Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy projektowania analogowych układów VLSI
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
EME-1-503-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mikroelektronika w technice i medycynie
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
KMON Piotr (kmon@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
KMON Piotr (kmon@agh.edu.pl)
Kłeczek Rafał (rafeczek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Istotą niniejszego modułu jest wprowadzenie studenta w tematykę związaną z opracowywaniem planu masek topologicznych (ang. layout) dla zaprojektowanego na poziomie schematu układu elektronicznego.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu podstaw projektowania układów scalonych ME1A_W17, ME1A_W16, ME1A_W19, ME1A_W13, ME1A_W05 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Ma poszerzoną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą trendów rozwojowych w mikroelektronice ME1A_W17, ME1A_W16, ME1A_W19, ME1A_W13, ME1A_W05 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 Potrafi obsługiwać złożone środowisko do projektowania ukladow scalonych, wykonywać symulacje i maski układu scalonego. ME1A_U10, ME1A_U02, ME1A_U05, ME1A_U15 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i dokumentacji dot. projektowania układów scalonych. Potrafi pracować w zespole. ME1A_U02, ME1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U003 Umie przeprowadzić symulacje mieszane, symulacje z uwzględnieniem elementów pasożytniczych, symulacje brzegowe i Monte Carlo ME1A_U10 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U004 Potrafi opisać metody wspierające testowalność układów scalonych, potrafi opisać metody projektowe stosowane przy projektowaniu układów mieszanych ME1A_U13 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i zespołu, a także jest gotowy podporządkować się zasadom pracy zespołowej. Potrafi mysleć i działac w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. ME1A_K03, ME1A_K04, ME1A_K05, ME1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu podstaw projektowania układów scalonych + - + + - - - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą trendów rozwojowych w mikroelektronice + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi obsługiwać złożone środowisko do projektowania ukladow scalonych, wykonywać symulacje i maski układu scalonego. - - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i dokumentacji dot. projektowania układów scalonych. Potrafi pracować w zespole. - - + + - - - - - - -
M_U003 Umie przeprowadzić symulacje mieszane, symulacje z uwzględnieniem elementów pasożytniczych, symulacje brzegowe i Monte Carlo - - + + - - - - - - -
M_U004 Potrafi opisać metody wspierające testowalność układów scalonych, potrafi opisać metody projektowe stosowane przy projektowaniu układów mieszanych - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i zespołu, a także jest gotowy podporządkować się zasadom pracy zespołowej. Potrafi mysleć i działac w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. - - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Tematyka wykładów obejmuje następujące zagadnienia:
- Przegląd współczesnych nanotechnologii VLSI – wyzwania, bariery, kierunki rozwoju.
- Symulacje obwodu w środowisku Cadence.
- Reguły projektowe i umiejętność czytania dokumentacji technologii.
- Rysowanie planu masek: tranzystorów, diod, rezystorów, kondensatorów.
- Plan układu scalonego, pierścienie ochronne, pola kontaktowe, rozprowadzenie zasilania.
- Ekstrakcja elementów pasożytniczych z planu układu scalonego, symulacje.
- Optymalizacja pod kątem uzysku, rozrzut parametrów procesu technologicznego, reguły dopasowania, analizy najgorszego przypadku.
- Scalone układy mieszane i problem efektów przesłuchu.
- Projektowanie układów scalonych pod kątem testowalności.
- Wysłanie układu ASIC do produkcji.
- Techniki łączenia układu scalonego z obudową bądź PCB.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych obejmuje zagadnienia:
- Wprowadzenie do obsługi edytora planu masek topologicznych (ang. layout) w środowisku Cadence.
- Symulacje podstawowych układów analogowych.
- Symulacje: pod kątem uzysku, efektów rozrzutów parametrów procesu technologicznego, analizy najgorszego przypadku.
- Opracowanie layoutu zadanych układów elektronicznych i ich weryfikacja.
- Symulacje post-layoutowe.

Ćwiczenia projektowe:

Istotą ćwiczeń projektowych jest zoptymalizowanie zadanego bloku analogowego oraz zaprojektowanie układu korekcyjnego dla wskazanego parametru tego układu na poziomie schematu, a następnie opracowanie planu masek topologicznych zaprojektowanego układu i przygotowanie raportu końcowego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 113 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:
Warunkiem koniecznym i wystarczającym do zaliczenia przedmiotu jest: - wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, - realizacja projektu, - zdanie egzaminu na co najmniej 40%. Za realizację projektu można otrzymać 8 punktów. Za egzamin można otrzymać 10 punktów. Za laboratorium można otrzymać 12 punktów. Ocena końcowa liczona jest w następujący sposób: punkty procentowe = (laboratorium + projekt + egzamin) / 30 Punkty procentowe przeliczane są na oceny według przelicznika z regulaminu studiów AGH.
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw analogowych układów elektronicznych oraz podstaw obsługi edytora schematu w środowisku Cadence.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. B. Razavi, Design of Analog CMOS Integrated Circuits, McGraw-Hill Education, 2001, 2015.
2. P. Gray, et al.: Analysis and design analog integrated circuits , Wiley, 2010.
3. P, Allen, D. Holberg: CMOS analog circuit design, Oxford University press, 2008.
4. Dokumentacja środowiska Cadence.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. R. Kleczek, P. Grybos, and R. Szczygiel, “Charge sensitive amplifier for nanoseconds pulse processing time in CMOS 40 nm technology,” in 2015 22nd International Conference Mixed Design of Integrated Circuits & Systems (MIXDES), 2015, pp. 292–296.
 2. R. Kłeczek, P. Gryboś, “FSDR16 – Fast and Low Noise Multichannel ASIC with 5th Order Complex Shaping Amplifier”, IEEE Transactions on Nuclear Science, 2013, no. 60, 2188 – 2195.
 3. R. Kłeczek, P. Gryboś. R. Szczygieł, “Low power analog readout front-end electronics for time and energy measurements”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, European Science Foundation, Elsevier, 2014, no. 748, 54 – 60.
 4. R. Kłeczek, P. Gryboś, “Tests of a readout front-end electronics for a pixel detector based on inverter amplifier”, IEEE MIXDES 2013, Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, 2013, 273 – 278.
 5. R. Kłeczek, R. Szczygieł, P. Gryboś, P. Otfinowski, K. Kasiński, „Time and Energy Measuring Front-End Electronics for Long Silicon Strip Detectors Readout”, IEEE NSS-MIC 2013, Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference, 2013.
 6. Energy Efficient Low-Noise Multichannel Neural Amplifier in Submicron CMOS Process, P. Kmon, P. Gryboś, IEEE Transactions on Circuits and Systems—I: Regular Papers, Vol. 60, No. 7, July 2013
 7. Digitally assisted neural recording and spike detection multichannel integrated circuit designed in 180 nm CMOS technology, P. Kmon, Microelectronics Journal, Elsevier, Volume 45, Issue 9, September 2014, Pages 1187–1193
 8. Efficient neural amplifiers using MOS and MIM capacitors in 180 nm CMOS process, P. Kmon, P. Gryboś, R. Szczygieł, M. Żołądź, Elektronika, Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, pp. 20 – 24, no 12/2012
 9. Analiza szumowa kanału odczytowego przeznaczonego do wielokanałowych układów scalonych dedykowanych do eksperymentów neurobiologicznych, P. Kmon, P. Otfinowski, Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2013 nr 1 s. 21–23
 10. Multichannel integrated circuit for complex neurobiology experiments, P. Kmon, Pomiary, Automatyka, Kontrola, 2012, vol. 58, No. 4, 355-357
 11. Effective Noise Minimization in Multichannel Recording Circuits Processed in Modern Technologies for Neurobiology Experiments, P. Kmon, P. Gryboś, M. Żołądź, R. Szczygieł, BioCAS November 2014, Laussane, Switzerland
 12. CMRR improvement for multichannel integrated recording circuits processed in submicron technologies dedicated to neurobiology experiments, P. Kmon, MIXDES 2014, 21st International Conference “Mixed Design of Integrated Circuits and Systems”, June, 2013, Lublin, Poland
 13. Design of a reconfigurable stimulator for multichannel integrated systems dedicated to neurobiology experiments, P. Kmon, MIXDES 2014, 21st International Conference “Mixed Design of Integrated Circuits and Systems”, June, 2013, Lublin, Poland
 14. Neural Recording and Spike Detection Multichannel Integrated Circuit for Broad Range of Biomedical Signals Recording, P. Kmon, P. Grybos, R. Szczygieł, M. Zoladz, EMBS November 2013, San Diego, USA
 15. A complete 256-channel reconfigurable system for in vitro neurobiological experiments, M. Zoladz, P. Kmon, J. Rauza, P. Grybos, T. Kowalczyk, B. Caban, BioCAS November 2013, Rotterdam, Netherlands
 16. NRSD8 – Neural Recording and Spike Detection Multichannel Integrated Circuit Designed in 180nm CMOS Technology, P. Kmon, MIXDES 2013, 20th International Conference “Mixed Design of Integrated Circuits and Systems”, June, 2013, Gdynia, Poland
 17. Area Efficient Low Power Neural Amplifiers Using MOS and MIM Capacitors in Submicron Technologies for Ultra Low Corner Frequencies, P. Kmon, P. Grybos, R. Szczygiel, M. Zoladz, MIXDES 2012, 19th International Conference “Mixed Design of Integrated Circuits and Systems”, May 24-26, 2012, Warsaw, Poland
 18. Front-end amplifier optimization for integrated circuits fabricated in the submicron processes dedicated to the neurobiology experiments, P. Kmon, P. Otfinowski, EMBC 2012 San Diego : 34th annual international conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society : 28 August – 1 September, 2012, San Diego, California
 19. High uniformity of the main parameters of the integrated electronics dedicated to record broad range of the biopotentials, P. Kmon, M. Żołądź, P. Gryboś, R. Szczygieł, International Meeting on Substrate-Integrated Microelectrode Arrays, Reutlingen, Germany, June 2012
 20. Wielokanałowy układ scalony do złożonych eksperymentów neurobiologicznych, P. Kmon, Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych, Krynica Zdrój, maj 2012
 21. Family of Mulitchannel ASICs for Measurements Electrical Activity of Neural Networks, P. Grybos, M. Zoladz, P. Kmon, R. Szczygiel, CDNLive! EMEA 2012, Munich May 2012
 22. Noise analysis of the recording channel dedicated to the multichannel integrated circuits for neurobiology experiments, P. Kmon, P. Otfinowski, 2012, Warsztaty Doktoranckie oraz letnia szkoła metod numerycznych, Lublin, 2012
 23. P. Grybos, A. Drozd, R. Kleczek, P. Maj, and R. Szczygiel, “Digitally assisted low noise and fast signal processing charge sensitive amplifier for single photon counting systems,” in 2015 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT), 2015, pp. 1445–1450.
Informacje dodatkowe:

Brak.