Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ethics and etiquette in management
Course of study:
2018/2019
Code:
ZZP-1-005-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Guca Stanisława (sguca@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Górski Piotr (pgorski@zarz.agh.edu.pl)
mgr inż. Guca Stanisława (sguca@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Etyka i etykieta w zarządzaniu zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi podstawami etyki, relacjami występującymi między działalnością gospodarczą a etyką, interpretacją skutków zachowań etycznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 uwrażliwienie studenta na humanistyczne i etyczne wartości zarządzania organizacją ZP1A_K10 Activity during classes
Skills
M_U001 potrafi interpretować sygnały mowy ciała oraz ma umiejętność przewidywania zachowań członków organizacji ZP1A_U06 Execution of exercises
M_U002 nabycie umiejętności interpretacji skutków zachowań etycznych w działalności gospodarczej ZP1A_U16 Activity during classes
Knowledge
M_W001 rozwija zwarty sposób formułowania myśli w mowie i w piśmie ZP1A_W09 Execution of exercises,
Test
M_W002 potrafi przygotować prezentacje w wybranych sytuacjach (wygłoszenie wykładu, referatu, rozmowy biznesowe, inne wystąpienia publiczne) ZP1A_W18 Execution of a project
M_W003 definiuje cele zachowań etycznych na płaszczyźnie społecznej ZP1A_W24 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 uwrażliwienie studenta na humanistyczne i etyczne wartości zarządzania organizacją + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi interpretować sygnały mowy ciała oraz ma umiejętność przewidywania zachowań członków organizacji + + - - - - - - - - -
M_U002 nabycie umiejętności interpretacji skutków zachowań etycznych w działalności gospodarczej + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 rozwija zwarty sposób formułowania myśli w mowie i w piśmie + + - - - - - - - - -
M_W002 potrafi przygotować prezentacje w wybranych sytuacjach (wygłoszenie wykładu, referatu, rozmowy biznesowe, inne wystąpienia publiczne) - + - - - - - - - - -
M_W003 definiuje cele zachowań etycznych na płaszczyźnie społecznej + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Obszar zainteresowań etyki.
2. Etyka jako element kultury organizacyjnej.
3. Etyka w zarządzaniu.
4. Konflikty wartości w zarządzaniu.
5. Etyka w pracy.
6. Etyka w komunikowaniu społecznym.
7. Etyczne aspekty konkurencji.
8. Etyka w marketingu i reklamie.
9. Zawodowe kodeksy etyczne.
10. Etyczne aspekty procesów globalizacyjnych.

11. Zasady savoir-vivre’u (ubiór, zachowanie się studenta w wybranych sytuacjach).

12. Komunikacja werbalna – autoprezentacja w wybranych sytuacjach (egzamin,
wygłaszanie wykładu/referatu, rozmowy biznesowe, udział w dyskusji,
inne wystąpienia publiczne).
13. Komunikacja niewerbalna – mowa ciała.
14. Komunikacja pisemna: pisanie podań, listów, cv, pisanie sprawozdań i opracowań,
przygotowanie, redagowanie i prezentacja ustna referatu naukowego.
15. Techniki dobrej komunikacji.
16. Błędy komunikacyjne.
17. Komunikacja z klientem trudnym.

Auditorium classes:

1. Etyka w zarządzaniu.
2. Konflikty wartości w zarządzaniu.
3. Etyka w pracy.
4. Etyka w komunikowaniu społecznym.
5. Etyczne aspekty konkurencji.
6. Etyka w marketingu i reklamie.
7. Zawodowe kodeksy etyczne.
8. Zasady savoir-vivre’u w Uczelni (ubiór, zachowanie się studenta w wybranych sytuacjach występujących w Uczelni).
9. Komunikacja werbalna – autoprezentacja w wybranych sytuacjach (egzamin,
wygłaszanie wykładu/referatu, rozmowy biznesowe, udział w dyskusji, inne wystąpienia publiczne)
10. Komunikacja niewerbalna – mowa ciała.
11. Komunikacja pisemna: pisanie podań, listów, cv, pisanie sprawozdań i opracowań,
przygotowanie, redagowanie i prezentacja ustna referatu naukowego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in auditorium classes 8 h
Examination or Final test 2 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Realization of independently performed tasks 42 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Przy obliczaniu oceny końcowej uwzględniane są następujące elementy:
- ocena z prezentacji ( 50% );
- ocena z kolokwium ( 50% )

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza na poziomie szkoły średniej i zdobyta w trakcie studiów.

Recommended literature and teaching resources:

Borkowska M., Gałkowski J.W.(red.),Etyka w biznesie, Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002
Gasparski W.,(red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012
Klimczak B., Etyka gospodarcza, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006
Mruk H., (red.), Komunikowanie się w biznesie, Wyd. AE Poznań 2002
Pietkiewicz E., Etykieta menedżera, CIM, Warszawa 1998
Rybak M., Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Guca S., Misja firmy w świetle etyki biznesu, [w:]organizacje przyszlości – szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, red, L. Zbiegień-Maciąg, W. Pawnik, Roldex, Kraków 2003,
Guca S., Dylematy etyczne biznesu, [w:] Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, red., L. Zbiegień-Maciąg, W. Pawnik, Uczelniane Wydawnictwo
Naukowo -Dydaktyczne, Kraków 2008.

Additional information:

W razie dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach jest on zobowiązany do uzupełnienia
powstałych zaległości w sposób ustalany indywidualnie w każdym przypadku.