Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie telekomunikacyjne
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
EME-1-708-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mikroelektronika w technice i medycynie
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Miśkowicz Marek (miskow@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Miśkowicz Marek (miskow@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Celem przedmiotu jest prezentacja współczesnych technologii
telekomunikacyjnych, stosowanych w sieciach z przełączaniem obwodów
(circuit-switched networks) oraz sieciach z przełączaniem pakietów
(packet-switched networks).

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę dotyczącą różnych architektur sieci transmisyjnych, sposobu ich konfigurowania oraz potrafi porównać ze sobą ich główne parametry. Dodatkowo zna narzędzia do obsługi i konfiguracji sieci. ME1A_W11, ME1A_W03, ME1A_W09, ME1A_W10 Egzamin,
Projekt
M_W002 Ma wiedzę dotyczącą metod kodowania, kompresji i analizy jakości transmisji informacji w systemach telekomunikacyjnych. ME1A_W14, ME1A_W01, ME1A_W10 Egzamin,
Projekt
M_W003 Ma wiedzę w zakresie technik transmisji i przetwarzania informacji ME1A_W01, ME1A_W10 Egzamin,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Potrafi sprawnie dobrać narzędzia do realizacji postawionego zadania. Umie selekcjonować materiały celem zdobycia dodatkowych informacji na temat postawionego zadania. ME1A_U02, ME1A_U14, ME1A_U01 Projekt
M_U002 Umie skonfigurować sieci transmisyjne o różnych architekturach. Potrafi zweryfikować potencjalnie występujące problemy w transmisji danych. ME1A_U02, ME1A_U04, ME1A_U06, ME1A_U21 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz za wspólną pracę zespołową ME1A_K03, ME1A_K04 Egzamin,
Projekt
M_K002 rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-elektronika i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje ME1A_K03, ME1A_K01, ME1A_K02 Egzamin,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę dotyczącą różnych architektur sieci transmisyjnych, sposobu ich konfigurowania oraz potrafi porównać ze sobą ich główne parametry. Dodatkowo zna narzędzia do obsługi i konfiguracji sieci. + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę dotyczącą metod kodowania, kompresji i analizy jakości transmisji informacji w systemach telekomunikacyjnych. + - - + - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę w zakresie technik transmisji i przetwarzania informacji + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi sprawnie dobrać narzędzia do realizacji postawionego zadania. Umie selekcjonować materiały celem zdobycia dodatkowych informacji na temat postawionego zadania. - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie skonfigurować sieci transmisyjne o różnych architekturach. Potrafi zweryfikować potencjalnie występujące problemy w transmisji danych. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz za wspólną pracę zespołową + - - + - - - - - - -
M_K002 rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-elektronika i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Program przedmiotu zawiera omówienie:

- architektury systemu GSM (Global System for Mobile Communications)
wraz z usługami GSM (połączenia głosowe, transmisja danych,
przesyłanie wiadomości tekstowych i multimedialnych) oraz
zagadnieniami zapewnienia bezpieczeństwa dostępu do sieci,
- technologii sieci lokalnych,
- technologii internetowych wraz ze specyfikacją protokołów (m.in.
TCP/IP, HTTP, TCP, IP)
- technologii sieci bezprzewodowych krótkiego zasięgu,
- technologii sieci sensorowych oraz Internet of Things.

Ćwiczenia projektowe:

Projekty studenckie będą realizowane w oparciu o systemy sprzętowe do programowania i konfigurowania połączeń GSM, sieci lokalnych oraz sieci bezprzewodowych krótkiego zasięgu.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Wykonanie projektu 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest wyznaczana na podstawie wykonania projektu, aktywności na zajęciach oraz kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura:

1. Martin Sauter, „3G, 4G And Beyond – Bringing Networks, Devices And The Web Together”, Wiley 2013

2. Wiliam Stallings, „Data and Computer Communications”, Prentice Hall, 2007

3. Ray Horak, „Telecommunications and Data Communications Handbook”, Wiley 2007

4. Apurba Bas, „Digital Communication”, Springer 2010

5. Mamta Agiwal, Abhishek Roy, and Navrati Saxena, „Next Generation 5G Wireless Networks: A Comprehensive Survey”, IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 18, no. 3, 2016

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak