Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Optoelektronika i technika światłowodowa
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
EME-1-510-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mikroelektronika w technice i medycynie
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
KMON Piotr (kmon@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
KMON Piotr (kmon@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potrafi opisać zjawiska emisji i absorbcji promieniowania w półprzewodnikach ME1A_W02, ME1A_W03 Egzamin
M_W002 Potrafi scharakteryzować różne typy światłowodów, wyliczyć mechanizmy tłumienia światła, zdefiniować zjawisko dyspersji chromatycznej i jej wpływ na transmisję sygnału ME1A_W02, ME1A_W04 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi zdefiniować oraz wyjaśnić rolę podzespołów w podstawowych systemach optycznej transmisji sygnałów ME1A_U09 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i zespołu, a także jest gotowy podporządkować się zasadom pracy zespołowej ME1A_K04, ME1A_K05 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Potrafi opisać zjawiska emisji i absorbcji promieniowania w półprzewodnikach + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi scharakteryzować różne typy światłowodów, wyliczyć mechanizmy tłumienia światła, zdefiniować zjawisko dyspersji chromatycznej i jej wpływ na transmisję sygnału + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zdefiniować oraz wyjaśnić rolę podzespołów w podstawowych systemach optycznej transmisji sygnałów + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i zespołu, a także jest gotowy podporządkować się zasadom pracy zespołowej + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
  1. Półprzewodnikowe źródła światła – podstawy fizyczne
  2. Budowa oraz zjawiska zachodzące w diodzie elektroluminescencyjnej
  3. Lasery półprzewodnikowe
  4. Fotodetektory
  5. Budowa i właściwości światłowodów
  6. Techniki modulacji sygnałów optycznych
  7. Wzmacniacze optyczne
  8. Sieci światłowodowe
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 6 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie oceny z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy fizyki ciała stałego.
Podstawy teorii obwodów.
Znajomość technik transmisji cyfrowej oraz kodowania sygnałów cyfrowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Jerzy Siuzdak „Systemy i sieci fotoniczne”, WKŁ, 2009
Bahaa E. A. Saleh, Malvin Carl Teich „Fundamentals of Photonics”, Wiley, 2007
Safa O. Kasap „Optoelectronics & Photonics: Principles & Practices”, Prentice Hall, 2012
Gerd Keiser „Optical Fiber Communications”, McGraw-Hill, 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak