Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Kod Program studiów
EAR-1-114-s Automatyka i Robotyka - stacjonarne studia I stopnia
EAR-2-111-KS-s Automatyka i Robotyka (Komputerowe systemy sterowania) - stacjonarne studia II stopnia
EAR-2-116-IO-s Automatyka i Robotyka (Inteligentne systemy sterowania) - stacjonarne studia II stopnia
EAR-2-127-IS-s Automatyka i Robotyka (Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu) - stacjonarne studia II stopnia
EAR-2-215-KS-s Automatyka i Robotyka (Komputerowe systemy sterowania) - stacjonarne studia II stopnia
EAR-2-220-IS-s Automatyka i Robotyka (Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu) - stacjonarne studia II stopnia
EAR-2-224-IO-s Automatyka i Robotyka (Inteligentne systemy sterowania) - stacjonarne studia II stopnia
EEL-1-114-s Elektrotechnika - stacjonarne studia I stopnia
EEL-1-214-s Elektrotechnika - stacjonarne studia I stopnia
EEL-2-109-SG-s Elektrotechnika (Smart Grids Technology Platform) - stacjonarne studia II stopnia
EEL-2-110-EE-s Elektrotechnika (Elektroenergetyka) - stacjonarne studia II stopnia
EEL-2-110-PT-s Elektrotechnika (Pomiary technologiczne i biomedyczne) - stacjonarne studia II stopnia
EEL-2-112-AP-s Elektrotechnika (Automatyka przemysłowa i automatyka budynków) - stacjonarne studia II stopnia
EEL-2-112-EN-s Elektrotechnika (Energoelektronika i napęd elektryczny) - stacjonarne studia II stopnia
EEL-2-218-EN-s Elektrotechnika (Energoelektronika i napęd elektryczny) - stacjonarne studia II stopnia
EEL-2-218-PT-s Elektrotechnika (Pomiary technologiczne i biomedyczne) - stacjonarne studia II stopnia
EEL-2-218-SG-s Elektrotechnika (Smart Grids Technology Platform) - stacjonarne studia II stopnia
EEL-2-219-AP-s Elektrotechnika (Automatyka przemysłowa i automatyka budynków) - stacjonarne studia II stopnia
EEL-2-219-EE-s Elektrotechnika (Elektroenergetyka) - stacjonarne studia II stopnia
EIT-2-115-SI-s Informatyka (Systemy informatyczne w produkcji i administracji) - stacjonarne studia II stopnia
EIT-2-116-GK-s Informatyka (Grafika komputerowa) - stacjonarne studia II stopnia
EIT-2-117-SY-s Informatyka (Systemy inteligentne) - stacjonarne studia II stopnia
EME-1-115-s Mikroelektronika w technice i medycynie - stacjonarne studia I stopnia
EME-2-112-s Mikroelektronika w technice i medycynie - stacjonarne studia II stopnia
Informacje ogólne:
Nazwa:
Konflikty współczesnego świata
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
EME-1-115-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mikroelektronika w technice i medycynie
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Kwiek Julian (kwiek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Kwiek Julian (kwiek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Konflikty współczesnego świata

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Rozumie sposób funkcjonowania współczesnego społeczeństwa oraz jego filozoficzne, kulturowe, ekonomiczne, prawne, historyczne, religijne, polityczne i społeczne uwarunkowania będące podstawą konfliktów we współczesnym świecie. Kolokwium
M_W002 Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych scharakteryzować przemiany współczesnego społeczeństwa w perspektywie filozoficznej, kulturowej, prawnej, ekonomicznej i społecznej, które stanowią źródła konfliktów na świecie. Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych, w języku polskim. Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym wynikające ze znajomości źródeł konfliktów we współczesnym świecie. Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich związanych z konfliktami we współczesnym świecie. Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Rozumie sposób funkcjonowania współczesnego społeczeństwa oraz jego filozoficzne, kulturowe, ekonomiczne, prawne, historyczne, religijne, polityczne i społeczne uwarunkowania będące podstawą konfliktów we współczesnym świecie. + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych scharakteryzować przemiany współczesnego społeczeństwa w perspektywie filozoficznej, kulturowej, prawnej, ekonomicznej i społecznej, które stanowią źródła konfliktów na świecie. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych, w języku polskim. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym wynikające ze znajomości źródeł konfliktów we współczesnym świecie. + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich związanych z konfliktami we współczesnym świecie. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Konflikty współczesnego świata

1. Ogólna charakterystyka konfliktów w XX wieku – 2 godz.
2. Podstawowe pojęcia związane z nacjonalizmem i terroryzmem – 2 godz.
3. Zasięg i geografia konfliktów – 1 godz.
4. Nacjonalizm jako źródło konfliktów – 1 godz.
5. Konflikty w Europie środkowo-wschodniej – 4 godz.
6. Konflikt bałkański – 2 godz.
7. Konflikty narodowościowe na obszarze b. ZSRR – 4 godz.
8. Konflikt bliskowschodni – 2 godz.
9. Działalność ETA, RAF i Czerwonych Brygad – 6 godz.
10. Terroryzm świata islamu – 4 godz.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

kolokwium 80%
aktywność na zajęciach 20%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obecność obowiązkowa. Student może zaliczyć nieobecność podczas konsultacji przed kolokwium zaliczeniowym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wykaz publikacji: http://bpp.agh.edu.pl/autor/kwiek-julian-00432

Informacje dodatkowe: