Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Heritage of metallugrical techniques
Course of study:
2017/2018
Code:
MME-2-109-MO-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Physical Metallurgy and Heat Treatment
Field of study:
Metallurgy
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Pernach Monika (pernach@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student może pracować w zespołach administracji rządowej i samorządowej przygotowujących projekty z zakresu ochrony dziedzictwa kultury technicznej ME2A_K02, ME2A_K01 Activity during classes,
Presentation
M_K002 Student nabywa cech mecenasa dziedzictwa kultury technicznej i może przekazywać swoją wiedzę i umiejętności w relacjach dydaktycznych np. w szkolnictwie ME2A_K02, ME2A_K01 Activity during classes,
Presentation
Skills
M_U001 Na zajęciach kształtowane są umiejętności techniczne, informatyczne i pedagogiczne, oparte na bazie dziedzictwa kultury technicznej ME2A_U01 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_U002 Student potrafi krytycznie ocenić rangę zabytku techniki, stan zabezpieczenia i formy prezentacji ME2A_U21, ME2A_U01 Activity during classes,
Presentation,
Execution of a project
M_U003 Student potrafi samodzielnie zdobyć materiały dot. określonego zabytku techniki i opracować projekt z zakresu ochrony dziedzictwa kultury technicznej ME2A_U01 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student poznaje uwarunkowania prawne dot. ochrony dziedzictwa kultury techniczne, wkomponowane w strategię zrównoważonego rozwoju ME2A_W12 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W002 Student poznaje najcenniejsze krajowe zabytki techniki i technologii, formy ich zabezpieczenia i prezentacji oraz najwybitniejsze polskie dzieła wydawnicze dot. technologii ME2A_W01 Activity during classes,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student może pracować w zespołach administracji rządowej i samorządowej przygotowujących projekty z zakresu ochrony dziedzictwa kultury technicznej - + - - - - - - - - -
M_K002 Student nabywa cech mecenasa dziedzictwa kultury technicznej i może przekazywać swoją wiedzę i umiejętności w relacjach dydaktycznych np. w szkolnictwie - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Na zajęciach kształtowane są umiejętności techniczne, informatyczne i pedagogiczne, oparte na bazie dziedzictwa kultury technicznej + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi krytycznie ocenić rangę zabytku techniki, stan zabezpieczenia i formy prezentacji - + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi samodzielnie zdobyć materiały dot. określonego zabytku techniki i opracować projekt z zakresu ochrony dziedzictwa kultury technicznej - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student poznaje uwarunkowania prawne dot. ochrony dziedzictwa kultury techniczne, wkomponowane w strategię zrównoważonego rozwoju + - - - - - - - - - -
M_W002 Student poznaje najcenniejsze krajowe zabytki techniki i technologii, formy ich zabezpieczenia i prezentacji oraz najwybitniejsze polskie dzieła wydawnicze dot. technologii + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wykład jest wkomponowany w program strategii zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z wytycznymi Strategii Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 roku, w strategiach rozwoju regionalnego jednostek administracyjnych formowane są zadania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego, ekspozycją i zagospodarowaniem dóbr kulturowych, jako czynnika łączącego lokalne społeczności, elementu tożsamości narodowej i regionalnej. Do formowania zadań, ich realizacji, propagowania idei zrównoważonego rozwoju, kształcenia na poszczególnych poziomach edukacyjnych, potrzebna jest odpowiednio przygotowana kadra ludzi.
Wykład obejmuje następujące zagadnienia: Strategia zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do ochrony dziedzictwa technicznego; Obiekty, urządzenia i technologie hutnictwa żelaza od czasów starożytnych do końca XIX wieku; Średniowieczne hutnictwo kruszcowe na ziemiach polskich ; Zabytki piśmiennicze z zakresu hutnictwa żelaza i metali nieżelaznych: Officina Ferraria Walentego Roździeńskiego, De re metallica libri XI G. Agricoli, O ziemiorodztwie Karpatow i innych gor i rownin Polski Stanisława Staszica ; Ciągły zakład fabryk żelaza na rzece Kamiennej – historia i ekspozycja obiektów; Muzealnictwo techniczne w Polsce; Szkolnictwo górniczo – hutnicze – Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach, „Sztygarka” w Dąbrowie Górnicze; Rola zabytków techniki w integracji lokalnych społeczności, turystyce i edukacji; Problematyka ochrony, ekspozycji i archiwizacji dziedzictwa przemysłowego

Auditorium classes:

Słuchacz przedmiotu opracuje i zaprezentuje samodzielny projekt z zakresu ochrony dziedzictwa kultury technicznej, dotyczący lokalnych dla miejsca zamieszkania zabytków techniki, likwidowanych zakładów, zanikających technologii, w formie prezentacji, konspektów zajęć dydaktycznych na określonym poziomie, lub stron internetowych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 82 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 14 h
Completion of a project 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Elementami oceny końcowej będą: ocena aktywności na wykładach oraz ocena projektu z zakresu ochrony dziedzictwa kultury technicznej
Ocena końcowa będzie naliczana, jako średnia ważona z ocen za aktywność na wykładach z wagą 0.4 i oceny za projekt z wagą 0,6.

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1. Bielenin K. – Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza w Górach Św., Kielce, 1992
2. Zientara B. – Dzieje małopolskiego hutnictwa żelaznego XIV- XVII w., Warszawa, 1954
3. Bocheński A. – Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego, PAX, 1966
4. Gąsiorowska N. – Z dziejów przemysłu w Król. Polskim 1815-1918, Warszawa, 1965
5. Radwan M. – Rudy, kuźnice i huty żelaza w Polsce, WNT, 1963
6. Agricola G. – De re Metallica libri XII, Bazylea, 1556, ( tł. polskie – O górnictwie i hutnictwie. 12 Ksiąg, Jelenia Góra, 2000)
7. Roździeński W. – Officina Ferraria, 1612 ( wyd. Ossolineum, 1962 r.)
8. Pazdur J.- Zakłady metalowe w Białogonie 1614-1914, Ossolineum, Wrocław, 1857
9. Wójcik Z. – Stanisław Staszic organizator nauki i przemysłu, SW AGH, Kraków, 1999

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

None