Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Computer networks
Course of study:
2017/2018
Code:
EME-1-704-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Microelectronics in industry and medicine
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Turek Michał (mitu@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Turek Michał (mitu@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma na celu zapoznanie z zasadami funkcjonowania najbardziej popularnych konstrukcji sieci komputerowych – ze szczególnym uwzględnieniem sieci IP.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość wagi kwestii bezpieczeństwa sieci komputerowych i konsekwencji z tego wynikających ME1A_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi konfigurować urządzenia komunikacyjne (koncentratory, przełączniki, routery) w sieciach komputerowych, w tym urządzenia bezprzewodowe ME1A_U21 Activity during classes,
Test
M_U002 Potrafi dobrać adresację IP w sieciach komputerowych. ME1A_U21 Activity during classes,
Test
M_U003 Potrafi testować, wykrywać i naprawiać błędy konfiguracji sieci. ME1A_U21 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie stosowanych protokołów sieciowych. ME1A_W10, ME1A_W09 Test
M_W002 Ma wiedzę na temat infrastruktury i urządzeń wykorzystywanych do budowy sieci, w tym sieci bezprzewodowych. ME1A_W11, ME1A_W09 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość wagi kwestii bezpieczeństwa sieci komputerowych i konsekwencji z tego wynikających - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi konfigurować urządzenia komunikacyjne (koncentratory, przełączniki, routery) w sieciach komputerowych, w tym urządzenia bezprzewodowe - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać adresację IP w sieciach komputerowych. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi testować, wykrywać i naprawiać błędy konfiguracji sieci. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie stosowanych protokołów sieciowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat infrastruktury i urządzeń wykorzystywanych do budowy sieci, w tym sieci bezprzewodowych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

 1. Wprowadzenie do sieci komputerowych: architektury sieci, model OSI-ISO
 2. Warstwa fizyczna modelu OSI: tryby transmisji, media transmisyjne, topologie, urządzenia
 3. Warstwa łącza danych modelu OSI: zadania, podwarstwy LLC i MAC, protokoły dostępu, urządzenia warstwy łącza danych
 4. Warstwa sieciowa: omówienie protokołów IP, ICMP, ARP, urządzenia warstwy sieciowej
 5. Adresacji IP i tworzenia podsieci, techniki CIDR, VLSM, NAT
 6. Routing: zasady routingu statycznego i dynamicznego, protokoły routingu RIP, OSPF, EGP
 7. Tworzenie wirtualych sieci LAN: podstawy, konfiguracja, routowanie w sieciach VLAN
 8. Warstwa transportowa: funkcje, protokoły TCP, UDP
 9. Sieci bezprzewodowe: topologie, protokół CSMA/CA, standard IEE 802.11 (Wi-Fi), urządzenia i ich konfiguracja
 10. Wirtualne sieci prywatne: podstawy teoretyczne, konfiguracja, tunelowanie
 11. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa sieci komputerowych

Laboratory classes:

 1. Sieci LAN : infrastruktura, szafy krosownicze, prowadzanie okablowania, samodzielne wykonanie i przetestowanie kabla skrosowanego UTP
 2. Wprowadzenie do systemu CISCO IOS
 3. Sieci LAN: koncentratory i przełączniki, projekt i budowa prostej sieci
 4. VLAN: projekt i konfiguracja wirtualnej sieci LAN
 5. Protokół budowy drzewa rozpinającego
 6. Adresacja sieci IP: wykorzystanie technik CIDR oraz VLSM do projektowania adresacji sieci
 7. Kolokwium I
 8. Podstawy routingu: konfiguracja routerów, routing statyczny
 9. Routing dynamiczny wykorzystujący protokół RIP
 10. Routing dynamiczny wykorzystujący protokół OSPF
 11. Konfiguracja serwera DHCP
 12. Konfiguracja sieci bezprzewodowych
 13. Zabezpieczanie sieci bezprzewodowych
 14. Laboratorium problemowe
 15. Kolokwium II

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 141 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 45 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

W ramach laboratorium wymagane jest przeprowadzenie kompletu doświadczeń przewidzianych programem laboratoriów – w stopniu takim, aby zasady działania rozwiązań podlegających doświadczeniom były w pełni zrozumiałe.
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną:
- wyniku procesu weryfikacji wiedzy na zajęciach z wagą 40%
- wyniku pisemnego sprawdzianu końcowego z wagą 60%.
W procesie “weryfikacji wiedzy na zajęciach” student otrzymuje jedno pytanie na każdym spotkaniu laboratoryjnym, na które udziela pisemnej odpowiedzi.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 • B. Sosinsky, Sieci Komputerowe. Biblia, Helion, 2011
 • A. S. Tannenbaum, Sieci komputerowe. Wydanie V, Helion, 2012
 • A. Józefiok, W drodze do CCNA. Część I, Helion 2012
 • A. Józefiok, W drodze do CCNA. Część II, Helion 2012
 • K. Krysiak, Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II, Helion, 2005
 • Otwarte materiały dydaktyczne CISCO
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None