Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Układy elektroniki analogowej 3
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
EME-1-509-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mikroelektronika w technice i medycynie
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Gryboś Paweł (pgrybos@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Gryboś Paweł (pgrybos@agh.edu.pl)
dr inż. Otfinowski Piotr (potfin@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna metodologie projektowania niskomocowych układów elektronicznych. ME1A_W01, ME1A_W13 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 ma wiedzę odnośnie złożonych konfiguracji wzmacniaczy. ME1A_W01, ME1A_W13 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 potrafi scharakteryzować złożony wzmacniacz. ME1A_U10, ME1A_U13, ME1A_U06, ME1A_U16, ME1A_U24, ME1A_U01, ME1A_U17, ME1A_U07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi pracować w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i zespołu, a także jest gotowy podporządkować się zasadom pracy zespołowej. ME1A_K03, ME1A_K01, ME1A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna metodologie projektowania niskomocowych układów elektronicznych. + - + - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę odnośnie złożonych konfiguracji wzmacniaczy. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi scharakteryzować złożony wzmacniacz. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi pracować w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i zespołu, a także jest gotowy podporządkować się zasadom pracy zespołowej. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Zaawansowane konfiguracje wzmacniaczy. Techniki poprawy parametrów częstotliwościowych układu. Układy z ujemną pojemnością i rezystancją. Systemy z dodatnim sprzężeniem zwrotnym. Techniki projektowania układów niskomocowych – zastosowanie modelu BSIM6/EKV w projektowaniu. projektowanie w technologiach nanometrycznych.Zaawansowane konfiguracje wzmacniaczy. Techniki poprawy parametrów częstotliwościowych układu. Układy z ujemną pojemnością i rezystancją. Systemy z dodatnim sprzężeniem zwrotnym. Techniki projektowania układów niskomocowych – zastosowanie modelu BSIM6/EKV w projektowaniu. Projektowanie w technologiach nanometrycznych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych obejmuje praktyczne zastosowanie, analizę oraz projektowanie wybranych rozwiązań układowych prezentowanych w trakcie wykładów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (z ćwiczeń laboratoryjnych) jest ustalana na podstawie liczby punktów uzyskanych z:
pisemnych sprawdzianów (w trakcie których oceniane są umiejętności rozwiązywania problemów prezentowanych na wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych) oraz aktywności na zajęciach laboratoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy fizyki półprzewodników.
Znajomość zasad działania podstawowych elementów i analogowych układów elektronicznych.
Teoria obwodów.
Podstawy analizy matematycznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. “CMOS Analog Circuit Design”, Phillip E. Allen, Douglas R. Holberg
2. “Analog Design Essentials”, Willy M.C. Sansen
3. “Analysis and Design of Analog Integrated Circuits”, Paul R. Gray, Paul J. Hurst, Stephen H. Lewis, Robert G. Meyer
4. “Układy Elektroniczne cz. I i cz. II”, J. Baranowski, Z. Nosal
5. “Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe”, A. Filipkowski

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak