Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
MME-2-206-MO-s
Name:
Stopy specjalne
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Physical Metallurgy and Heat Treatment
Field of study:
Metallurgy
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. zw. dr hab. inż. Pacyna Jerzy (pacyna@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. zw. dr hab. inż. Pacyna Jerzy (pacyna@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Bała Piotr (pbala@agh.edu.pl)
dr inż. Dąbrowski Robert (rdabrow@agh.edu.pl)
dr inż. Kokosza Adam (akokosza@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Krawczyk Janusz (jkrawcz@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Pawłowski Bogdan (bpawlow@agh.edu.pl)
dr inż. Rożniata Edyta (edyta.rozniata@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Na podstawie składu chemicznego lub oznaczenia potrafi zidentyfikować stal lub stop specjalny oraz podać jego najważniejsze charakterystyki. ME2A_U08, ME2A_U09, ME2A_U13 Examination,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Ma ugruntowaną wiedzę o wpływie pierwiastków stopowych na własności chemiczne i fizyczne stali i stopów specjalnych ME2A_W07, ME2A_W11 Examination,
Execution of laboratory classes
M_W002 Zna główne rodzaje korozji, mechanizmy ich powstawania i sposoby zapobiegania. ME2A_W07, ME2A_W11 Examination,
Execution of laboratory classes
M_W003 Zna podstawowe gatunki stali nierdzewiejących, żarowytrzymałych i żaroodpornych oraz ich zastosowania. ME2A_W07, ME2A_W11 Examination,
Execution of laboratory classes
M_W004 Ma wiedzę o współczesnych materiałach funkcjonalnych. Zna ich podstawowe charakterystyki i własności. ME2A_W07, ME2A_W06 Examination,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Na podstawie składu chemicznego lub oznaczenia potrafi zidentyfikować stal lub stop specjalny oraz podać jego najważniejsze charakterystyki. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma ugruntowaną wiedzę o wpływie pierwiastków stopowych na własności chemiczne i fizyczne stali i stopów specjalnych + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna główne rodzaje korozji, mechanizmy ich powstawania i sposoby zapobiegania. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe gatunki stali nierdzewiejących, żarowytrzymałych i żaroodpornych oraz ich zastosowania. + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę o współczesnych materiałach funkcjonalnych. Zna ich podstawowe charakterystyki i własności. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie. Przedmiot wykładów w świetle klasyfikacji stali wg klas jakościowych oraz klasyfikacji stopów specjalnych.
2. Korozja i jej zapobieganie, pasywacja, szereg napięciowy metali, standardowy potencjał elektrodowy, rodzaje korozji.
3. Stale nierdzewiejące ferrytyczne, stale nierdzewiejące martenzytyczne.
4. Stale nierdzewiejące martenzytyczne utwardzane wydzieleniowo (stale PH), stale typu „maraging”, stale nierdzewiejące ferrytyczno-austenityczne (stale DP).
5. Stale nierdzewiejące austenityczne, zjawisko korozji międzykrystalicznej.
6. Stale nierdzewiejące austenityczne: zapobieganie korozji międzykrystalicznej.
7. Stale żaroodporne, próba żaroodporności. Wytrzymałość czasowa.
8. Stale zaworowe martenzytyczne i austenityczne, stale i stopy oporowe ferrytyczne i austenityczne.
9. Stopy żarowytrzymałe i nadstopy
10. Stopy o szczególnych własnościach magnetycznych – wprowadzenie.
11. Stopy magnetycznie miękkie stosowane w technice prądów słabych i silnych.
12. Stopy magnetycznie twarde wielodomenowe i ,jednodomenowe, materiały nanokrystaliczne, stopy niemagnetyczne.
13. Stopy o szczególnych współczynnikach rozszerzalności. Biomaterialy metaliczne.
14. Szkła metaliczne. Metale szlachetne i ich stopy.
15. Stopy z pamięcią kształtu. Jednokierunkowy efekt pamięci kształtu. Dwukierunkowy efekt pamięci kształtu.

Laboratory classes:

1. Wpływ pierwiastków stopowych na zakres istnienia i stabilność chemiczną austenitu.
2. Procesy wydzielania w stalach i stopach specjalnych.
3. Wpływ węglików, azotków, wtrąceń niemetalicznych i austenitu szczątkowego na własności mechaniczne stali.
4. Stale ferrytyczne i martenzytyczne.
5. Pomiar współczynnika rozszerzalności wybranych materiałów.
6. Stale austenityczne.
7. Stale i stopy żaroodporne i żarowytrzymałe.
8. Stopy z pamięcią kształtu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 146 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Preparation for classes 30 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 27 h
Examination or Final test 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równa ocenie końcowej z egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1. Pacyna J.: „Stopy Specjalne”. ”. Notatki z wykładów wygłoszonych w roku akademickim 2008/2009 dla studentów IV r. Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2009 r.
2. T. Malkiewicz: „Metaloznawstwo stopów żelaza”. PWN, Warszawa-Kraków 1976.
3. E.C. Bain, H.W. Paxton: „Alloying elements In steels. American society for Metals, Metals Park, Ohio1961.
4. W. Hume-Rothery: “The structure of alloys of iron. Pergamon Press, Oxford 1966.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. J.PACYNA: Continuous cooling transformation (CCT) and continuous heating transformation (CHT) diagrams for the new bainitic steel — Wykresy CTPc i CTPcO dla nowej stali bainitycznej. Inżynieria Materiałowa R. 34 nr 4, 2013, s. 341–345.
2. R. DZIURKA, J. PACYNA, T. TOKARSKI: Effect of heating rate on the phase transformations during tempering of low carbon Cr−Mn−Mo alloy steel. Archives of Materials Science and Engineering vol. 63 iss. 1, 2013, s. 13–18.
3. A.OKOSZA, J. PACYNA: Influence of austenitising temperature on kinetics of phase transformations in medium carbon TRIP steel. Materials Science and Technology vol. 31 no. 7, 2015, s. 802–807.
4. J. PACYNA: Interpretations of cooling dilatograms in the range of the bainitic and martensitic transformations — Interpretacja dylatogramów chłodzenia w zakresie przemiany bainitycznej i martenzytycznej. Archives of Metallurgy and Materials vol. 59 iss. 4, 2014, s. 1679–1683.
5. J. PACYNA, P. BAŁA, J. KRAWCZYK: Kinetics of phase transformations during tempering of tool steels of a different chromium content. Inżynieria Materiałowa R. 31 nr 3, 2010, s. 243–246.
6. PACYNA, Piotr BAŁA: Mikrostruktura i własności nowego staliwa bainitycznego na krzyżownice kolejowe. Spawalnictwo dróg szynowych : jakość–niezwodność–bezpieczeństwo: IV ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Warszawa–Bochnia, 12–14 maja 2010 r. S. 84–91.
7. R. DĄBROWSKI, J. PACYNA: Mikrostruktura i właściwości stopu Ti6Al7Nb. Mechanika w Medycynie 2012. S. 35–42.
8. J. PACYNA, J. KRAWCZYK, P. BAŁA, A. KOKOSZA, R. DĄBROWSKI, E. ROŻNIATA: Nowe materiały i nowe technologie obróbki cieplnej dla hutnictwa w ofercie AGH. Hutnik Wiadomości Hutnicze R. 77 nr 4, 2010, s. 160–166.
9. J. PACYNA, R. DĄBROWSKI, P. Niedzielski, S. Mitura, J. Grabarczyk, M. Szczerek, W. Piekoszowski, S. PYTKO, I. Kotela, J. Borowski: Pierwsza polska, niekancerogenna endoproteza stawu biodrowego. Mechanika w Medycynie / pod red. Mieczysława Korzyńskiego, Janusza Cwanka, Volodymyra Liubimova. 2012. S. 127–130.
10. J. PACYNA: Silicon influence on the microstructure formation at cooling rates lower than the critical rate. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering vol. 54 iss. 2, 2012, s. 178–184.
11. J. KRAWCZYK, P. BAŁA, J. PACYNA: The effect of carbide precipitate morphology on fracture toughness on low-tempered steels containing Ni. Journal of Microscopy vol. 237 iss. 3, 2010, s. 411–415.
12. J. KRAWCZYK, J. PACYNA, B. PAWŁOWSKI, M. MADEJ, P. BAŁA: The influence of the heat treatment on the microstructure and tribological properties of mottled cast iron. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering vol. 57 iss. 1, 2013, s. 15–22.
13. http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

Brak