Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

Warunkiem przystapienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa maturalnego. Podjęcie dodatkowego kierunku studiów dopuszczalne jest wyłącznie w drodze postępowania rekrutacyjnego i wymaga uzyskania pisemnej zgody dziekana zadeklarowanego kierunku na podjęcie studiów. Dziekan może udzielić zgody, jeżeli kandydat zaliczył co najmniej I rok studiów na dotychczasowym kierunku oraz ma odpowiednio wysoką średnią ocen z dotychczasowych studiów.

Admission requirements:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Minimum limit of students:

30

General degree program characteristic:
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
First-cycle studies
Type of study:
Full-time studies
Profile of education:
Academic (A)
Education area:
Nauk technicznych
Vocational degree obtained by the graduate:
Engineer
Duration of degree programme (No. of semesters):
seven
Study cycle beginning date:
Fall Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
210
Fields of science relating to expected learning outcomes:
  • Engineering
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
-
Field of study relationship with university development strategy and mission:

Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia kierunku mikroelektronika w technice i medycynie jest przygotowanie inżyniera elektronika do pracy w przemyśle, pracowniach projektowych, przemyśle aparatury medycznej i innych gałęziach gospodarki, do funkcjonowania których niezbędna jest współczesna technologia elektroniczna. I przede wszystkim w tym zakresie kształcenie na kierunku mikroelektronika spełnia misję AGH, która służy nauce, gospodarce i społeczeństwu przez kształcenie i wychowywanie studentów. Priorytetem strategii rozwoju AGH w obszarze kształcenia jest troska o utrzymanie procesu kształcenia na najwyższym poziomie oraz przygotowywanie absolwentów do procesu kształcenia przez całe życie. W tym zakresie władze Wydziału EAIiIB oraz kierownictwo Katedr odpowiedzialnych za kształcenie na kierunku mikroelektronika dbają o uwzględnienie w planach i programach studiów najnowszych osiągnięć nauki i techniki, ciągłe unowocześnianie laboratoriów i metod dydaktycznych, rozszerzanie oferty kształcenia w językach obcych, zwiększanie międzynarodowej wymiany studenckiej oraz rozszerzanie współpracy z przemysłem.

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

15

Control semesters:
fifth, seventh
Requirements for semester registration:

Nieprzekroczenie deficytu 15 punktów ECTS oraz spełnienie dodatkowych warunków dla semestrów kontrolnych 5 oraz 7.

Individual degree programmes:

Warunkiem ubiegania się o studiowanie w trybie indywidualnym jest zaliczenie I roku bez deficytu punktów ECTS oraz uzyskanie średniej oceny z dotychczasowego przebiegu studiów nie niższej od 4,70.

Rules of determining the final grade:

Wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia wpisywany do dyplomu oraz suplementu ustalany
jest jako średnia ważona następujących ocen:
1) średniej oceny ze studiów z wagą 0,6
2) oceny końcowej egzaminu dyplomowego z wagą 0,25
3) oceny końcowej pracy dyplomowej z wagą 0,15

Other comments:

-

Diploma procedure requirements:

Na początku 7 semestru student podejmuje zgłoszony przez opiekuna temat pracy inżynierskiej. Temat jest zatwierdzany przez Komisję Dyplomowania. Zajęcia 7 semestru są realizowane w 10 tygodni i zakończone egzaminem kierunkowym (pisemnym) stanowiącym pierwszą część egzaminu dyplomowego. W terminie ustalanym w harmonogramie procesu dyplomowania (ok. połowy stycznia) studenci składają prace inżynierskie wraz z recenzjami i przystępują do ich obrony. Obrona pracy inżynierskiej (w formie ustnej) odbywa się przed Komisją Dyplomowania zatwierdzoną przez Radę Wydziału, uzupełnioną o promotora i recenzenta pracy.

Additional information:

-