Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Systemy CAD/CAM/CAMD
Course of study:
2017/2018
Code:
MME-2-106-MO-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Physical Metallurgy and Heat Treatment
Field of study:
Metallurgy
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Paćko Marek (packo@metal.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Paćko Marek (packo@metal.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować proces obróbki ubytkowej z wykorzystaniem programu CAM ME2A_U15 Project
M_U002 Potrafi praktycznie zastosować systemy CAD/CAM/CAMD w różnych procesach wytwarzania części maszyn oraz narzędzi ME2A_U15 Project
M_U003 Student potrafi poprawnie dobrać narzędzia i parametry do projektowanego procesu obróbki skrawaniem. ME2A_U15 Project
Knowledge
M_W001 Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie projektowania związanego z zastosowaniem CAD, CAE, CAM oraz RP i RT ME2A_W03 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować proces obróbki ubytkowej z wykorzystaniem programu CAM - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi praktycznie zastosować systemy CAD/CAM/CAMD w różnych procesach wytwarzania części maszyn oraz narzędzi - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi poprawnie dobrać narzędzia i parametry do projektowanego procesu obróbki skrawaniem. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie projektowania związanego z zastosowaniem CAD, CAE, CAM oraz RP i RT + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Systemy CAd-CAM-CAMD

1. Rynek oprogramowania CAD-CAM-CAE. Metody projektowania i wytwarzania (RP, RT, CD, CE i Rivers Engineering) i ich zastosowanie w różnych dziedzinach życia. Bazy danych w projektowaniu. Nowoczesne procesy i technologie wytwarzania.
2. Obróbka ubytkowa. Obrabiarki do obróbki skrawaniem – tradycyjne i obrabiarki CNC. Budowa i konstrukcje narzędzi skrawających. Geometria ostrzy skrawających. Materiały narzędziowe, a materiały obrabiane.
3. Fizykalne podstawy obróbki skrawaniem. Projektowanie procesów obróbki skrawaniem. Charakterystyka procesów toczenia i frezowania. Grawerowanie. Parametry technologiczne i ich dobór.
4. Zastosowanie różnych cykli obróbczych w programach CAM do projektowania procesów obróbki i automatycznego generowania kodów dla obrabiarek CNC. Przykładowe symulacje obróbki skrawaniem.
5. Podstawowe zasady i sposoby programowania obrabiarek CNC. Zintegrowane systemy CAD-CAM. Funkcje sterownicze: przygotowawcze, pomocnicze i maszynowe. Bazy narzędziowe, materiałowe i ich rozbudowa.
6. Programowanie w układzie przyrostowym i absolutnym, ręczne i automatyczne. Rodzaje sterowań dla obrabiarek CNC. Obróbka 2.5, 3, 4 i 5-osiowa. Budowa postprocesorów. Przykłady projektów technologii obróbki dla procesów toczenia, frezowania i grawerowania – ogólna charakterystyka programów CAM. Obróbka HSC.
7. Prezentacja przykładowego procesu wytwarzania: matryc do objętościowej przeróbki plastycznej, form wtryskowych lub wybranych elementów matryc/stempli do tłoczenia blach, z zastosowaniem elementów typowych będących gotowymi modelami 3D w programach CAD. Przykładowy projekt technologii obróbki skrawaniem CAM dla wybranego narzędzia – symulacja obróbki przy wykorzystaniu wybranego programu CAM – generowanie kodu NC. Test z wykładów.

Project classes:
Projekty wspólne i indywidualne – Lab. komputerowe

Projekty z zastosowaniem wybranych programów CAD-CAM (np. AutoCAD, SolidWorks, EdgeCAM). Wykorzystanie baz narzędzi skrawających zawartych w programach CAM. Budowa zarysu 2D i modeli 3D do obróbki skrawaniem. Programowanie obrabiarek CNC; ręczne – edytor NC i automatyczne – wybrany program CAM. Wykorzystanie postprocesora dla wytypowanej obrabiarki – Frezarka HSC Eberle FRP 600.
1. Programowanie ręczne – tworzenie Kodów NC – dla figur 2D oraz wektoryzacja z zarysu obrazu rastrowego – obróbka zarysu i kieszeni (2.5D) metodą przyrostową i względem stałego punktu bazowego (metoda bezwzględna). Zadanie wspólne i zadania indywidualne.
2. Zadania obliczeniowe – dobór Vc, ap i obliczenia n i Vf w zależności od materiału obrabianego, materiału narzędzia i jego geometrii.
3. Ćwiczenia – obsługa interfejsu użytkownika wybranego programu CAM (EdgeCAM) – prezentacja gotowych procesów obróbczych.
4. Prezentacja filmów z obróbki skrawaniem dla różnych materiałów i operacji skrawania przy wykorzystaniu różnych geometrii narzędzi.
5. Symulacja i automatyczne generowanie kodu NC dla zarysu obrazu rastrowego. Zadanie wspólne i zadania indywidualne.
6. Projekt obróbki dla procesu toczenia – zarys 2D kształtu wyrobu gotowego, dobór narzędzi i parametrów procesu obróbki skrawaniem– symulacja w wybranym programie CAM. Przykład z detalowania. Zadanie wspólne i zadania indywidualne.
7. Odbiór projektów – zaliczanie zadań indywidualnych (od 1 do 6).
8. Grawerowanie na powierzchniach płaskich i krzywoliniowych – przykłady grawerowania tekstów – wizytówki.
9. Projekt modelu matrycy 3D – projekt procesu obróbki skrawaniem (frezowanie) – generowanie kodu przy pomocy wybranego programu CAM (np. EdgeCAM). Symulacja procesu obróbki skrawaniem. Zadanie wspólne i zadania indywidualne.
10. Obróbka korpusu 3D – różne strategie obróbki. Dobór narzędzi i parametrów procesu skrawania.
11. Odbiór projektów – zaliczanie zadań indywidualnych.
12. Zajęcia praktyczne: Frezarka HSC Eberle FRP 600; pokaz obróbki matryc w materiale modelowym – projekt wybranego procesu technologicznego, dobór narzędzi i parametrów obróbki skrawaniem.
13. Zajęcia praktyczne: Frezarka HSC Eberle FRP 600 – realizacja zadań indywidualnych – obróbka w materiale modelowym.
14. Odbiór zadań indywidualnych. Podsumowanie zajęć i Test zaliczeniowy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 112 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in project classes 28 h
Contact hours 10 h
Completion of a project 60 h
Participation in lectures 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

0.8 średniej oceny z projektów,
0.2 oceny z testu końcowego.

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1. Bartosiewicz J.: Obróbka skrawaniem oraz elementy obrabiarek. Pol. Gdańska. Gdańsk 1997.
2. Augustyn K.: EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania. Helion, 2007.
3. Stach B.: Podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. WSiP, 1999.
4. Chlebus E.: Techniki komputerowe CAx w Inżynierii Produkcji. WNT. Warszawa 2000.
5. Chlebus E.: Innowacyjne technologie rapid prototyping – rapid tooling w rozwoju produktu. OW Politechnika Wrocławska. Wrocław 2003.
6. Tarnowski W.: Wspomaganie komputerowe CAD-CAM. Podstawy
projektowania technicznego. WNT 1997.
7. Winkler T.: Wspomaganie komputerowe CAD-CAM. Komputerowy zapis
konstrukcji. WNT 1997.
8. Kosmol J. (pod red.): Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2001.
9. Kosmol J.: Serwonapędy obrabiarek sterowanych numerycznie. WNT. Warszawa 1998.
10. Weiss Z., Konieczny R., …: Projektowanie technologii maszyn w systemach CAD/CAM. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 1996.
11. Markiewicz E., Wajda F.: Album konstrukcji tłoczników. WNT, 1974.
12. Humienny Z.: Specyfikacje geometrii wrobów (GPS). WNT 2004.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/
1. Computer aided design of manufacturing of anchors for concrete plates – selection of the best manufacturing chain — Wspomagane komputerowo projektowanie wytwarzania kotwi do betonu – dobór najlepszego procesu technologicznego / Mariusz Skóra, Roman Kuziak, Stanisław WĘGLARCZYK, Marek PAĆKO, Maciej PIETRZYK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2013 R. 80 nr 1, s. 101–107. — Bibliogr. s. 107. — Afiliacja Autorów: S. Węglarczyk, M. Paćko, M. Pietrzyk – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.
2. Computer aided design of the manufacturing chain for fasteners — Wspomagane komputerowo projektowanie cyklu technologicznego wytwarzania elementów złącznych ze stali bainitycznych / Roman Kuziak, Mariusz Skóra, Stanisław WĘGLARCZYK, Marek PAĆKO, Maciej PIETRZYK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2011 vol. 11 no. 2, s. 243–250. — Bibliogr. s. 249.
3. Mathematical model of warm drawing of MgCa0.8 alloy accounting for ductility of the material — Matematyczny model ciągnienia na ciepło stopu MgCa0.8 uwzględniający plastyczność materiału / Andrzej MILENIN, Piotr KUSTRA, Marek PAĆKO // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2010 vol. 10 no. 2, s. 69–79. — Bibliogr. s. 78.
4. Optimization of a bolt forming process by means of numerical simulation / Marek PAĆKO, Tomasz ŚLEBODA, Seweryn Macioł, Paweł PAĆKO // W: Metal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — (Steel Research International ; spec. ed.). — ISBN: 978-3-514-00797-0. — S. 195–198. — Bibliogr. s. 198.
5. Numeryczne modelowanie procesów wyciskania oraz ciągnienia cienkich drutów ze stopów magnezu do zastosowania w chirurgii — [Numerical modelling of extrusion and drawing processes of thin wires from MG alloy for surgical application] / Andrzej MILENIN, Piotr KUSTRA, Marek PAĆKO, Jan-Martez Seitz, Friedrich Wilhelm Bach, Dirk Bormann // W: Polska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010.

Additional information:

Możliwość dobrowolnego wzięcia udziału w egzaminie potwierdzającym znajomość programu SolidWorks z uzyskaniem Certyfikatu DPS Software.