Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Myślenie krytyczne. Współczesne wyzwania kultury i cywilizacji
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
EME-1-101-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mikroelektronika w technice i medycynie
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólny i praktyczny
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Gadacz Tadeusz (tgadacz@ifispan.waw.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Gadacz Tadeusz (tgadacz@ifispan.waw.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych. Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat kultury i społeczeństwa. Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat kultury i społeczeństwa. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Czym jest myślenie krytyczne?

  Celem przedmiotu jest nauka myślenia krytycznego: samodzielnego, obiektywnego, wolnego od ideologii i stereotypów, umiejącego spojrzeć wielostronnie i wielokierunkowo na badany problem oraz umiejętność zastosowania tego myślenia do analizy współczesnych problemów cywilizacji, kultury, życia społecznego i polityki. W części wstępnej zajmiemy się formami myślenia (myślenie naukowe, mitologiczne, metafizyczno-religijne) oraz uwarunkowaniami naszego myślenia. W część drugiej, zasadniczej, w oparciu o wybrane teksty, poddamy analizie i przedyskutujemy niektóre współczesne problemy, jak: społeczeństwo masowe i kultura masowa, mitologia i polityka, wolność, odpowiedzialność, kształcenie, spór o pamięć historyczną

 2. Intelekt a rozum

  O. F. Bollnow, Rozum a siły irracjonalne, tłum. E. Paczkowska-Łagowska, w: „Znak” nr 11(305) 1979 (do pobrania na portalu miesięcznika „Znak”)

 3. Polityka i mitologia

  E. Cassirer, Mit państwa, tłum. A. Staniewska, Warszawa 2006 (fragment)

 4. Polityka i prawda

  H. Arendt, Prawda i polityka, w: H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, tłum. M. Godoń, W. Madej, Warszawa 1994

 5. Społeczeństwo masowe

  J. Ortega y Gasset, Bunt mas, tłum. P. Niklewicz, Warszawa 1995

 6. Kultura masowa

  H. Arendt, O kryzysie w kulturze i jego społecznej oraz politycznej doniosłości, w: H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej.

 7. Przewartościowanie wartości

  M. Scheler, Resentyment i inne przesunięcia wartości w moralności nowożytnej, w M. Scheler, Resentyment a moralność, tłum. J. Garewicz, Warszawa 1977

 8. Wolność

  H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy, tłum. W. Gromczyński, Warszawa 1991 (fragmenty)
  Z. Bauman, Wolność, tłum. J. Tokarska-Bakir, Kraków 1995

 9. Praca

  J. Tischner, Refleksje o etyce pracy, w: J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, Kraków 1992

 10. Społeczna słabość i odpowiedzialność

  P. Ricoeur, Słabość i odpowiedzialność, tłum. M. Frankiewicz, w: P. Ricoeur, Filozofia osoby, Kraków 1992

 11. Kształcenie

  M. Horkheimer, Odpowiedzialność i studia, „Kronos”, nr 2 2011

 12. Historia – fakty czy interpretacje? L. Landgrebe, Rozumienie w naukach o duchu, w: Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki, tłum. G. Sowinski, Kraków 1993
 13. Zło

  Th.W. Adorrno, Ateny i Auschwitz, Świadomość negatywności, w: “Krons” nr 3, 2012

 14. Kapitalizm

  L. Boltanski, E. Chiapello, Nowy duch kapitalizmu, w: “Kronos” nr 2, 2015

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na zajęciach 100%. Dopuszczalne dwie nieobecności

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura uwzględniona w opisie wykładów.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

T. Gadacz, O myśleniu w czasach marnych, w: T. Gadacz, O ulotności życia, Warszawa 2008
T. Gadacz, The humanities between Bio-, Info-, Techno- and “Bullshit”.Methodological foundations of the humanities, w: The humanities today and the idea of interdisciplinary studies : in honor of Jerzy Axer, Warszawa 2011, s. 35-46
T. Gadacz, . Studia i odpowiedzialność, „Znak”, nr 4, 2013, strony 80-84
T. Gadacz, Kryzys “europejskiego człowieczeństwa”, w: Karl Jaspers: człowiek w epoce przełomu, red. Czesława Piecuch, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013,s. 128-137
T. Gadacz, Pięć koncepcji dialogu, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 2015, nr 2, s. 75-91

Informacje dodatkowe: