Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Physics 1
Course of study:
2017/2018
Code:
EME-1-107-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Microelectronics in industry and medicine
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Stęgowski Zdzisław (stegowski@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Haberko Jakub (haberko@fis.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Stęgowski Zdzisław (stegowski@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Studenci uzyskują podstawową wiedzę z zakresu fizyki.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. ME1A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 przeanalizować zagadnienia fizyczne zawarte w zadanych zadaniach obliczeniowych. ME1A_U06, ME1A_U01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Oral answer
M_U002 zastosować poznane prawa i zasady fizyczne do rozwiązania zadań związanych z danym zagadnieniem fizycznym. ME1A_U02, ME1A_U06, ME1A_U03 Activity during classes,
Examination,
Test,
Oral answer
M_U003 zinterpretować otrzymane wyniki rozwiązania zadania obliczeniowego. ME1A_U01 Activity during classes,
Examination,
Test
Knowledge
M_W001 zna i rozumie rolę oraz miejsce fizyki w rozwoju obecnej nauki i techniki. ME1A_W04, ME1A_W02 Activity during classes,
Examination,
Test
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie wielkości fizycznych, zjawisk fizycznych i fundamentalnych oddziaływań w przyrodzie (kinematyka, dynamika, praca i moc, ruch drgający, grawitacja, teoria względności, ruch falowy, termodynamika, elektrostatyka, prąd i siła magnetyczna, pole magnetyczne, indukcja elektromagnetyczna, fale elektromagnetyczne). ME1A_W04, ME1A_W02 Activity during classes,
Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 przeanalizować zagadnienia fizyczne zawarte w zadanych zadaniach obliczeniowych. - + - - - - - - - - -
M_U002 zastosować poznane prawa i zasady fizyczne do rozwiązania zadań związanych z danym zagadnieniem fizycznym. - + - - - - - - - - -
M_U003 zinterpretować otrzymane wyniki rozwiązania zadania obliczeniowego. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna i rozumie rolę oraz miejsce fizyki w rozwoju obecnej nauki i techniki. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie wielkości fizycznych, zjawisk fizycznych i fundamentalnych oddziaływań w przyrodzie (kinematyka, dynamika, praca i moc, ruch drgający, grawitacja, teoria względności, ruch falowy, termodynamika, elektrostatyka, prąd i siła magnetyczna, pole magnetyczne, indukcja elektromagnetyczna, fale elektromagnetyczne). + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

WYKŁADY:
- Wprowadzenie do fizyki. Wielkości fizyczne skalarne i wektorowe. Układ jednostek SI i inne. Cechy wektora. Podstawowe działania na wielkościach wektorowych. Kartezjański układ współrzędnych.
- Kinematyka punktu materialnego. Pojęcia i definicje położenia, prędkości i przyspieszenia. Wprowadzenie podstawowych pojęć rachunku różniczkowego i całkowego. Równania toru i ruchu w zapisie wektorowym i w kartezjańskim układzie współrzędnych. Ruch jednostajny i jednostajnie przyspieszony oraz przykłady tych ruchów w jedno i dwuwymiarowym układzie współrzędnych.
- Dynamika punktu materialnego. Zasady dynamiki w tym pojęcie siły i masy. Pęd i zasada jego zachowania. Pojęcia energii, pracy i mocy. Zasada zachowanie energii mechanicznej. Nieinercjalny układ odniesienia, siły bezwładności.
- Kinematyka i dynamika ruchu obrotowego. Ruch obrotowy bryły sztywnej. Cylindryczny układ współrzędnych. Kinematyczne i dynamiczne wielkości opisujące ruch obrotowy. Zasady zachowania w ruchu obrotowym.
- Grawitacja. Wielkości charakteryzujące pole grawitacyjne: natężenie, potencjał. Energia potencjalna. Ruch planet wokół słońca. Ruch sztucznych satelit wokół Ziemi w tym satelit stacjonarnych.
- Ruch drgający. Ruch harmoniczny i wielkości go opisujące. Ruch harmoniczny tłumiony. Drgania wymuszone i rezonans mechaniczny. Składanie prostopadłych drgań harmonicznych, krzywe Lissajous.
- Elementy termodynamiki. Ośrodki ciągłe i wielkości je opisujące. Równanie gazu doskonałego, przemiany gazowe, pierwsza i druga zasada termodynamiki. Kinetyczna teoria gazu. Stopnie swobody i zasada ekwipartycji energii. Rozkład Maxwella.
- Ruch falowy w ośrodkach ciągłych. Wielkości i równania opisujące ruch falowy. Transport energii w ruchu falowym. Zjawiska odbicia, dyfrakcji i interferencji. Efekt Dopplera.
- Elektrostatyka. Ładunek elektryczny. Pole elektryczne i wielkości je opisujące (natężenia, potencjał). Strumień pola elektrycznego i prawo Gaussa. Przykłady pól elektrycznych w zależności od rozkładu ładunków. Definicja pojemności elektrycznej. Kondensator płaski, dielektryki, energia pola elektrycznego.
- Prąd i prawo Ohma. SEM – siła elektromotoryczna i opór wewnętrzny. Przewodnictwo elektryczne w metalach i półprzewodnikach. Prawa Kirchhoffa. Obwód RC.
- Pole magnetyczne. Pojęcie pola magnetycznego jego działanie na ładunek oraz źródła pola magnetycznego. Siła Lorentza, prawo Ampera i Biota-Savarta. Przykłady pól magnetycznych. Energia pola magnetycznego. Strumień pola magnetycznego, prawo indukcji Faradaya. Indukcyjność magnetyczna, układy LR. Magnetyczne własności materii.

Auditorium classes:

Tematyka ćwiczeń audytoryjnych obejmuje wybrane zagadnienia omawiane na wykładach. W trakcie ćwiczeń audytoryjnych student rozwiązuje zadania rachunkowe przygotowane przez prowadzącego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 164 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 28 h
Realization of independently performed tasks 55 h
Preparation for classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Examination or Final test 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z egzaminu (E) i ćwiczeń audytoryjnych © ustalana jest zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.
Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona ocen z egzaminu (E) i z ćwiczeń audytoryjnych C:
OK = 0.6 x E + 0.4 x C
Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej (OK) wymaga uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń audytoryjnych © i egzaminu (E).

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

1. D. Halliday, R. Resnick, “Fizyka”, tom 1 i 2, WNT Warszawa.
2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki, t.1-5, PWN Warszawa, 2003.
3. J. Orear, “Fizyka”, tom 1 i 2, WNT Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
ćwiczenia audytoryjne:
usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału i jego zaliczenia w formie i terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.
obecność na wykładzie: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH

Zasady zaliczania ćwiczeń audytoryjnych: podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania.
Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż dwa zajęcia i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne, może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości poprawkowego zaliczania zajęć. Od takiej decyzji prowadzącego zajęcia student może się odwołać do prowadzącego przedmiot (moduł) lub Dziekana.
Warunkiem przystąpienie do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych.
Egzamin przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.