Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka 1
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
EME-1-107-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mikroelektronika w technice i medycynie
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Stęgowski Zdzisław (stegowski@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Haberko Jakub (haberko@fis.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Stęgowski Zdzisław (stegowski@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Studenci uzyskują podstawową wiedzę z zakresu fizyki.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna i rozumie rolę oraz miejsce fizyki w rozwoju obecnej nauki i techniki. ME1A_W04, ME1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie wielkości fizycznych, zjawisk fizycznych i fundamentalnych oddziaływań w przyrodzie (kinematyka, dynamika, praca i moc, ruch drgający, grawitacja, teoria względności, ruch falowy, termodynamika, elektrostatyka, prąd i siła magnetyczna, pole magnetyczne, indukcja elektromagnetyczna, fale elektromagnetyczne). ME1A_W04, ME1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 przeanalizować zagadnienia fizyczne zawarte w zadanych zadaniach obliczeniowych. ME1A_U06, ME1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_U002 zastosować poznane prawa i zasady fizyczne do rozwiązania zadań związanych z danym zagadnieniem fizycznym. ME1A_U02, ME1A_U06, ME1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_U003 zinterpretować otrzymane wyniki rozwiązania zadania obliczeniowego. ME1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. ME1A_K01 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna i rozumie rolę oraz miejsce fizyki w rozwoju obecnej nauki i techniki. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie wielkości fizycznych, zjawisk fizycznych i fundamentalnych oddziaływań w przyrodzie (kinematyka, dynamika, praca i moc, ruch drgający, grawitacja, teoria względności, ruch falowy, termodynamika, elektrostatyka, prąd i siła magnetyczna, pole magnetyczne, indukcja elektromagnetyczna, fale elektromagnetyczne). + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 przeanalizować zagadnienia fizyczne zawarte w zadanych zadaniach obliczeniowych. - + - - - - - - - - -
M_U002 zastosować poznane prawa i zasady fizyczne do rozwiązania zadań związanych z danym zagadnieniem fizycznym. - + - - - - - - - - -
M_U003 zinterpretować otrzymane wyniki rozwiązania zadania obliczeniowego. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

WYKŁADY:
- Wprowadzenie do fizyki. Wielkości fizyczne skalarne i wektorowe. Układ jednostek SI i inne. Cechy wektora. Podstawowe działania na wielkościach wektorowych. Kartezjański układ współrzędnych.
- Kinematyka punktu materialnego. Pojęcia i definicje położenia, prędkości i przyspieszenia. Wprowadzenie podstawowych pojęć rachunku różniczkowego i całkowego. Równania toru i ruchu w zapisie wektorowym i w kartezjańskim układzie współrzędnych. Ruch jednostajny i jednostajnie przyspieszony oraz przykłady tych ruchów w jedno i dwuwymiarowym układzie współrzędnych.
- Dynamika punktu materialnego. Zasady dynamiki w tym pojęcie siły i masy. Pęd i zasada jego zachowania. Pojęcia energii, pracy i mocy. Zasada zachowanie energii mechanicznej. Nieinercjalny układ odniesienia, siły bezwładności.
- Kinematyka i dynamika ruchu obrotowego. Ruch obrotowy bryły sztywnej. Cylindryczny układ współrzędnych. Kinematyczne i dynamiczne wielkości opisujące ruch obrotowy. Zasady zachowania w ruchu obrotowym.
- Grawitacja. Wielkości charakteryzujące pole grawitacyjne: natężenie, potencjał. Energia potencjalna. Ruch planet wokół słońca. Ruch sztucznych satelit wokół Ziemi w tym satelit stacjonarnych.
- Ruch drgający. Ruch harmoniczny i wielkości go opisujące. Ruch harmoniczny tłumiony. Drgania wymuszone i rezonans mechaniczny. Składanie prostopadłych drgań harmonicznych, krzywe Lissajous.
- Elementy termodynamiki. Ośrodki ciągłe i wielkości je opisujące. Równanie gazu doskonałego, przemiany gazowe, pierwsza i druga zasada termodynamiki. Kinetyczna teoria gazu. Stopnie swobody i zasada ekwipartycji energii. Rozkład Maxwella.
- Ruch falowy w ośrodkach ciągłych. Wielkości i równania opisujące ruch falowy. Transport energii w ruchu falowym. Zjawiska odbicia, dyfrakcji i interferencji. Efekt Dopplera.

Ćwiczenia audytoryjne:

Tematyka ćwiczeń audytoryjnych obejmuje wybrane zagadnienia omawiane na wykładach. W trakcie ćwiczeń audytoryjnych student rozwiązuje zadania rachunkowe przygotowane przez prowadzącego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 164 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 55 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu (E) i ćwiczeń audytoryjnych © ustalana jest zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.
Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona ocen z egzaminu (E) i z ćwiczeń audytoryjnych C:
OK = 0.6 x E + 0.4 x C
Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej (OK) wymaga uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń audytoryjnych © i egzaminu (E).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. D. Halliday, R. Resnick, “Fizyka”, tom 1 i 2, WNT Warszawa.
2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki, t.1-5, PWN Warszawa, 2003.
3. J. Orear, “Fizyka”, tom 1 i 2, WNT Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
ćwiczenia audytoryjne:
usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału i jego zaliczenia w formie i terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.
obecność na wykładzie: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH

Zasady zaliczania ćwiczeń audytoryjnych: podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania.
Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż dwa zajęcia i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne, może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości poprawkowego zaliczania zajęć. Od takiej decyzji prowadzącego zajęcia student może się odwołać do prowadzącego przedmiot (moduł) lub Dziekana.
Warunkiem przystąpienie do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych.
Egzamin przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.