Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Philosophy
Course of study:
2017/2018
Code:
NME-3-701-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Metallurgy
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. zw. dr hab. Fiut Ignacy (isfiut@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. zw. dr hab. Fiut Ignacy (isfiut@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi formułować pytania w dziedzinie ontologii, epistemologii, aksjologii oraz pod adresem przedmiotu możliwych badań naukowych oraz metod badawczych z nim związanych. Umie dokonać demarkacji zagadnień naukowych od pseudonaukowych ME3A_W07, ME3A_U01 Activity during classes,
Oral answer
M_U002 Student potrafi aplikować zagadnienia filozoficzne i metodologiczne do własnego przedmiotu badań, kwalifikować stanowiska poznawcze swych oponentów i umie bronić przyjętych założeń ontologicznych, epistemologicznych i aksjologiczne przy ocenia własnych wyników i analiz naukowych ME3A_W07, ME3A_W01, ME3A_U04, ME3A_U02 Activity during classes,
Examination,
Diploma thesis preparation
Knowledge
M_W001 Student zna główne stanowiska filozoficzne powstałe w historii myśli europejskie o charakterze realistycznym i idealistycznym, przedmiot filozofii oraz dzieje sporu między realizmem i idealizmem. ME3A_W07 Activity during classes,
Oral answer
M_W002 Student rozumie problematyki i zawartości treściowe dziedzin filozofii: ontologii, epistemologii, aksjologii i metodologii nauki, ze szczególnym uwzględnienie własnej dziedziny badań naukowych. ME3A_W07, ME3A_W01 Activity during classes,
Essays written during classes
M_W003 Student dysponuje wiedza z historii kosmologii oraz współczesnych prób tworzenia konkurencyjnych modeli kosmosu z uwzględnieniem najnowszych wyników współczesnej fizyki, matematyki i informatyki ME3A_W07, ME3A_W01, ME3A_W02 Oral answer,
Presentation,
Scientific paper
M_W004 Student potrafi zakwalifikować myśl filozoficzną danego myśliciele w kategoriach historycznych oraz problemowych ME3A_W07, ME3A_U01 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi formułować pytania w dziedzinie ontologii, epistemologii, aksjologii oraz pod adresem przedmiotu możliwych badań naukowych oraz metod badawczych z nim związanych. Umie dokonać demarkacji zagadnień naukowych od pseudonaukowych + - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi aplikować zagadnienia filozoficzne i metodologiczne do własnego przedmiotu badań, kwalifikować stanowiska poznawcze swych oponentów i umie bronić przyjętych założeń ontologicznych, epistemologicznych i aksjologiczne przy ocenia własnych wyników i analiz naukowych + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna główne stanowiska filozoficzne powstałe w historii myśli europejskie o charakterze realistycznym i idealistycznym, przedmiot filozofii oraz dzieje sporu między realizmem i idealizmem. + - - - - + - - - - -
M_W002 Student rozumie problematyki i zawartości treściowe dziedzin filozofii: ontologii, epistemologii, aksjologii i metodologii nauki, ze szczególnym uwzględnienie własnej dziedziny badań naukowych. + - - - - + - - - - -
M_W003 Student dysponuje wiedza z historii kosmologii oraz współczesnych prób tworzenia konkurencyjnych modeli kosmosu z uwzględnieniem najnowszych wyników współczesnej fizyki, matematyki i informatyki + - - - - + - - - - -
M_W004 Student potrafi zakwalifikować myśl filozoficzną danego myśliciele w kategoriach historycznych oraz problemowych + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

Wykład:
I. podstawowe zagadnienia i kierunki rozwoju myśli filozoficznej w Europie i na świecie:
ontologia, epistemologia, aksjologia, metodologia bań naukowych,
II. podstawowy problem myślenia filozoficznego: spór stanowisk realistycznych z idealistycznymi w
filozofii antycznej, średniowiecznej , nowożytnej i współczesnej,
III. historia rozwoju kosmologii i jej związki z rozwojem doktryn filozoficznych oraz rozwojem nauk przyrodniczych, ścisłych oraz humanistycznych,
IV. konteksty odkrycia, uzasadnienia i uspołecznienia wiedzy naukowej: analiza przykładów historycznych oraz współczesnych,
V. informacja, mediatyzacja i komunikowanie w naukach współczesnych jako źródło innowacyjności w badaniach,
VI. ekofilozofia i zagadnienie rozwoju zrównoważonego w badaniach naukowych,
VII. aksjologiczne podstawy badań naukowych w świetle współczesnej humanistyki.

The Lecture:
1. the basic issues and directions of development of philosophical thought in Europe and worldwide: ontology, epistemology, axiology, methodology of scientific research,
2. the basic problem of philosophical thinking: the dispute between the realistic and idealistic positions in ancient, medieval, modern and contemporary philosophy,
3.history of the development of cosmology and its connections with the development of philosophical doctrines and the development of life sciences, natural sciences and sciences of humanistic,
4. contexts of discovery, reasoning, and socialization of scientific knowledge: an analysis of historical and contemporary examples,
5. information, media coverage and communication in the sciences as a source of innovation in research,
6. Eco-philosophy and the issue of sustainable development in scientific research,
7. axiological foundations of research in light of the contemporary humanistic.

Seminar classes:

Seminaria
Ilustracja tematów wykładu, na przykładzie zadań (problemów) przekazanych studentom do rozwiązania i omówienia.
Seminars
Illustration of topics discussed during lectures; presentation and discussion of the solutions of various problems handed-out to the Ph.D. students.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 108 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Participation in seminar classes 14 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 35 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z wystąpienia seminaryjnego. Aktywność na zajęciach może ją polepszyć o maksymalnie 1 punkt (stopień).

Grade obtained for the seminar presentation. An active participation in the lectures may enhace the grade (by one point at the most).

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna wiedza z nauk społecznych, fizyki, matematyki, informatyki.

General knowledge in social sciences, physicses, mathematicses, computer sciences.

Recommended literature and teaching resources:

1. K. Ajdukiewicz, „Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania i metafizyka”, Warszawa 1983 lub 2000.
2. L. Gawor, Z. Stachowski (red.)” Filozofia współczesna”, Bydgoszcz 2006.
3. I. S. Fiut, „Ekofilozofia. Geneza i problemy”, Kraków 2003.
4. T. Ferris, „Cały ten kram. Raport o stanie wszechświat(ów), Poznań 1999.
5. H. Jenkins, Kultura konwergencji, Warszawa 2007
6. A. Koestler, Lunatycy. Historia zmiennych pogladów na świat, Poznań 2002.
7. K.R. Popper. Wiedza obiektywna Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Warszawa 1992.
8. W. Tatrkiewicz, Historia filozofii, wybrane rozdziały z tomów I, II, III, Warszawa (kolejne wydania z lat 1980-2000)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
  • I. S. Fiut, „Ekofilozofia. Geneza i problemy”, Kraków 2003.
Additional information:

None