Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Studia II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska są skierowane do absolwentów studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska i innych kierunków technicznych o zbliżonym charakterze (wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego inżyniera).
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska musi posiadać kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku. Osoba ta powinna posiadać kompetencje obejmujące w szczególności:
1) wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umożliwiającą zrozumienie i opis zjawisk i procesów zachodzących w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym;
2) wiedzę z zakresu podstawowych pojęć i przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska;
3) wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz ochrony i rekultywacji gleb, umożliwiających ocenę i kontrolę emisji substancji do środowiska, stanu zanieczyszczenia środowiska oraz dobór i stosowanie odpowiednich rozwiązań inżynierskich i organizacyjnych w tych obszarach;
4) wiedzę i umiejętności z zakresu narzędzi informatycznych wspomagających projektowanie, zarządzanie informacją przestrzenną i dokumentowanie wyników eksperymentów.
Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska nie odnosi się do następujących obszarowych efektów kształcenia wymienionych w zakresie nauk technicznych, które powinny zostać osiągnięte przez studenta w ramach studiów I stopnia: wiedza – T2A_W09 i T2A_W10, umiejętności – T2A_U07 i T2A_U13.
Kandydat powinien być gotowy do pogłębiania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie inżynierii środowiska, a także takich obszarów, jak statystyka, fizyka i chemia środowiska, planowanie przestrzenne, niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich czy zarządzanie środowiskiem. Wskazane są także pewne uzdolnienia organizacyjne, kreatywność i świadomość potrzeby samokształcenia się.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Dolny limit ilości studentów:

24

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Nauk technicznych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Magister inżynier
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
trzy
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr letni
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
90
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
  • Inżynieria środowiska
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

Kierunek Inżynieria Środowiska na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska jest dobrze wpasowany w strategię rozwoju i misję Akademii Górniczo-Hutniczej. Przyjęty system kształcenia zmierza do kształtowania u studentów umiejętności logicznego, konstruktywnego i dalekosiężnego myślenia, podejmowania optymalnych decyzji oraz szybkiego wnioskowania. W proces kształcenia na tym kierunku jest zaangażowana kadra naukowo-dydaktyczna reprezentująca pod względem specjalności naukowej inżynierię środowiska oraz inne dyscypliny naukowe związane z realizowanymi modułami kształcenia. Prowadzenie badań naukowych w tych dyscyplinach oraz stały kontakt z daną problematyką gwarantuje wysoki poziom kształcenia i rozwoju kadry, a przekazywana wiedza i nabywane przez studentów umiejętności są aktualne i stosowane w praktyce zawodowej. Działalność naukowo-badawcza pracowników stanowiących minimum kadrowe na tym kierunku wiąże się z rozwiązywaniem kluczowych problemów z zakresu inżynierii i ochrony środowiska oraz ma silny związek z jednostkami gospodarki narodowej i samorządu regionalnego, realizując postulat konkretnej służby dla polskiej gospodarki i doradztwa dla władz państwowych i samorządowych. W kształtowaniu postaw studentów zwracana jest uwaga na potrzebę pielęgnowania tradycji własnej uczelni, wszechstronny rozwój oraz troska o środowisko.

Nazwa specjalności:
Systemy informacji o środowisku

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

12

Semestry kontrolne:
drugi
Zasady wpisu na kolejny semestr:

Obowiązuje semestralny okres rozliczeniowy. Wpis na kolejny semestr może otrzymać student, który w poprzednich semestrach uzyskał wymaganą ilość punktów ECTS w ramach występujących w tych semestrach w planie studiów modułów kształcenia, z uwzględnieniem dopuszczalnego łącznego deficytu punktów (def Pk) oraz ewentualnej obieralności modułów. W przypadku niezaliczenia w wymaganym terminie poprzedniego semestru lub nieuzyskania wpisu na dany semestr, Dziekan Wydziału podejmuje decyzje o powtarzaniu przez studenta semestru lub roku studiów, o udzieleniu urlopu lub o skreśleniu z listy studentów w zależności od dotychczasowego przebiegu studiów. Student nie ma prawa powtarzania pierwszego semestru. Powtarzanie semestru lub roku studiów z powodu zaległości w nauce możliwe jest tylko jeden raz (zasada ta nie dotyczy studiów niestacjonarnych). Przy zaliczeniu semestrów kontrolnych dokonywa jest ocena punktowa i programowa dotychczasowego przebiegu studiów, w szczególności stopnia zaawansowania zaliczenia przedmiotów obowiązkowych. W razie potrzeby, po uwzględnieniu dotychczasowych osiągnięć studenta, Dziekan Wydziału może dokonać korekty indywidualnych planów studenta.

Studia indywidualne:

Rutynowo student indywidualizuje swój plan studiów poprzez wybór obieralnych modułów kształcenia. Szczególnie uzdolnionym i wyróżniającym się studentom Wydział zapewnia opiekę dydaktyczno-naukową poprzez indywidualny dobór przedmiotów obowiązkowych, metod i form kształcenia odbywanych w ramach studiów indywidualnych (SI) zgodnie z Regulaminem Studiów. Studia indywidualne możliwe są począwszy od semestru drugiego, po zaliczeniu semestru pierwszego (i każdego kolejnego) bez deficytu punktów. Dziekan Wydziału kwalifikuje na studia indywidualne (SI) na podstawie wniosku studenta złożonego przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze, biorąc pod uwagę postępy w studiowaniu (w tym średnią ocen z wszystkich poprzednich semestrów, wyliczoną zgodnie z Regulaminu Studiów, która musi być wyższa niż 4,75), a także zainteresowania, zdolności i osiągnięcia studenta. Dziekan zatwierdza też opiekuna i plan studiów indywidualnych, a także wszelkie zmiany w ich toku. Indywidualny program kształcenia jest uzgadniany z opiekunem studiów indywidualnych i tak konstruowany, aby zrealizowane były wszystkie kierunkowe efekty kształcenia i praktyka zawodowa oraz sumaryczna liczba punktów ECTS za cały okres studiów nie była mniejsza niż 90. Poza ww. limitem punktów ECTS, student studiów stacjonarnych ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć na określonym poziomie studiów, za które może uzyskać dodatkowo nie więcej niż 30 punktów ECTS. W ramach studiów indywidualnych dopuszcza się realizację dodatkowych modułów kształcenia, w tym modułów obieralnych, realizowanych na Wydziale na studiach I lub II stopniu na obydwu kierunkach kształcenia oraz modułów prowadzonych poza Wydziałem, a także zastąpienie niektórych modułów kształcenia występujących w planie studiów na danym kierunku innymi modułami pozwalającymi na uzyskanie podobnych efektów kształcenia. W przypadku zagrożenia braku realizacji niektórych kierunkowych efektów kształcenia w indywidualnym planie studiów pozostawia się istniejące moduły kształcenia lub przewiduje się dodatkowe moduły kształcenia realizujące te efekty.

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

Wynik ukończenia studiów ustalany jest jako średnia ważona z następujących ocen:
1) średniej oceny ze studiów – z wagą 0,6;
2) końcowej oceny pracy magisterskiej ustalonej przez Komisję Egzaminacyjną w oparciu o oceny od opiekuna projektu i recenzenta – z wagą 0,2;
3) oceny egzaminu dyplomowego ustalonej przez Komisję Egzaminacyjną z wagą 0,2.
Przy ustalaniu poszczególnych ocen, w tym średniej oceny ze studiów, brane są pod uwagę zasady wynikające z Regulaminu Studiów.

Inne:

1. Zasady zatwierdzania i udostępniania bloków przedmiotów fakultatywnych.

Lista przedmiotów fakultatywnych (obieralnych modułów kształcenia z obszaru nieograniczonego) w ramach bloków tych przedmiotów oferowanych przez Wydział jest corocznie aktualizowana i udostępniana studentom przez Dziekana Wydziału po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału. Aktualizacja tej listy następuje na podstawie list przedmiotów fakultatywnych zgłoszonych na dany rok akademicki dla poszczególnych kierunków, poziomów i form studiów przez kierowników katedr (w imieniu prowadzących poszczególne przedmioty) w terminie wyznaczonym przez Dziekana Wydziału. Prowadzący przedmioty (moduły kształcenia) zgłaszane w ramach bloków przedmiotów fakultatywnych są zobowiązani opracować lub zaktualizować karty (sylabusy) tych przedmiotów (modułów) zgodnie z obowiązującym wzorem przed ich zgłoszeniem i dostarczyć ich wydruki do Dziekanatu. Karty te powinny być opublikowane w uczelnianym systemie Syllabus KRK. Terminy zgłoszeń, aktualizacji, zatwierdzenia i udostępnienia listy przedmiotów fakultatywnych powinny być tak ustalone, aby studenci mogli dokonać wyboru tych przedmiotów w semestrze poprzedzającym rok akademicki, w którym dany blok jest realizowany.

2. Zasady wyboru i uruchamiania modułów obieralnych.

Obieralne moduły kształcenia uwzględnione w planie studiów, w tym moduły (przedmioty) występujące w bloku przedmiotów fakultatywnych (aktualizowanym corocznie), student wybiera w semestrze poprzedzającym rok akademicki, w którym dany moduł występuje. Wybór ten następuje w zakresie wynikającym z programu kształcenia i w trybie określonym przez Dziekana Wydziału.
W przypadku występujących na studiach II stopnia bloków przedmiotów obowiązkowych na danej specjalności (specjalizujących), ich wybór dokonywany jest przez studenta wraz z wyborem specjalności z uwzględnieniem związanych z tym zasad.
O uruchomieniu modułów obieralnych decyduje Dziekan Wydziału, biorąc pod uwagę liczbę studentów zapisanych wstępnie na dany moduł. Studenci zapisani wstępnie na moduły nieuruchomione, są przepisywani na moduły uruchomione zgodnie z ich kolejnymi preferencjami.
W ramach bloku przedmiotów fakultatywnych (obieralnych modułów kształcenia wybieranych z obszaru nieograniczonego) za zgodą Dziekana Wydziału student może wybrać i realizować moduł obieralny spoza listy przedmiotów fakultatywnych oferowanej przez Wydział, w tym przedmiot występujący na ogólnouczelnianej liście przedmiotów prowadzonych w języku obcym, jeśli jest prowadzony w danym semestrze.
Na każdym poziomie studiów student jest zobowiązany do realizacji co najmniej jednego modułu kształcenia za minimum 3 punkty ECTS prowadzonego w języku obcym.

3. Zaliczenie modułów kształcenia wynikających z pracy studenta w kole naukowym lub w badaniach naukowych.

Za zgodą Dziekana Wydziału część punktów ECTS wymaganych do zaliczenia bloku przedmiotów fakultatywnych (maksymalnie 3 punkty) może być także przez studenta uzyskana za pracę w kole naukowym i/lub w badaniach naukowych, potwierdzoną przez opiekuna koła lub kierownika badań naukowych. W planie studiów student umieszcza wówczas moduł kształcenia: „Praca w kole naukowym … (nazwa koła)” lub „Praca w badaniach naukowych pod kierunkiem … (stopień/tytuł naukowy oraz imię i nazwisko kierownika badań)”, za który otrzymuje od opiekuna koła lub kierownika badań naukowych ocenę końcową, której zostaje przyporządkowana odpowiednia liczba punktów ECTS (1, 2 lub 3), przyjmując zasadę, że 1 punkt ECTS odpowiada ok. 25-30 godzinom pracy studenta. Sposób wystawienia oceny końcowej za pracę w kole naukowym lub w badaniach naukowych i wszelkie wymagania wpływające na tę ocenę muszą być przedstawione zainteresowanym studentom przez opiekuna koła lub kierownika badań naukowych przed rozpoczęciem prac stanowiących podstawę do zaliczenia ww. modułów kształcenia. Opiekun koła i kierownik badań naukowych jest zobowiązany do sporządzania i przechowywania dokumentacji potwierdzającej wykonanie ww. prac przez studenta i uzasadniających otrzymaną przez niego ocenę końcową na zasadach analogicznych do dokumentacji obowiązującej w przypadku typowych modułów kształcenia.

4. Zasady zaliczania grup (bloków) modułów obieralnych i powtarzania modułów obieralnych.

Grupy (bloki) modułów obieralnych uznaje się za zrealizowane w przypadku uzyskania przez studenta pozytywnych ocen końcowych z modułów występujących w ramach grupy (bloku), których sumaryczna liczba punktów jest nie mniejsza niż wymagana do zaliczenia danej grupy (bloku) modułów. W przypadku niezaliczenia któregoś z wybranych wcześniej modułów obieralnych występujących w ramach grupy (bloku) i nieuzyskania przez to wymaganej liczby punktów ECTS, student w kolejnym roku powtarza ten moduł (przedmiot) lub – za zgodą Dziekana Wydziału – wybiera i realizuje inny uruchomiony moduł obieralny występujący w danej grupie (bloku), który nie był wcześniej przez studenta wybrany i zaliczony. Powtarzany moduł obieralny oraz inny moduł realizowany w miejsce niezaliczonego wcześniej modułu obieralnego traktowane są tak samo, jak każdy przedmiot powtarzany (student jest zobowiązany wnieść opłatę zgodnie z odpowiednim zarządzeniem Rektora AGH).
Wszystkie moduły obowiązkowe na danej specjalności (wybierane wraz z wyborem specjalności) muszą być zaliczone. Zasada ta nie dotyczy studentów realizujących studia indywidualne. W przypadku studiów indywidualnych dopuszcza się realizację w miejsce niektórych modułów obowiązkowych na danej specjalności innych modułów pozwalających na uzyskanie podobnych efektów kształcenia – zgodnie z indywidualnym programem kształcenia.

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

Proces dyplomowania wiąże się z przygotowaniem pracy dyplomowej magisterskiej (indywidualnej lub zespołowej) oraz przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, obejmującego: prezentację pracy magisterskiej, dyskusję nad pracą i sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku studiów (tzw. egzamin magisterski).
Tematy prac dyplomowych magisterskich wraz z ich opiekunami i dodatkowymi warunkami realizacji pracy zatwierdza Dziekan na wniosek kierownika katedry zgłaszającej poszczególne tematy. Opiekunem pracy może być profesor, doktor habilitowany lub doktor. Lista tematów prac magisterskich wraz z ich opiekunami jest udostępniana studentom w semestrze 1 (studia stacjonarne) lub 2 (studia niestacjonarne), tak, aby tematy prac mogły być podjęte przez studentów nie później niż na jeden rok przed planowym terminem ukończenia studiów. Zapis na dany temat odbywa się w trybie indywidualnym na zasadach określonych przez opiekuna pracy. Podjęcie danego tematu jest potwierdzane przez opiekuna pracy na odpowiednim formularzu dostarczanym do Dziekanatu.
Zakres i forma pracy dyplomowej magisterskiej są uzgadniane z opiekunem pracy. Opiekun pracy określa też tryb i harmonogram realizacji umożliwiający jej terminowe ukończenie. W przypadku pracy zespołowej wymagane jest szczegółowe określenie udziału każdego z wykonawców w pracy. Po wykonaniu pracy dyplomowej magisterskiej i otrzymaniu za nią pozytywnej oceny od opiekuna oraz zaliczeniu wszystkich przewidzianych programem studiów przedmiotów (uzyskaniu absolutorium) studenci składają i rejestrują swoje prace w Dziekanacie, po czym dana praca zostaje udostępniana recenzentowi do recenzji i jest wyznaczany termin obrony. Recenzenta pracy magisterskiej powołuje Dziekan Wydziału. Recenzentem może być profesor, doktor habilitowany lub doktor. Zaleca się, żeby w przypadku, gdy opiekunem danej pracy jest doktor, recenzentem tej pracy był profesor lub doktor habilitowany. Po zarejestrowaniu pracy opiekun i recenzent sporządzają pisemne oceny pracy.
Po uzyskaniu pozytywnej recenzji pracy student przystępuje w wyznaczonym terminie do egzaminu dyplomowego przed Komisją powoływaną przez Dziekana Wydziału.
Standardowo w skład Komisji egzaminu dyplomowego magisterskiego wchodzą:
1) Dziekan Wydziału jako przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona, którą może być nauczyciel akademicki z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego,
2) opiekun pracy,
3) recenzent pracy.
Egzamin dyplomowy magisterski obejmuje:
1) prezentację pracy dyplomowej,
2) dyskusję nad pracą,
3) sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku studiów (tzw. egzamin magisterski).
Egzamin magisterski polega na odpowiedzi na dwa przekrojowe pytania z zakresu kierunku studiów, z których jedno jest zadawane przez opiekuna pracy, a drugie przez recenzenta. Ogólny zakres egzaminu magisterskiego jest udostępniany studentom najpóźniej w semestrze poprzedzającym semestr dyplomowy. Przy jego opracowywaniu uwzględnia się kierunkowe efekty kształcenia dla studiów II stopnia na danym kierunku oraz modułowe efekty kształcenia wynikające z programu danej specjalności. Zakres tego egzaminu może także obejmować podstawową wiedzę dla danego kierunku studiów wynikającą z kierunkowych efektów kształcenia dla studiów I stopnia prowadzonych na Wydziale.
Oceny cząstkowe uzyskane za prezentację pracy oraz odpowiedzi na zadane pytania umieszczane są w protokole z egzaminu dyplomowego, podobnie jak ocena końcowa za pracę, wynikająca z ocen uzyskanych od opiekuna pracy i recenzenta. W przypadku rozbieżności ocen pracy opiekuna i recenzenta ocena końcowa pracy ustalana jest na posiedzeniu Komisji Egzaminacyjnej.
Ocena egzaminu dyplomowego ustalana jest przez Komisję Egzaminacyjną, jako średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych uzyskanych za prezentację pracy i odpowiedzi na obydwa postawione pytania (oceniane przez zadających te pytania).
Za przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej oraz przygotowanie się do egzaminu dyplomowego magisterskiego, potwierdzone uzyskaniem pozytywnej oceny końcowej pracy dyplomowej oraz pozytywnej oceny egzaminu dyplomowego, student otrzymuje w ostatnim semestrze studiów 20 punktów ECTS.

Dodatkowe informacje:

Uwagi:
Przez:
1) „Wydział” rozumie się: Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH,
2) „Dziekana” rozumie się także Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia Stacjonarnego lub Niestacjonarnego,
3) „Regulamin Studiów” rozumie się aktualnie obowiązujący Regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.