Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fundamentals of Leading a Team
Course of study:
2018/2019
Code:
ZZP-1-006-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Lewicka Dagmara (dlewicka@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Pawnik Wojciech (wpawnik@zarz.agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. Lewicka Dagmara (dlewicka@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł zapoznaje studentów z zasadami organizacji pracy w zespole oraz zasadami nimi kierowania

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Zna style kierowania zespołami. Wie jaki wpływ na pracę zespołu ma jego lider ZP1A_U16 Test
Knowledge
M_W001 Wie jaki wpływ na skuteczną i efektywną pracę zespołu ma sprawny system komunikowania się. Umie wskazać bariery skutecznego komunikowania się. ZP1A_W09, ZP1A_W10 Oral answer
M_W003 Zna metody stymulowania efektywności pracy zespołowej ZP1A_W09, ZP1A_W10 Test
M_W004 Wie jakie są fazy rozwoju grupy i zespołu, potrafi zdefiniować role zespołowe ZP1A_W09, ZP1A_W10 Test
M_W005 Rozumie istotę pracy zespołowej, norm zespołowych, spójności zespołu ZP1A_W09, ZP1A_W10 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Zna style kierowania zespołami. Wie jaki wpływ na pracę zespołu ma jego lider - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wie jaki wpływ na skuteczną i efektywną pracę zespołu ma sprawny system komunikowania się. Umie wskazać bariery skutecznego komunikowania się. + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna metody stymulowania efektywności pracy zespołowej + + - - - - - - - - -
M_W004 Wie jakie są fazy rozwoju grupy i zespołu, potrafi zdefiniować role zespołowe + + - - - - - - - - -
M_W005 Rozumie istotę pracy zespołowej, norm zespołowych, spójności zespołu + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wiodące treści przewidziane do realizacji podczas zajęć wykładowych:
1. Grupa a zespół.
2. Kierownik zespołu, jego rola i zadania. Style przywódcze a role zespołowe.
3. Rozmowa z pracownikiem jako narzędzie motywowania
4. Metody stymulowania efektywności i kreatywności zespołu i jego członków.
5. Determinanty oraz bariery efektywności zespołu.
6. Dysfunkcje w procesie zarządzania zespołem.
7. Komunikowanie się- istota, formy, funkcje, bariery skuteczności.
8. Konflikty w zespole- istota, przyczyny, rodzaje, skutki, sposoby przeciwdziałania.

Auditorium classes:

Praktyczna analiza problemów związanych z funkcjonowaniem zespołów (studia przypadków).
Ćwiczenia doskonalące wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie treści przekazanych na wykładach.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in auditorium classes 8 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 44 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to ocena z pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego (80%) i aktywności na zajęciach (20%)

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

- Belbin M., Nie tylko zespół,, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2010.
- Gelert M., Nowak C., Zespół, GWP, Gdańsk 2008.
- Heidema J.M., McKenzie C.A., Budowanie zespołu z pasją. Od toksycznych zachowań do zaangażowania,
Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2006.
- Czasopisma naukowe.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Lewicka D. Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach polskich. Metody narzędzia , mierniki.. Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa 2010
Krot K. Lewicka D. Zaufanie w organizacji innowacyjnej, Warszawa CH Beck, 2016
Lewicka D. red. Zapobieganie patologiom w organizacji. Rola funkcji personalnej, PWN Warszawa 2014

Additional information:

1. Forma weryfikacji efektów kształcenia – zaliczenie w formie testu z nabytych w trakcie zajęć umiejętności w zakresie rozwiązywania wybranych problemów.
2. Warunki uczestnictwa w zajęciach: Wykłady nieobowiązkowe. Zajęcia ćwiczeniowe obowiązkowe. Warunki odrabiania zajęć (tryb i sposób) ustala prowadzący.
3. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia modułu określa Regulamin Studiów.