Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ecoefficiency of Investments
Course of study:
2018/2019
Code:
ZZP-1-007-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Saługa Piotr (psaluga@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Kapłan Radosław (rkaplan@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Saługa Piotr (psaluga@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Ocena ekonomiczna projektów wielkoprzemysłowych z uwzględnieniem ich oddziaływania na środowisko przyrodnicze

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi ocenić skalę odpowiedzialności społecznej osoby podejmującej decyzje inwestycyjne w warunkach ryzyka oddziaływania na środowisko ZP1A_K10, ZP1A_K02 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić analizę ryzyka projektu o intensywnym oddziaływaniu na środowisko z i zinterpretować rezultaty ZP1A_U01 Project
M_U002 Potrafi oszacować społeczną stopę dyskonta, uwzględniającą ocenę ryzyka ekologicznego projektu, i skalkulować średni ważony koszt kapitału WACC w wartościach nominalnych i realnych ZP1A_U10 Project
M_U003 Umie obliczyć mierniki efektywności projektu i ocenić jego wykonalność ekologiczną ZP1A_U10, ZP1A_U05 Project
M_U004 Umie skonstruować arkusz przepływów pieniężnych FCFF w wartościach stałych i nominalnych ZP1A_U10, ZP1A_U02 Project
Knowledge
M_W001 Zna funkcję stopy dyskontowej dostosowanej do ryzyka oraz pojęcie społecznej stopy dyskonta i degresywnego współczynnika dyskontowego (DDR) ZP1A_W06, ZP1A_W18 Test
M_W002 Zna reguły podejścia dochodowego do oceny ekonomicznej projektów wielkoprzemysłowych, mierniki efektywności oraz kryterium decyzyjne techniki zdyskontowanych strumieni przepływów pieniężnych ZP1A_W22, ZP1A_W16 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi ocenić skalę odpowiedzialności społecznej osoby podejmującej decyzje inwestycyjne w warunkach ryzyka oddziaływania na środowisko + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić analizę ryzyka projektu o intensywnym oddziaływaniu na środowisko z i zinterpretować rezultaty - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi oszacować społeczną stopę dyskonta, uwzględniającą ocenę ryzyka ekologicznego projektu, i skalkulować średni ważony koszt kapitału WACC w wartościach nominalnych i realnych - + - - - - - - - - -
M_U003 Umie obliczyć mierniki efektywności projektu i ocenić jego wykonalność ekologiczną - + - - - - - - - - -
M_U004 Umie skonstruować arkusz przepływów pieniężnych FCFF w wartościach stałych i nominalnych - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna funkcję stopy dyskontowej dostosowanej do ryzyka oraz pojęcie społecznej stopy dyskonta i degresywnego współczynnika dyskontowego (DDR) + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna reguły podejścia dochodowego do oceny ekonomicznej projektów wielkoprzemysłowych, mierniki efektywności oraz kryterium decyzyjne techniki zdyskontowanych strumieni przepływów pieniężnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wycena inwestycji wielkoprzemysłowych. Klasyczne podejścia i metody. Analiza zdyskontowanych strumieni przepływów pieniężnych (Założenia i metodyka. Mierniki oceny efektywności ekonomicznej i kryterium decyzyjne. Koszt kapitału własnego – jego dobór i kalkulacja. Średni ważony koszt kapitału. Warianty analizy zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Zagadnienie inflacji). Rola czynnika ekologicznego. Społeczna stopa dyskonta. Degresywny współczynnik aktualizacyjny pieniądza. Ocena ryzyka projektów z punktu widzenia ich oddziaływania na środowisko.

Auditorium classes:

Pieniądz nominalny vs realny – kapitalizacja i dyskontowanie. Formuła Fishera. Arkusz przepływów pieniężnych. Nakłady inwestycyjne a wartość rezydualna. Kapitał obrotowy. Amortyzacja. Obliczanie mierników wykonalności inwestycji. Dobór stopy dyskontowej (koszt kapitału własnego). Koszt długu i kalkulacja WACC. Interpretacja rezultatów oceny efektywności ekonomicznej projektów o intensywnym oddziaływaniu na środowisko. Analiza wrażliwości wartości projektu na zmiany kluczowych parametrów przedsięwzięcia inwestycyjnego – w tym czynnika ekologicznego. Analiza scenariuszy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in auditorium classes 8 h
Completion of a project 10 h
Preparation for classes 25 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z 2 kolokwiów i zaliczenie projektu. Ocena końcowa obliczana jest jako średnia ważona: 0,35 x ocena zal. z 1. kolokwium + 0,35 x ocena zal. z 2. kolokwium + 0,3 x ocena z projektu.
UWAGA: ocena zal. z danego kolokwium obliczana jest jako średnia z podejść (dla każdego kolokwium 3 terminy); w przypadku uzyskania w którymkolwiek podejściu oceny 4,5 lub 5,0 ocena zal. z kolokwium powiększana jest o bonus: w pierwszym przypadku o 0,2, a w drugim – o 0,3. W sytuacji, gdy średnia z 3 podejść jest <2,75 a student kolokwium zaliczył, uzyskuje on ocenę zal. z kolokwium = 3,0. Niezaliczenie kolokwium lub brak oddania projektu w III terminie oznacza brak zaliczenia.
Za aktywność na wykładach i ćwiczeniach studenci mogą uzyskiwać plusy. Otrzymanie 3 plusów oznacza uzyskanie 5,0. W takim przypadku do oceny końcowej z przedmiotu dolicza się bonus w wysokości 0,1.

Prerequisites and additional requirements:

Wykłady są dobrowolne. Na ćwiczeniach dopuszczalna jest jedna nieobecność (2h) nieusprawiedliwiona. Każdy student ma trzy możliwości napisania każdego kolokwium – w sytuacjach nieobecności powinien się więc zaaranżować – w uzgodnieniu z prowadzącym – dogodny dla obu stron kolejny termin.
Terminy zaliczenia (I, II, III) ustalane są przez prowadzącego we współpracy ze starostą grupy. Daty te są jednocześnie terminami oddania projektu. Wcześniej należy mieć zaliczone oba kolokwia.
Na kolokwiach dozwolone jest posiadanie własnoręcznie sporządzonych notatek

Recommended literature and teaching resources:

Borowiecki R. (red.) i in.: „Wycena przedsiębiorstw. Metody, procedury, przykłady”, wyd. AE w Krakowie, Warszawa-Kraków, 1992.
Dziworska K.: „Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw”, wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2000,
Jajuga K., Jajuga T.: „Inwestycje”, PWN, Warszawa, 1996.
Łucki Z.: „Ocena inwestycji i podejmowanie decyzji w górnictwie naftowym i gazownictwie”, Polska Fundacja Promocji Kadr, Kraków, 1995.
Marcinek K.: „Ryzyko projektów inwestycyjnych”, wyd. WAE w Katowicach, pp. 219, Katowice, 2001
Mayo H.B.: „Wstęp do inwestowania”, wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa, 1997.
Smith L.D.: „Discount Rates and Risk Assessment in Mineral Project Evaluations”, Transactions Institution of Mining & Metallurgy (Sect. A: Mineral Industry), 1994.
Torries T.F.: „Evaluating Mineral Projects: Applications and Misconceptions”, Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc., 1998.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Saługa P., 2006 – „Wycena górniczych projektów inwestycyjnych w aspekcie doboru stopy dyskontowej”. Seria wydawnicza – Od oceny wartości zasobów złoża do likwidacji kopalni, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, pp. 131.
Saługa P., 2009 – „Ocena ekonomiczna projektów i analiza ryzyka w górnictwie”. „Studia, Rozprawy, Monografie”, nr 152, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, pp. 278, ISSN 1895-6823.
Saługa P., 2011 – „Elastyczność decyzyjna w procesach wyceny projektów geologiczno-górniczych”. Studia, Rozprawy, Monografie nr 167, Wydawnictwo IGSMiE PAN w Krakowie, pp. 269
Kapłan R., Grzesiak P., Kwaśniewski K., Kopacz M., 2014: Ocena efektywności ekonomicznej wybranych technologii zgazowania węgla, KARBO, Nr 4
Kapłan R., Kwaśniewski K., Kopacz M., Grzesiak P., Kryzia D., 2016: Ocena ekonomiczna wytwarzania metanolu przez zgazowanie węgla, Przegląd Chemiczny, Numer 1

Additional information:

None