Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca dyplomowa
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
EME-1-705-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mikroelektronika w technice i medycynie
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Szczygieł Robert (robert.szczygiel@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu Mikroelektroniki i Elektroniki niezbędną do realizacji zadań zdefniowanych w temacie pracy dyplomowej. ME1A_W08, ME1A_W18, ME1A_W03, ME1A_W14, ME1A_W27, ME1A_W09, ME1A_W06, ME1A_W07, ME1A_W04, ME1A_W13, ME1A_W25, ME1A_W12, ME1A_W17, ME1A_W11, ME1A_W15, ME1A_W02, ME1A_W01, ME1A_W26, ME1A_W10, ME1A_W20, ME1A_W19, ME1A_W05, ME1A_W16 Egzamin,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa
M_W002 Posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu zjwaisk, procesów i obiektów, które są związane z realizacją podjętego tematu pracy dyplomowej. ME1A_W08, ME1A_W18, ME1A_W03, ME1A_W14, ME1A_W27, ME1A_W09, ME1A_W06, ME1A_W07, ME1A_W04, ME1A_W13, ME1A_W25, ME1A_W12, ME1A_W17, ME1A_W11, ME1A_W15, ME1A_W02, ME1A_W01, ME1A_W26, ME1A_W10, ME1A_W19, ME1A_W05, ME1A_W16 Egzamin,
Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać, integrować i interpretować informacje, przeprowadzać analizy, interpretować ich wyniki oraz formułować wnioski. ME1A_U25, ME1A_U01, ME1A_U06, ME1A_U05 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Recenzja pracy dyplomowej
M_U002 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego. ME1A_U04 Prezentacja
M_U003 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania. ME1A_U03 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Recenzja pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia realizowanego przez siebie zadania dla uczelni lub firmy, we współpracy z którą zadanie jest realizowane. ME1A_K03, ME1A_K02 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu Mikroelektroniki i Elektroniki niezbędną do realizacji zadań zdefniowanych w temacie pracy dyplomowej. - - - - - - - - - + -
M_W002 Posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu zjwaisk, procesów i obiektów, które są związane z realizacją podjętego tematu pracy dyplomowej. - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać, integrować i interpretować informacje, przeprowadzać analizy, interpretować ich wyniki oraz formułować wnioski. - - - - - - - - - + -
M_U002 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego. - - - - - - - - - + -
M_U003 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania. - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia realizowanego przez siebie zadania dla uczelni lub firmy, we współpracy z którą zadanie jest realizowane. - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 400 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
Przygotowanie pracy dyplomowej 400 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny pracy dyplomowej dokonują niezależnie opiekun pracy oraz recenzent. W przypadku
rozbieżności ocen opiekuna i recenzenta końcowa ocena pracy określana jest na posiedzeniu
komisji egzaminu dyplomowego. Jeżeli praca została wykonana dla potrzeb zakładu pracy, komisja uwzględnia także opinię tego zakładu, jeżeli została ona wyrażona pisemnie.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Warunkiem złożenia pracy jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem przedmiotów
i praktyk (uzyskanie tzw. absolutorium) oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej przez jej
opiekuna. Od negatywnej oceny pracy przez opiekuna studentowi przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni do kierownika jednostki organizacyjnej, w której realizowana jest praca.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zakres literatury zgodny z wybranym tematem pracy dyplomowej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak