Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Selected issues related to tourism management
Course of study:
2018/2019
Code:
ZZP-1-002-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Kubińska-Jabcoń Ewa (ejabcon@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Kubiński Wiktor (wkubinsk@zarz.agh.edu.pl)
Kubińska-Jabcoń Ewa (ejabcon@zarz.agh.edu.pl)
Niekurzak Mariusz (mniekurz@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma na celu zapoznanie studenta z podstawową wiedzą dotyczącą zarządzania w turystyce

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 Student potrafi kontynuować, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. ZP1A_K01, ZP1A_K05, ZP1A_K02 Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi określić przyszłe trendy w turystyce, dokonywać obserwacji zjawisk i procesów w turystyce oraz ich opisu, analizy i interpretacji stosując podstawowe ujęcia i pojęcia teoretyczne na temat nowoczesnych form turystyki orazryzyka występującegow działalności biur podróży, umie zastosować formy promocji dotyczące działalności turystycznej ZP1A_U02, ZP1A_U08, ZP1A_U05 Presentation,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu turystyki, umie zdefiniować produkt turystyczny, zna jego podział oraz zasady tworzenia, potrafiopisać turystykę międzynarodową, zna atrakcje turystyczne Polski, organizację i działalność biur podróży, posiada wiedzę z zakresu metod i technik obsługi ruchu turystycznego, zna podstawy pracy pilota wycieczek i animatora czasu wolnego oraz rodzaju imprez turystycznych. ZP1A_W11 Test,
Activity during classes
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu marketingu terytorialnego, form turystyki i jej funkcji, dyplomacji i etykiety międzynarodowej, potrafi opisać patologie w turystyce, definiuje turystykę zdrowotną, biznesową, filmową, etniczną, dark tourism, turystykę wolontariuszy, lingwistyczną, fanoturystykę oraz turystykę wypoczynkową i religijną, potrafi określi niepokojące zjawiska występujące w turystyce, samodzielnie odróżnić turystykę przyrodniczą - birdwatching, safari, geoturystykę. ZP1A_W11 Test,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K002 Student potrafi kontynuować, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi określić przyszłe trendy w turystyce, dokonywać obserwacji zjawisk i procesów w turystyce oraz ich opisu, analizy i interpretacji stosując podstawowe ujęcia i pojęcia teoretyczne na temat nowoczesnych form turystyki orazryzyka występującegow działalności biur podróży, umie zastosować formy promocji dotyczące działalności turystycznej - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu turystyki, umie zdefiniować produkt turystyczny, zna jego podział oraz zasady tworzenia, potrafiopisać turystykę międzynarodową, zna atrakcje turystyczne Polski, organizację i działalność biur podróży, posiada wiedzę z zakresu metod i technik obsługi ruchu turystycznego, zna podstawy pracy pilota wycieczek i animatora czasu wolnego oraz rodzaju imprez turystycznych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu marketingu terytorialnego, form turystyki i jej funkcji, dyplomacji i etykiety międzynarodowej, potrafi opisać patologie w turystyce, definiuje turystykę zdrowotną, biznesową, filmową, etniczną, dark tourism, turystykę wolontariuszy, lingwistyczną, fanoturystykę oraz turystykę wypoczynkową i religijną, potrafi określi niepokojące zjawiska występujące w turystyce, samodzielnie odróżnić turystykę przyrodniczą - birdwatching, safari, geoturystykę. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wykłady:

1) Problem definicji turystyki. Turystyka jako przedmiot badań różnych dyscyplin naukowych. Formy turystyki i jej funkcje. Podział turystyki. Współczesne trendy i tendencje w turystyce.
2) Definicja produktu turystycznego. Jego podział. Zasady tworzenia produktu turystycznego.
3) Podstawy marketingu terytorialnego. Produkt turystyczny miasto i region.
4) Podstawy dyplomacji i etykiety międzynarodowej.
5) Ryzyko występujące w działalności biur podróży. Patologie w turystyce.
6) Krajoznawstwo. Atrakcje turystyczne Polski.
7) Turystyka międzynarodowa.
8) Rodzaje turystyki wypoczynkowej. Wybrane formy turystyki kwalifikowanej.
9) Turystyka zdrowotna.
10) Rodzaje turystyki biznesowej
11) Wybrane formy turystyki religijnej.
12) Niepokojące zjawiska występujące w turystyce – turystyka eutanazji, aborcji, handlu organami itp.

Auditorium classes:

1. Tworzenie produktu turystycznego w praktyce. Produkt turystyczny miasto. Formy promocji stosowane w działalności turystycznej.
2. Międzynarodowy ruch turystyczny. Nowoczesne formy turystyki. Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego.
3. Praca pilota wycieczek i animatora czasu wolnego. Rodzaje imprez turystycznych. Kultura mniejszości narodowych mieszkających w Polsce.
4. Zarządzanie transportem w turystyce. Organizacja i działalność biur podróży. Podstawy dyplomacji i etykiety na konkretnych przykładach.
5. Opracowanie wycieczki krajoznawczej. Opracowanie wyjazdu turystycznego za granicę dla konkretnej grupy odbiorców.
6. Formy turystyki przyrodniczej – birdwatching, safari, geoturystyka.
7. Charakterystyka turystyki filmowej, etnicznej, dark tourismu.
8. Turystyka wolontariuszy, lingwistyczna, fanoturystyka.
9. Nietypowe formy turystyki.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in auditorium classes 8 h
Preparation for classes 21 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 12 h
Realization of independently performed tasks 21 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie wykładów to zaliczenie kolokwium na ostatnich zajęciach; obecność na wykładach nieobowiązkowa.

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych to średnia z samodzielnego przygotowanego projektu i kolokwium na ostatnich zajęciach.

Student w przypadku braku posiadania usprawiedliwienia lekarskiego ma możliwość odrobienia konkretnej tematyki zajęć w innych grupach ćwiczeniowych. Jeżeli odrobienie tematyki zajęć jest niemożliwe to za zgodą osoby prowadzącej może wykonać dodatkową pracę pisemną

Ocena końcowa to średnia ważona z oceny z zaliczenia z ćwiczeń (50%) oraz z wiedzy przekazanej na wykładzie (50%).

Ocena z zaliczenia to średnia arytmetyczna z wykonanej i wygłoszonej prezentacji i kolokwium zaliczeniowego. Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej jest pozytywna ocena z prezentacji i kolokwium.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu turystyki

Recommended literature and teaching resources:

1. Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, pod red. Gołembskiego G. PWE, Warszawa 2007
2. Kaczmarek J. i inni, Produkt turystyczny. Pomysł – organizacja – zarządzanie, PWE, Warszawa 2005.
3. Turystyka, pod red. Kurka W., PWN, Warszawa 2008.
4. Różycki P., Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków 2009.
5. Kompendium wiedzy o turystyce, pod red. Gołembskiego G., PWN, Warszawa 2009.
6. Gaworecki W.: Turystyka, PWE, Warszawa, 2003.
7. Mazurkiewicz L.: Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, PWE, Warszawa 2003.
8. Middleton V.T.C.: Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa, 1996.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Analiza działań promocyjnych produktu turystycznego miasta na przykładzie turystyki biznesowej w Krakowie — Analysis of the actions of the city tourism promotional product on the example of tourism business in Krakow / Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ, Wiktor KUBIŃSKI, Mariusz NIEKURZAK // W: Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej : [monografia] / pod red. Stanisława Szydły. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-477-8. — S. 63–88. — Bibliogr. s. 86–88, Streszcz., Abstr.
2. Promocja miasta jako jedna z form marketingu terytorialnego na przykładzie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli — City promotion as one of the forms of territorial marketing based on the example of the Regional Museum in Stalowa Wola / Ewa KUBIŃSKA-KALETA, Wiktor KUBIŃSKI, Mariusz NIEKURZAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Summ.
3. Wykorzystanie logistyki w zarządzaniu na przykładzie przedsiębiorstwa turystycznego — The use of logistics management on the example of tourist companies / KUBIŃSKA-JABCOŃ Ewa, NIEKURZAK, Mariusz // W: LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : XI konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 7–10 kwietnia 2014 : materiały konferencyjne / red. nauk. Elżbieta Szychta ; Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Wydział Transportu i Elektrotechniki, Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. — Radom : UTH, cop. 2014. — ISBN: 978-83-7351-424-9. — S. 455. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Additional information:

„Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów”