Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Łączność bezprzewodowa
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
EME-1-618-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mikroelektronika w technice i medycynie
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wiśniewski Bogusław (bwisniew@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wiśniewski Bogusław (bwisniew@agh.edu.pl)
dr inż. Szecówka-Wiśniewska Barbara (bawisnie@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 posiada wiedzę odnośnie rodzajów fal, propagacji i anten. ME1A_W04 Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 dysponuje wiadomościami umożliwiającymi dobór standardu radiowego do konkretnego zastosowania. ME1A_W11, ME1A_W19 Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 potrafi wykorzystać telefonię mobilną do przesyłania informacji nieakustycznej. ME1A_U06, ME1A_U17, ME1A_U01, ME1A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 potrafi posłużyć się odpowiednią aparaturą i właściwie zinterpretować sygnały radiowe w różnych pasmach. ME1A_U06, ME1A_U17, ME1A_U01, ME1A_U05, ME1A_U20 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 zdaje sobie sprawę z możliwości przejęcia informacji przez osoby niepowołane. ME1A_K03, ME1A_K02 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 posiada wiedzę odnośnie rodzajów fal, propagacji i anten. + - - - - - - - - - -
M_W002 dysponuje wiadomościami umożliwiającymi dobór standardu radiowego do konkretnego zastosowania. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wykorzystać telefonię mobilną do przesyłania informacji nieakustycznej. - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi posłużyć się odpowiednią aparaturą i właściwie zinterpretować sygnały radiowe w różnych pasmach. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 zdaje sobie sprawę z możliwości przejęcia informacji przez osoby niepowołane. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Anteny, nadajniki, propagacja.
2. Rodzaje modulacji stosowane w łączności bezprzewodowej.
3. Łączność sygnalizacyjna i akustyczna na falach krótkich.
4. Wykorzystanie telefonii mobilnej do sterowania i nadzoru zdalnego.
5. System pozycyjny GPS (odbiór i interpretacja).
6. Łączność bliskiego zasięgu – sieci Bluetooth.
7. Standardy przemysłowe – sieć ZigBee.
8. Propagacja czasu uniwersalnego – standard i odbiorniki RDS.
9. Radioastronomia.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Przesyłanie komunikatów tekstowych siecią telefonii mobilnej.
2. Odbiór pozycji GPS.
3. Mikrokontrolery zintegrowane z układami ZigBee.
4. Pomiary i obserwacja działania odbiornika RDS.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 158 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń laboratoryjnych oraz oceny z egzaminu, przy czym obydwie one muszą być pozytywne.
2. Punkty uzyskane na testach przed ćwiczeniami laboratoryjnymi i z ocenianych zadań laboratoryjnych odnosi się do obowiązującej na uczelni skali ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

1. Fizyka.
2. Układy analogowe.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Morawski T. Pola i fale elektromagnetyczne.
2. Kubacki R., Fale i anteny, WKŁ, Warszawa.
3. Szóstka J., Fale i anteny, WKŁ, Warszawa.
4. Nazarkiewicz J., Globalny system pozycyjny – budowa, działanie, zastosowanie.
5. Rosłoniec S., Liniowe układy mikrofalowe, WKŁ, Warszawa.
6. Kotulski R., Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej, WKŁ, Warszawa.
7. Wesołowski K., Systemy radiokomunikacji ruchomej, WKŁ, Warszawa.
8. Bogusz J., Moduły GSM w systemach mikroprocesorowych, BTC, Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak