME-3-506-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Metallurgy
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Książek Marzanna (mksiazek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Książek Marzanna (mksiazek@agh.edu.pl)
Module summary

Laboratorium badawcze ubiegające się o akredytacje musi zbudować system zarządzania w oparciu o normę pt. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość i rozumie wpływ systemu zarządzania na działalność laboratorium badawczego. Potrafi jasno i otwarcie wskazywać cel swoich działań zarówno w gronie specjalistów jak i lokalnej wspólnoty. Jest otwarty na krytykę. ME3A_K01, ME3A_K04, ME3A_K02, ME3A_K03 Test
Skills
M_U001 1. Student zna wymagania dotyczące opracowania systemu zarządzania oraz warunki jakie muszą być spełnione, aby kompetencje laboratorium do wykonywania badań zostały uznane 2. Student potrafi wdrożyć system zarządzania wg normy PN-EN ISO 9001 3. Student potrafi wdrożyć system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym 4. Student zna i rozumie zasadnicze cele wdrożenia normy ISO 17025 w laboratorium ME3A_K01, ME3A_K04, ME3A_K02, ME3A_K03 Test
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę dotyczącą systemu zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001 ME3A_K01, ME3A_K04, ME3A_K02, ME3A_K03 Test
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 (Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów ME3A_K01, ME3A_K04, ME3A_K02, ME3A_K03 Test
M_W003 Student zna i rozumie wymagania dotyczące właściwego zarządzania laboratorium badawczym ME3A_K01, ME3A_K04, ME3A_K02, ME3A_K03 Test
M_W004 Student zna i rozumie wymagania dotyczące kompetencji technicznych w zakresie pomiarów ME3A_K01, ME3A_K04, ME3A_K02, ME3A_K03 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość i rozumie wpływ systemu zarządzania na działalność laboratorium badawczego. Potrafi jasno i otwarcie wskazywać cel swoich działań zarówno w gronie specjalistów jak i lokalnej wspólnoty. Jest otwarty na krytykę. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 1. Student zna wymagania dotyczące opracowania systemu zarządzania oraz warunki jakie muszą być spełnione, aby kompetencje laboratorium do wykonywania badań zostały uznane 2. Student potrafi wdrożyć system zarządzania wg normy PN-EN ISO 9001 3. Student potrafi wdrożyć system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym 4. Student zna i rozumie zasadnicze cele wdrożenia normy ISO 17025 w laboratorium + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę dotyczącą systemu zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001 + - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 (Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów - - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie wymagania dotyczące właściwego zarządzania laboratorium badawczym - - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna i rozumie wymagania dotyczące kompetencji technicznych w zakresie pomiarów - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

I. Zarządzanie na bazie standardów (wg norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i dobrej praktyki) w laboratorium badawczym (organizacja, system zarządzania, nadzór nad dokumentami oraz zapisami, podwykonawstwo badań i wzorcowań, zakupy usług i dostaw, obsługa klienta, przeglądy zarządzania)
II. Doskonalenie systemu zarządzania- wybrane elementy: polityka jakości, cele jakościowe, wyniki audytów, działania korygujące i zapobiegawcze, przegląd zarządzania
III. Metody badań oraz ich walidacja
IV. Zarzadzanie wyposażeniem pomiarowo-badawczym
V. Spójność pomiarowa w badaniach
VI. Zapewnienie jakości wyników badań
VII. Akredytacja laboratorium badawczego – podstawy prawne

Seminar classes:

Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratorium badawczego.
Proces akredytacji laboratorium badawczego

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 20 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 7 h
Participation in seminar classes 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na wszystkich zajęciach seminaryjnych

Recommended literature and teaching resources:

1. PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
2. Akredytacja bez tajemnic, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski, 4, (2009), 6-9.
3. Michalski R., Mytych J., Akredytacja laboratoriów badawczych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 – przewodnik, wydawnictwo Elamed 2008.
4. Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych, praca zbiorowa (Bulska E., Konieczka P., Kremer E., Naganowska-Nowak A., Namieśnik J., Rompa M., Świtaj-Zawadka A., Zygmunt B.), WN-T, Warszawa 2007.
5. Ligarski M.J.: Podejście systemowe do zarządzania jakością w organizacji. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
6. Wierzowiecka J.: Różnice wymagań i statusu wyników badań w laboratoriach badawczych, Problemy Jakości, nr 4, 2004.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None