Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawansowane planowanie
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
ZZIP-2-208-PR-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie produkcją
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar (wkaczmar@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar (wkaczmar@zarz.agh.edu.pl)
Książek Roger (rksiazek@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Gdowska Katarzyna (kgdowska@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Na zajęciach przedstawione zostaną podstawowe modele i metody badań operacyjnych wykorzystywane w planowaniu operacyjnym przedsiębiorstw (APS, Advanced Planning Systems ew. Scheduling).

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna rodzaje zadań planowania produkcji i logistyki. ZIP2A_W11, ZIP2A_W05 Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe technologie wykorzystywane w informatycznych systemach zarządzania i podstawowe problemy ich wdrażania ZIP2A_W12, ZIP2A_W11, ZIP2A_W10 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi formułować matematyczne modele i znaleźć rozwiązania dla podstawowych zadań planowania produkcji i logistyki. ZIP2A_U02, ZIP2A_U06 Kolokwium,
Projekt
M_U002 Potrafi przeanalizować wyniki obliczeń wybranych metod planowania produkcji i logistyki ZIP2A_U01 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna rodzaje zadań planowania produkcji i logistyki. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe technologie wykorzystywane w informatycznych systemach zarządzania i podstawowe problemy ich wdrażania + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi formułować matematyczne modele i znaleźć rozwiązania dla podstawowych zadań planowania produkcji i logistyki. + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi przeanalizować wyniki obliczeń wybranych metod planowania produkcji i logistyki - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Hierarchia i charakterystyka zadań planowania operacyjnego
2. Planowanie sprzedaży i działań przedsiębiorstwa (S&OP)
3. Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP)
4. Planowanie (wykorzystania) zasobów produkcyjnych (MRP II)
5. Planowanie wielkości i szeregowanie partii produkcyjnych
6. Planowanie projektów przy ograniczonych zasobach (RCPSP)
7. Planowanie transportu i dystrybucji
8. Integracja i koordynacja w łańcuchach dostaw
9. Złożone systemy planowania:
. . a) agregacja,
. . b) dekompozycja pionowa i pozioma,
. . c) hierarchiczne systemy planowania
10. Zaawansowane systemy planowania
11. Budowa i wdrażanie systemów informatycznych przedsiębiorstw

Ćwiczenia projektowe:

Praktyczne ćwiczenia w laboratorium komputerowym (Excel, OpenSolver, GLKP) i samodzielna realizacja projektów w grupach 2-3 osobowych:

1. Planowanie sprzedaży i działań (S&OP)
2. Planowanie zapotrzebowania na zasoby (RCCP, CRP)
3. Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP)
4. Planowanie (wykorzystania) zasobów produkcyjnych (MRP II)
5. Planowanie wielkości i szeregowanie partii produkcyjnych
6. Planowanie projektów przy ograniczonych zasobach (RCPSP)

Ocena:

 • Ocena z ćwiczeń wyznaczane jest jako ważona średnia ocen ze wszystkich projektów.
 • Ocena projektu jest wypadkową oceny wykonanego programu i ew. pisemnego sprawozdania, oraz indywidualnie ocenianych odpowiedzi na pytania zadawane przy ich prezentacji.
 • Nieobecność na zajęciach można nadrobić poprzez udział w konsultacjach, samodzielną naukę, i realizację projektów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa – ważona średnia ocen:

Waga Ocena
80% Ocena z kolokwium
20% Ocena z ćwiczeń projektowych

Zaliczenie poprawkowe jest możliwe poprzez poprawę kolokwium i projektów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczone moduły:

 1. Modele i algorytmy podejmowania decyzji
Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura polska:

 1. Kaczmarczyk, W. (2011). _Wybrane modele planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych _, Wydawnictwa AGH, seria Rozprawy i Monografie, nr 223, Kraków, 2011.
 2. Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, Janusz Mleczko, Zintegrowane systemy zarządzania, PWE, Warszawa, 2011.
 3. Cecil Bozarth, Robert B. Handfield, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, One Press – Helion, Gliwice, 2007.
 4. Stanisław Krawczyk, Metody ilościowe w logistyce, C. H. Beck, Warszawa, 2001.
 5. Waldemar Kaczmarczyk, Wybrane modele planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych, Wydawnictwa AGH, 2011.
 6. Zdzisław Sarjusz-Wolski, Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 2009.

Literatura angielska:

 1. Silver E. A., Pyke D. F., Peterson R., Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Wiley, 1998
 2. Vollmann T. E., Berry W. L., Whybark D. C., Jacobs F. R., Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management, McGraw-Hill/Irwin, 2004.

Literatura angielska dostępna w bibliotece AGH (e-źródła):

 1. Drexl A., Kimms A., Lot sizing and scheduling – survey and extensions, European Journal of Operational Research, 99(2), 1997, str. 221-235.
 2. Hartmann S., Project Scheduling under Limited Resources, volume 478 of Series, str. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Springer Berlin, 1999.
 3. Neumann K., Schwindt Ch., Activity-on-node networks with minimal and maximal time lags and their application to make-to-order production, OR Spektrum, 19, 1997, str. 205-217.
 4. Stadtler H., Kilger Ch., editors, Supply Chain Management and Advanced Planning, Springer, Berlin, 2008.
 5. Voß S., Woodruff D. L., Introduction to Computational Optimization Models for Production Planning in a Supply Chain, Springer, 2006.

Dostępne oprogramowanie:

 1. OpenSolver for Excel: http://opensolver.org/
 2. GPLK (with Scite): http://home.agh.edu.pl/~waldek/glpk/
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Kaczmarczyk, W., Sawik, T., Schaller, A. i Tirpak, T. (2004). Optimal versus heuristic scheduling of surface mount technology lines, International Journal of Production Research, 42(10): 2083-2110.
 2. Kaczmarczyk, W., Sawik, T., Schaller, A. i Tirpak, T. (2006). Production planning and coordination in customer driven supply chains, Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej, Tom 3, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, s. 81-89.
 3. Kaczmarczyk, W. (2008). Partial coordination may increase overall costs in supply chains, Decision Making in Manufacturing and Services, 2(1-2): 47-62.
 4. Kaczmarczyk, W. (2009b). Practical tips for modelling lot-sizing and scheduling problems, Decision Making in Manufacturing and Services, 3(1-2): 37-48.
 5. Kaczmarczyk, W. (2009c). Modelling multi-period set-up times in the proportional lot-sizing problem, Decision Making in Manufacturing and Services, 3(1-2): 15-35.
 6. Kaczmarczyk, W. (2009d). Inventory cost settings in small bucket lot-sizing and scheduling models, Total Logistic Management, 2: 27-36.
 7. Kaczmarczyk, W. (2011). Proportional lot-sizing and scheduling problem with identical parallel machines, International Journal of Production Research, 49(9): 2605-2623.
 8. Kaczmarczyk, W. (2011). _Wybrane modele planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych _, Wydawnictwa AGH, seria Rozprawy i Monografie, nr 223, Kraków, 2011
Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów