Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Restructuring of enterprises
Course of study:
2018/2019
Code:
ZZP-1-003-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Pindór Tadeusz (tpindor@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Trela Marisz (mtrela@zarz.agh.edu.pl)
Pindór Tadeusz (tpindor@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem prowadzenia przedmiotu jest przygotowanie studentów do projektowania i realizacji projektów restrukturyzacji przedsiębiorstw a także sektorów oraz regionów gospodarczych w Polsce.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie ZP1A_K02 Test
Skills
M_U001 Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań wytwórczych ZP1A_U02 Test
M_U002 Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań wytwórczych – dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne ZP1A_U05 Test
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności gospodarczej ZP1A_W05 Test
M_W002 Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów wytwórczych ZP1A_W06 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań wytwórczych + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań wytwórczych – dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności gospodarczej + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów wytwórczych + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Wprowadzenie do problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw
 2. Restrukturyzacja jako czynnik rozwoju gospodarki
 3. Techniczne i środowiskowe czynniki rozwoju cywilizacji
 4. Kryzys gospodarki światowej w latach 2007-2009
 5. Strukturalne zmiany gospodarczej mapy świata; nowe bieguny wzrostu i konkurencyjności
 6. Liderzy restrukturyzacji w skali światowej
 7. Strukturalne zmiany zużycia energii pierwotnej w świecie
 8. Dostępność i koszty energii czynnikiem alokacji przemysłu w skali globalnej
 9. Znaczenie rewolucji łupkowej dla gospodarki Stanów Zjednoczonych i świata
 10. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
 11. Reindustrializacja jako specyficzna forma restrukturyzacji gospodarki
 12. Współpraca międzynarodowa w procesie restrukturyzacji; inwestycje zagraniczne
 13. Rozwój infrastruktury technicznej i kompetencji dla Przemysłu 4.0 w Polsce
 14. Finansowanie przedsięwzięć restrukturyzacyjnych ze źródeł krajowych i zagranicznych
Auditorium classes:
 1. Istota i cele procesów restrukturyzacji gospodarki
 2. Płaszczyzny analizy restrukturyzacji sektorów i przedsiębiorstw
 3. Założenia projektu restrukturyzacji przedsiębiorstw
 4. Plan i zasady prezentacji projektu; zagrożenia cywilizacyjne
 5. Wyzwania stojące przed rozwojem gospodarki świata i Polski
 6. Przełomowe wynalazki, techniki, technologie, innowacje, produkty
 7. Inwestycje jako kluczowy czynnik rozwoju
 8. Prezentacje studenckie
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 8 h
Contact hours 5 h
Participation in auditorium classes 8 h
Preparation for classes 44 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową stanowi ocena z ćwiczeń. Pozytywna ocena ćwiczeń zwalnia ze sprawdzianu w formie pisemnej.
Zaległości powstałe wskutek nieobecności studenta na zajęciach student jest zobowiązany zaliczyć przed sprawdzianem końcowym w formie kolokwium ustnego.
Ocena końcowa może być zmodyfikowana w wyniku wyróżniającego poziomu aktywności i wiedzy na wykładach oraz ćwiczeniach.

Prerequisites and additional requirements:

Zgodne z regulaminem studiów wykłady nie są obowiązkowe.
Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona na ćwiczeniach, a przypadku drugiej nieobecności nieusprawiedliwionej na ćwiczeniach student jest zobowiązany zdać zagadnienia, podjęte na tych ćwiczeniach w trybie sprawdzianu pisemnego.

Recommended literature and teaching resources:

1. Brynjolfsson E., McAfee A., Wyścig z maszynami. Jak rewolucja cyfrowa napędza innowacje, zwiększa wydajność i w nieodwracalny sposób zmienia rynek pracy, Wyd. Kurhaus Publishing, Warszawa 2015 2. Christensen C.M., Przełomowe innowacje. Wyd. Profesjonalne PWN, Warszawa 2014. 3. Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej, (red.) R. Borowiecki, A. Jaki, Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014 4. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2017

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Pindór T., Reindustrializacja Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, [w:] Barometr Regionalny: Analizy i Prognozy, 2016 t. 14 nr 1
2. Pindór T., Technologie przełomowe w gospodarowaniu nieodnawialnymi zasobami naturalnymi, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2017, nr 491
3. Trela M., Proces wdrażania środowiskowych norm Unii Europejskiej w przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego w Polsce, [W:] Środowiskowe aspekty restrukturyzacji przemysłu w Polsce w latach 1989–2006 / pod red. nauk. Tadeusza Pindóra. — Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, cop. 2008
4. Pindór T., Przekształcenia międzynarodowych rynków miedzi w latach 1980–2012 [W:] Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach, t. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec Michalczyk, Wrocław 2014.

Additional information:

None