Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Numeryczne modelowanie procesów obróbki cieplnej
Course of study:
2017/2018
Code:
MME-2-301-MO-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Physical Metallurgy and Heat Treatment
Field of study:
Metallurgy
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Augustyn-Nadzieja Joanna (jap@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Umiejętność obliczania pola temperatury w przedmiotach stalowych poddawanych obróbce cieplnej ME2A_U06 Completion of laboratory classes
M_U002 Umiejetność obliczania składu strukturalnego stali i własności mechanicznych po obróbce cieplnej ME2A_U18 Completion of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Poznanie teoretycznych podstaw zjawisk zachodzących w metalach podczas obróbki cieplnej i umiejetność ich wykorzystania ME2A_W07 Examination
M_W002 Znajomość wpływu składu chemicznego i parametrów obróbki cieplnej stali na strukturę i własności ME2A_W11 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Umiejętność obliczania pola temperatury w przedmiotach stalowych poddawanych obróbce cieplnej - - + - - - - - - - -
M_U002 Umiejetność obliczania składu strukturalnego stali i własności mechanicznych po obróbce cieplnej - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Poznanie teoretycznych podstaw zjawisk zachodzących w metalach podczas obróbki cieplnej i umiejetność ich wykorzystania + - - - - - - - - - -
M_W002 Znajomość wpływu składu chemicznego i parametrów obróbki cieplnej stali na strukturę i własności + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego MS Excel do obliczeń inżynierskich
2. Zastosowanie metody różnic skończonych do rozwiązywania równań różniczkowych
3. Układy równowagi fazowej i ich zastosowanie w obróbce cieplnej, wykorzystanie wykresu Fe-Fe3C do przewidywania mikrostruktury i własności mechanicznych stali w stanie wyżarzonym
4. Rola procesów dyfuzji w obróbce cieplnej, prawa Ficka , rozwiązania analityczne dla określonych warunków brzegowych;
5. Analiza procesów nagrzewania i chłodzenia: równanie przewodnictwa cieplnego, warunki rozwiązania równania Fouriera,
6. Rozwiązania analityczne równania Fouriera i ich zastosowanie w obliczaniu pola temperatury
7. Numeryczne rozwiązywanie równania przewodnictwa cieplnego,
8. Obliczanie naprężeń cieplnych
9. Kinetyka rozrostu ziarna, wpływ temperatury i składu chemicznego stali na wielkość ziarna,
10. Wpływ pierwiastków węgliko- i azotkotwórczych na wielkość ziarna, rozpuszczalność węglików i azotków
11. Rodzaje i charakterystyka stali mikrostopowych
12. Analiza kinetyki przemian fazowych, wykresy CTP dla nagrzewania i chłodzenia,
13. obliczanie składu mikrostruktury i własności mechanicznych stali
14. Analiza czynników wpływających na własności stali po hartowaniu i odpuszczaniu, obliczanie hartowności odpuszczalności stali; przewidywanie własności mechanicznych stali po obróbce cieplnej

Laboratory classes:

1. Zaawansowane zastosowania arkusza kalkulacyjnego do obliczeń inżynierskich
2. Obliczanie pól temperatury przy warunku brzegowym I rodzaju
3. Obliczanie pól temperatury przy warunkach brzegowych III rodzaju
4. Obliczanie naprężeń cieplnych
5. Obliczanie wykresu CTPc
6. Analiza hartowności stali
7. Analiza procesów odpuszczania
8. Analiza wydzielania węglikoazotków w stalach niskostopowych
9. Wycieczka technologiczna
10. Ćwiczenia zaliczeniowe i uzupełniające

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 146 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Preparation for classes 30 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 27 h
Examination or Final test 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona: 0.4* ocena zaliczenia +0.6* egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1. Przybyłowicz K, Metaloznawstwo,
2. Thelning K.E.: Steel and its heat treatment, Butterworths, 1984
3. St. Rudnik: Metaloznawstwo, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996
4. Tajc N.J., Tiechnologia nagriewa stali, Metallurgizdat, Moskwa, 1950
5. Obróbka cieplna stopów żelaza – poradnik inżyniera, pod redakcją W.Lutego, WNT, Warszawa 1977
6. Adrian H. Numeryczne modelowanie procesów obróbki cieplnej, Wydawnictwa AGH, Kraków 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

None