Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
MME-2-101-MO-s
Name:
Kształtowanie struktury i własności materiałów
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Physical Metallurgy and Heat Treatment
Field of study:
Metallurgy
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Konstanty Janusz (konstant@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Konstanty Janusz (konstant@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Sułowski Maciej (sulek@agh.edu.pl)
Madej Marcin (mmadej@agh.edu.pl)
dr inż. Tyrała Dorota (dtyrala@agh.edu.pl)
dr inż. Kowalska Joanna (joannak@agh.edu.pl)
dr inż. Witkowska Małgorzata (witkowsk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi zidentyfikować korzyści i zagrożenia związane z działalnością inżynierską. ME2A_K02 Participation in a discussion,
Examination
Skills
M_U001 Student, w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną, potrafi samodzielnie zaprojektować proces produkcji materiałów konstrukcyjnych, narzędziowych i specjalnych, posiadających zadane własności oraz spełniających określone wymagania użytkowe. ME2A_U08, ME2A_U09, ME2A_U10, ME2A_U07, ME2A_U18 Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi wykorzystać nowoczesne techniki badawcze do rozwiązywania złożonych problemów materiałoznawczych. ME2A_U16 Execution of laboratory classes,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę na temat budowy krystalicznej metali i stopów, w tym: budowy kryształów idealnych i defektów struktury krystalicznej. Posiada podstawową wiedzę z teorii dyfuzji oraz przemian fazowych w metalach i stopach. ME2A_W07, ME2A_W02 Examination,
Execution of laboratory classes
M_W002 Student posiada wiedzę na temat możliwości kształtowania struktury i własności materiałów poprzez: - wybór technologii wytwarzania materiału dobór składu chemicznego materiału (lub dobór mieszanki proszków, w przypadku wytwarzania metodami metalurgii proszków) - odkształcenie plastyczne materiału - zastosowanie obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej, cieplno-mechanicznej itp. - nałożenie powłok ochronnych ME2A_W07, ME2A_W01, ME2A_W06 Execution of laboratory classes,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi zidentyfikować korzyści i zagrożenia związane z działalnością inżynierską. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student, w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną, potrafi samodzielnie zaprojektować proces produkcji materiałów konstrukcyjnych, narzędziowych i specjalnych, posiadających zadane własności oraz spełniających określone wymagania użytkowe. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać nowoczesne techniki badawcze do rozwiązywania złożonych problemów materiałoznawczych. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę na temat budowy krystalicznej metali i stopów, w tym: budowy kryształów idealnych i defektów struktury krystalicznej. Posiada podstawową wiedzę z teorii dyfuzji oraz przemian fazowych w metalach i stopach. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat możliwości kształtowania struktury i własności materiałów poprzez: - wybór technologii wytwarzania materiału dobór składu chemicznego materiału (lub dobór mieszanki proszków, w przypadku wytwarzania metodami metalurgii proszków) - odkształcenie plastyczne materiału - zastosowanie obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej, cieplno-mechanicznej itp. - nałożenie powłok ochronnych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Związek między strukturą, własnościami i procesem wytwarzania
2. Struktura krystaliczna materiałów
3. Defekty struktury krystalicznej i ich wpływ na własności.
4. Kształtowanie własności materiałów inżynierskich poprzez odkształcenie plastyczne
5. Wprowadzenie do przemian fazowych.
6. Fazy stopów. Układy równowagi fazowej.
7. Kształtowanie własności materiałów inżynierskich poprzez obróbkę cieplną
8. Wykorzystanie technologii metalurgii proszków do kształtowania struktury i własności materiałów metalowych i
ceramiczno-metalowych
9. Wykorzystanie metalurgii proszków jako bezkonkurencyjnej technologii wytwarzania pseudostopów
10. Wprowadzenie do inżynierii powierzchni.
11. Kształtowanie własności warstwy wierzchniej w procesach obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej.
12. Nanoszenie powłok
13. Zintegrowane procesy technologiczne, w tym obróbki cieplno-plastycznej i cieplno-magnetycznej
14. Sposoby badania struktury materiałów. Badanie własności fizyko-chemicznych i mechanicznych materiałów
15. Aplikacje technik komputerowych w procesach kształtowania i badania struktury i własności materiałów

Laboratory classes:

1. Analiza wykresów fazowych
2. Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna stali
3. Materiały spiekane i kompozyty
4. Zgniot i rekrystalizacja
5. Badanie własności mechanicznych materiałów
6. Badania mikroskopowe materiałów metalicznych
7. Ilościowa analiza struktury materiałów
8. Badanie własności tribologicznych materiałów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Preparation for classes 30 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Contact hours 3 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona: 0,4 oceny z ćwiczeń laboratoryjnych + 0,6 oceny z egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1. M. Blicharski, Wstęp do inżynierii materiałowej. WNT, Warszawa 1998
2. K. Przybyłowicz, J. Przybyłowicz, Metaloznawstwo w pytaniach i odpowiedziach. WNT, Warszawa 2000
3. J. Pacyna (Red.), Ćwiczenia z materiałów metalicznych. Wyd. WMiIM, Kraków 2003
4. K. Przybyłowicz, Metaloznawstwo teoretyczne. Wyd. AGH, Kraków 1985
5. Z. Kędzierski, Termodynamika stopów. Wyd. AGH, Kraków 1999
6. A. Ciaś, H. Frydrych, T. Pieczonka, Zarys metalurgii proszków. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992
7. P. Kula, Inżynieria warstwy wierzchniej. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000
8. T. Burakowski, T. Wierzchoń, Inżynieria powierzchni. WNT, Warszawa 1995
9. Z. Kędzierski, Przemiany fazowe w metalach i stopach. Wydawnictwo AGH, Kraków 1988
10. L.A. Dobrzański, R. Nowosielski, Metody badań metali i stopów. Badania własności fizycznych. WNT, Warszawa 1987
11. L.A. Dobrzański, E. Hajduczek, Metody badań metali i stopów. Mikroskopia świetlna i elektronowa. WNT, Warszawa 1987

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

None