Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Stopy specjalne
Course of study:
2017/2018
Code:
MME-2-206-MO-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Physical Metallurgy and Heat Treatment
Field of study:
Metallurgy
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Krawczyk Janusz (jkrawcz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Dąbrowski Robert (rdabrow@agh.edu.pl)
dr inż. Kokosza Adam (akokosza@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Krawczyk Janusz (jkrawcz@agh.edu.pl)
dr inż. Rożniata Edyta (edyta.rozniata@agh.edu.pl)
mgr inż. Frocisz Łukasz (lfrocisz@agh.edu.pl)
mgr inż. Dziurka Rafał (dziurka@agh.edu.pl)
Module summary

Studenci zdobywają wiedzę odnośnie stopów specjalnych (również wpływu stopowości na własnosci stopów żelaza). Poznają zależności pomiędzy składem chemicznym, mikrostrukturą i własnościami fizycznymi.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Na podstawie składu chemicznego lub oznaczenia potrafi zidentyfikować stal lub stop specjalny oraz podać jego najważniejsze charakterystyki. ME2A_U08, ME2A_U09, ME2A_U13 Examination,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Ma ugruntowaną wiedzę o wpływie pierwiastków stopowych na własności chemiczne i fizyczne stali i stopów specjalnych ME2A_W07, ME2A_W11 Examination,
Execution of laboratory classes
M_W002 Zna główne rodzaje korozji, mechanizmy ich powstawania i sposoby zapobiegania. ME2A_W07, ME2A_W11 Examination,
Execution of laboratory classes
M_W003 Zna podstawowe gatunki stali nierdzewiejących, żarowytrzymałych i żaroodpornych oraz ich zastosowania. ME2A_W07, ME2A_W11 Examination,
Execution of laboratory classes
M_W004 Ma wiedzę o współczesnych materiałach funkcjonalnych. Zna ich podstawowe charakterystyki i własności. ME2A_W07, ME2A_W06 Examination,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Na podstawie składu chemicznego lub oznaczenia potrafi zidentyfikować stal lub stop specjalny oraz podać jego najważniejsze charakterystyki. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma ugruntowaną wiedzę o wpływie pierwiastków stopowych na własności chemiczne i fizyczne stali i stopów specjalnych + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna główne rodzaje korozji, mechanizmy ich powstawania i sposoby zapobiegania. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe gatunki stali nierdzewiejących, żarowytrzymałych i żaroodpornych oraz ich zastosowania. + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę o współczesnych materiałach funkcjonalnych. Zna ich podstawowe charakterystyki i własności. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Charakterystyka stopów pod kątem specjalnych własności fizycznych

1. Wprowadzenie. Przedmiot wykładów w świetle klasyfikacji stali wg klas jakościowych oraz klasyfikacji stopów specjalnych.
2. Korozja i jej zapobieganie, pasywacja, szereg napięciowy metali, standardowy potencjał elektrodowy, rodzaje korozji.
3. Stale nierdzewiejące.
4. Stopy żaroodporne, próba żaroodporności. Wytrzymałość czasowa.
5. Stopy żarowytrzymałe i nadstopy
6. Charakterystyka nadstopów niklu
7. Chrakterystyka stopów miedzi i stopów aluminium
8. charakterystyka stopów pozostałych metali nieżelaznych
9. Stopy o szczególnych własnościach magnetycznych – wprowadzenie.
10. Stopy magnetycznie miękkie stosowane w technice prądów słabych i silnych.
11. Stopy magnetycznie twarde wielodomenowe i ,jednodomenowe, materiały nanokrystaliczne, stopy niemagnetyczne.
12. Stopy o szczególnych współczynnikach rozszerzalności. Biomaterialy metaliczne.
13. Szkła metaliczne. Metale szlachetne i ich stopy.
14. Stopy z pamięcią kształtu. Jednokierunkowy efekt pamięci kształtu. Dwukierunkowy efekt pamięci kształtu.

Laboratory classes:
Badania mikrostruktury i własności fizycznych stopów

1. Badania mikrostrukturalne stali ferrytycznych i austenitycznych
2. Badania mikrostrukturalne stali martenzytycznych odpornych na korozję i żaroodpornych
3. Badania mikrostrukturalne stopów tytanu
4. Badania zjawiska pamięci kształtu
5. Badania stali transformatorowych
6. Pomiar współczynnika rozszerzalności liniowej wybranych materiałów
7. Badania rekrystalizacji wybranych stopów niklu
8. Badania przemian fazowych w stopach specjalnych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 146 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Preparation for classes 30 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 27 h
Examination or Final test 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równa ocenie końcowej z egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1. Pacyna J.: „Stopy Specjalne” Notatki z wykładów
2. T. Malkiewicz: „Metaloznawstwo stopów żelaza”. PWN, Warszawa-Kraków 1976.
3. Wykłady do przedmiotu
4. Inżynieria metali i ich stopów, red. S. Skrzypek, K. Przybyłowicz. Wyd. Nauk. AGH
5. L.A. Dobrzański, Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. R. DZIURKA, J. PACYNA, T. TOKARSKI: Effect of heating rate on the phase transformations during tempering of low carbon Cr−Mn−Mo alloy steel. Archives of Materials Science and Engineering vol. 63 iss. 1, 2013, s. 13–18.
2. A. KOKOSZA, J. PACYNA: Influence of austenitising temperature on kinetics of phase transformations in medium carbon TRIP steel. Materials Science and Technology vol. 31 no. 7, 2015, s. 802–807.
3. J. PACYNA, P. BAŁA, J. KRAWCZYK: Kinetics of phase transformations during tempering of tool steels of a different chromium content. Inżynieria Materiałowa R. 31 nr 3, 2010, s. 243–246.
4. R. DĄBROWSKI, J. PACYNA: Mikrostruktura i właściwości stopu Ti6Al7Nb. Mechanika w Medycynie 2012. S. 35–42.
5. J. PACYNA, J. KRAWCZYK, P. BAŁA, A. KOKOSZA, R. DĄBROWSKI, E. ROŻNIATA: Nowe materiały i nowe technologie obróbki cieplnej dla hutnictwa w ofercie AGH. Hutnik Wiadomości Hutnicze R. 77 nr 4, 2010, s. 160–166.
6. J. PACYNA, R. DĄBROWSKI, P. Niedzielski, S. Mitura, J. Grabarczyk, M. Szczerek, W. Piekoszowski, S. PYTKO, I. Kotela, J. Borowski: Pierwsza polska, niekancerogenna endoproteza stawu biodrowego. Mechanika w Medycynie / pod red. Mieczysława Korzyńskiego, Janusza Cwanka, Volodymyra Liubimova. 2012. S. 127–130.
7. J. KRAWCZYK, P. BAŁA, J. PACYNA: The effect of carbide precipitate morphology on fracture toughness on low-tempered steels containing Ni. Journal of Microscopy vol. 237 iss. 3, 2010, s. 411–415.
8. J. KRAWCZYK, J. PACYNA, B. PAWŁOWSKI, M. MADEJ, P. BAŁA: The influence of the heat treatment on the microstructure and tribological properties of mottled cast iron. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering vol. 57 iss. 1, 2013, s. 15–22.
9. Rożniata E., KRAWCZYK J., Dąbrowski R., Madej M., Frocisz Ł., Pacyna J.: Microstructure and tribological properties of a material with cementite eutectic applied for metallurgical rolls. Key Engineering Materials, 2016 vol. 682, s. 119–124.
10. Dąbrowski R., Cios G., KRAWCZYK J.: Influence of the supersaturating temperature on the microstructure and hardness of Ti24Nb4Zr8Sn alloy. Key Engineering Materials, 2016 vol. 687, s. 55–61.
11. Dąbrowski R., KRAWCZYK J., Rożniata E.: Influence of the ageing temperature on the microstructure and selected mechanical properties of Ti13Nb13Zr alloy. Key Engineering Materials, 2016 vol. 682, s. 24–12. KRAWCZYK J., Tokarski T., Łukaszek-Sołek A., Dąbrowski R., Śleboda T., Lypchanskyi O.: Dynamic recrystallization in titanium alloys. Key Engineering Materials, 2016 vol. 687, s. 47–54.
13. KRAWCZYK J., Łukaszek-Sołek A., Dąbrowski R.: The role of the deformation conditions in the evolution of the microstructure of Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo alloy. Key Engineering Materials, 2015 vol. 641, s. 116–119.
14. Dąbrowski R., KRAWCZYK J., Rożniata E.: Influence of the ageing temperature on the selected mechanical properties of the Ti6Al7Nb alloy. Key Engineering Materials, 2015 vol. 641, s. 120–123.
15. Rożniata E., KRAWCZYK J., Dąbrowski R., Pacyna J.: Characteristics of the G200CrNiMo4-3-3 cast steel in as cast state. Key Engineering Materials, 2015 vol. 641, s. 136–140.
16. KRAWCZYK J., Dziurka R., Rożniata E.: The high-temperature tribology of iron matrix hypoeutectic alloy after under-annealing normalizing. Metallurgy and Foundry Engineering 2, 34 (2008) 125-131.

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

Poprawianie ocen jest możliwe jedynie w przypadku zmieszczenia się w wyznaczonym okresie oraz przy spełnieniu minimalnej wymaganej aktywności (obecności) na zajęciach. Wykład jest nieobowiązkowy i brak obecności na wykładach nie uniemożliwia uzyskania najwyższej oceny na egzaminie. Udział w wykładach stwarza możliwość ograniczenia kontroli wiedzy na egzaminie bez możliwości wyeliminowania jej sprawczenia (w tym sprawdzenia efektów kształcenia).