Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie niskopoziomowe
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
EME-1-308-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mikroelektronika w technice i medycynie
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
Żołądź Mirosław (zoladz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Otfinowski Piotr (potfin@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Potrafi korzystać z rozkazów wybranych mikrokontrolerów 8-bitowych (AVR) i 32-bitowych (ARM) ME1A_U22 Kolokwium
M_U002 Potrafi w podstawowym zakresie tworzyć programy wykorzystujące GPIO i przerwania ME1A_U22 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi w podstawowym zakresie pracować z wybranym środowiskiem programistycznym dla mikrokontrolerów ME1A_U22 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Potrafi w podstawowym zakresie tworzyć i debugować programy pisane w języku Assemblera ME1A_U22 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Umiejętności
M_U001 Potrafi korzystać z rozkazów wybranych mikrokontrolerów 8-bitowych (AVR) i 32-bitowych (ARM) - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi w podstawowym zakresie tworzyć programy wykorzystujące GPIO i przerwania - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi w podstawowym zakresie pracować z wybranym środowiskiem programistycznym dla mikrokontrolerów - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi w podstawowym zakresie tworzyć i debugować programy pisane w języku Assemblera - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Środowisko programistyczne mikrokontrolerów AVR

Architektura mikrokontrolerów AVR

Assembler mikrokontrolerów AVR
- instrukcje, etykiety, derektywy
- instrukcje przesyłania danych, arytmetyczno-logiczne, sterowania przepływem, obsługi rejestrów peryferyjnych

Środowisko programistyczne mikrokontrolerów ARM

Architektura mikrokontrolerów ARM

Assembler mikrokontrolerów ARM
- instrukcje, etykiety, derektywy
- instrukcje przesyłania danych, arytmetyczno-logiczne, sterowania przepływem, obsługi rejestrów peryferyjnych

Implementacja programu do pomiaru częstotliwości z użyciem mikrokontrolera AVR i ARM

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wyliczana na podstawie kolokwiów zaliczeniowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowe wiadomości z zakresu programowania.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak