Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elektronika w technice samochodowej
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
EME-1-602-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mikroelektronika w technice i medycynie
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Wetula Andrzej (wetula@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna strukturę elektryczną i elektroniczną samochodu z różnym rodzajem napędu. ME1A_W05, ME1A_W25, ME1A_W26, ME1A_W13 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 zna magistrale samochodowe i strukturę ich węzłów. ME1A_W13 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Umiejętności
M_U001 potrafi przeanalizować działanie elektronicznej instalacji w samochodzie. ME1A_U09, ME1A_U06, ME1A_U27, ME1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 potrafi zaprojektować i wykonać prosty węzeł dla magistrali CAN. ME1A_U09, ME1A_U06, ME1A_U16, ME1A_U15 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie znaczenie niezawodności układów elektronicznych na bezpieczeństwo ruchu drogowego. ME1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 posiada świadomość stosowania rozwiązań proekologicznych. ME1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna strukturę elektryczną i elektroniczną samochodu z różnym rodzajem napędu. + - - - - - - - - - -
M_W002 zna magistrale samochodowe i strukturę ich węzłów. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi przeanalizować działanie elektronicznej instalacji w samochodzie. - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi zaprojektować i wykonać prosty węzeł dla magistrali CAN. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie znaczenie niezawodności układów elektronicznych na bezpieczeństwo ruchu drogowego. + - + - - - - - - - -
M_K002 posiada świadomość stosowania rozwiązań proekologicznych. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Struktura samochodu o napędzie benzynowym, wysokoprężnym, elektrycznym i hybrydowym.
2. Samochodowe magistrale z multipleksem czasu i częstotliwości (CAN, LIN, Flex-Ray, MOST).
3. Struktura węzła magistrali.
4. Magistrala układów napędowych (system Motronic lub EDC)
5. Magistrala trakcji i bezpieczeństwa (systemy ETC, ABS, ESP, ABC, ACC, poduszki, cisnienie w oponach).
6. Magistrala sygnalizacji (kolumna kierownicy, panel LCD, oświetlenie zewnętrzne, pedały, drzwi).
7. Magistrala komfortu (klimatyzacja, oświetlenie wewnętrzne, fotele, stacja Meteo).
8. Instalacja audio/video.
9. Mikrokontrolery i układy specjalizowane w motoryzacji.
10. Układy sterowania podzespołów mocy.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Analiza i generacja ramek magistrali CAN.
2. Konfiguracja węzła magistrali CAN.
3. Obserwacja działania laboratoryjnego systemu z magistralą sygnalizacji.
4. Obserwacja działania laboratoryjnego systemu z magistralą komfortu.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 118 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń laboratoryjnych oraz oceny z egzaminu, przy czym obydwie one muszą być pozytywne.
2. Punkty uzyskanych na testach przed ćwiczeniami laboratoryjnymi i z ocenianych zadań laboratoryjnych odnosi są podstawą oceny z ćwiczeń laboratoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

1. Fizyka.
2. Elektrotechnika.
3. Układy analogowe i cyfrowe.
4. Mikrokontrolery.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Werner Zimmermann, Ralf Schmidgall: ”Magistrale danych w pojazdach” Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008.
2. Martin Frei: ”Samochodowe magistrale danych w praktyce warsztatowej”, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2010.
3. „Sieci wymiany danych w pojazdach samochodowych” dane o oryginale: „Vernetzung im Kraftfahrzeug”, Robert Bosch GmbH 2007, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności sp. z o.o. , Warszawa 2008.
4. „CAN specification version 2.0“, Robert Bosch GmbH, Stuttgart. Źródło: www.bosch-professional.com
5. Wallentowitz H., Reif K.:“Handbuch Kraftfahrzeugelektronik”,Vieweg, Wiesbaden 2006.
6. “Układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy “ (niem. Sicherheits- und Komfortsysteme) Elektrotechnika i elektronika samochodowa, Informator techniczny, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2006.
7. Borgeest Kai: „Elektronik in der Fahrzeugtechnik. Hardware, Software, Systeme und Projektmanagement“ 2. Auflage, Wiesbaden 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

brak