Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy elektroniki praktycznej
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
EME-1-207-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mikroelektronika w technice i medycynie
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Kłeczek Rafał (rafeczek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Kłeczek Rafał (rafeczek@agh.edu.pl)
dr inż. Szecówka-Wiśniewska Barbara (bawisnie@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potrafi narysować schematy prostych obwodów elektronicznych (dzielnik napięcia; wzmacniacz odwracający i nieodwracający zbudowany w oparciu o wznacniacz operacyjny; prostownik diodowy jedno- i dwu-półówkowy; ogranicznik diodowy) ME1A_W13, ME1A_W05 Kolokwium
M_W002 Potrafi opisać zasady działania prostych obwodów elektronicznych zbudowanych z rezystorów, diod, kondensatorów i wzmacniaczy operacyjnych. ME1A_W13, ME1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Potrafi skonstruować na płytce stykowej i uruchomić prosty układ elektroniczny na podstawie podanego schematu ME1A_W13, ME1A_W05, ME1A_W14 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi wykorzystać podstawowe urządzenia laboratoryjne (zasilacz, multimetr, oscyloskop, generator) do pomiarów wartości elektrycznych i uruchamiania prostych obwodów elektronicznych. ME1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi oszacować parametry obwodu elektronicznego (rezystancję, częstotliwości graniczne i dobroć filtru) na podstawie zmierzonych punktów charakterystyk ME1A_U11 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i zespołu, a także jest gotowy podporządkować się zasadom pracy zespołowej. ME1A_K04 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Potrafi narysować schematy prostych obwodów elektronicznych (dzielnik napięcia; wzmacniacz odwracający i nieodwracający zbudowany w oparciu o wznacniacz operacyjny; prostownik diodowy jedno- i dwu-półówkowy; ogranicznik diodowy) + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi opisać zasady działania prostych obwodów elektronicznych zbudowanych z rezystorów, diod, kondensatorów i wzmacniaczy operacyjnych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi skonstruować na płytce stykowej i uruchomić prosty układ elektroniczny na podstawie podanego schematu - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać podstawowe urządzenia laboratoryjne (zasilacz, multimetr, oscyloskop, generator) do pomiarów wartości elektrycznych i uruchamiania prostych obwodów elektronicznych. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi oszacować parametry obwodu elektronicznego (rezystancję, częstotliwości graniczne i dobroć filtru) na podstawie zmierzonych punktów charakterystyk + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i zespołu, a także jest gotowy podporządkować się zasadom pracy zespołowej. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Pomiary pradów i napięć stałych.
2.Podstawowe obwody elektryczne prądu stałego, rezystory i czujniki rezystancyjne.
3.Generowanie, obserwowanie oraz słuchanie sygnałów zmiennych w czasie.
4.Podstawowe własności wzmacniacza operacyjnego i komparatora.
5. Projekt przedwzmacniacza z wykorzystaniem wzmacniacza operacyjnego; tor dźwiękowy.
6. Stan nieustalony w dwójniku szeregowym RC.
7. Filtry, odpowiedź częstotliwościowa.
8. Rezonans w obwodach elektrycznych.
9. Diody i ich zastosowania.
10. Modulacja AM, odbiornik radiowy.
11. Charakterystyki i zastosowanie tranzystora MOS.
12. Zasada działania wzmacniacza opartego na tranzystorze MOS.
13. Zasada działania wzmacniacza opartego na tranzystorze BJT.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1.Pomiary pradów i napięć stałych.
2.Podstawowe obwody elektryczne prądu stałego, rezystory i czujniki rezystancyjne.
3.Generowanie, obserwowanie oraz słuchanie sygnałów zmiennych w czasie.
4.Podstawowe własności wzmacniacza operacyjnego i komparatora.
5. Projekt przedwzmacniacza z wykorzystaniem wzmacniacza operacyjnego; tor dźwiękowy).
6. Stan nieustalony w dwójniku szeregowym RC.
7. Filtry, odpowiedź częstotliwościowa.
8. Rezonans w obwodach elektrycznych.
9. Diody i ich zastosowania.
10. Modulacja AM, odbiornik radiowy.
11. Charakterystyki i zastosowanie tranzystora MOS.
12. Zasada działania wzmacniacza opartego na tranzystorze MOS.
13. Zasada działania wzmacniacza opartego na tranzystorze BJT.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 56 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w wykładach 24 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Warunkiem koniecznym (lecz niewystarczającym zarazem) do zaliczenia przedmiotu jest wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.
2. Liczba możliwych nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach laboratoryjnych wynosi 1.
3. Wszystkie nieobecności muszą być odrobione. Możliwe jest odrabianie już w trakcie semestru, w miarę dostępności stanowisk laboratoryjnych.
4. Za każde ćwiczenie można otrzymać sumarycznie od 0 do 10 punktów:
> Punkty: 0-5 za sprawozdanie (ta sama dla każdej osoby w zespole) oraz 0-5 za kolokwium (ćwiczenia: 1-2, 4-9).
Uwaga 1: Na kolokwium, jeżeli pierwsze zadanie nie jest zaliczone (ma poniżej 50% punktów), to całe kolokwium jest oceniane na 0 pkt.
Uwaga 2: Nie ma możliwości poprawy kolokwiów i sprawozdań.
> Punkty: 0-10 za sprawozdanie (ćwiczenia: 10-13).
5. Ocena końcowa liczona jest w następujący sposób:
punkty procentowe = (punkty ze sprawozdań + punkty z kolokwiów) / 120
Punkty procentowe przeliczane są na oceny według przelicznika z regulaminu studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Fizyka.
Teoria obwodów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. “A first lab in circuit and electronics”, Yannis Tsividis, Wiley 2001.
2. “Fundamentals of Microelectronics” B. Razavi, Wiley, 2008.
3. “Układy półprzewodnikowe” , U. Tietze, Ch. Schenk WNT, 1996.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak