Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
European Union Funds Management in Poland
Course of study:
2018/2019
Code:
ZZP-1-008-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Kulczycka Joanna (jkulczyc@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Kulczycka Joanna (jkulczyc@zarz.agh.edu.pl)
dr Muweis Justyna (jmuweis@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Efektem kształcenia będzie nabycie przez studenta wiedzy na temat funduszy unijnych, możliwości pozyskania środków, a także praktycznego przygotowania biznes planu.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K003 - potrafi wybrać właściwy program, w którym może otrzymać dofinansowanie - potrafi przygotować wniosek o dofinansowanie - potrafi przygotować biznes plan ZP1A_W22, ZP1A_W26 Test,
Activity during classes
Skills
M_U001 - potrafi wypełnić wniosek - potrafi przygotować biznes plan - potrafi oszacować niezbędnę koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jego rozwoju ZP1A_W05, ZP1A_W06 Test,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 - Wie do czego służą fundusze strukturalne - Wie gdzie można z nich skorzystać i uzyskać informację ZP1A_W01 Test,
Activity during classes
M_W002 - Wie jakie są główne kierunki wsparcia polskiej gospodarki przez fundusze unijne - Zna ich wpływ na rozwój polskiej gospodarki ZP1A_W05, ZP1A_W06 Test,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K003 - potrafi wybrać właściwy program, w którym może otrzymać dofinansowanie - potrafi przygotować wniosek o dofinansowanie - potrafi przygotować biznes plan - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 - potrafi wypełnić wniosek - potrafi przygotować biznes plan - potrafi oszacować niezbędnę koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jego rozwoju - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 - Wie do czego służą fundusze strukturalne - Wie gdzie można z nich skorzystać i uzyskać informację + - - - - - - - - - -
M_W002 - Wie jakie są główne kierunki wsparcia polskiej gospodarki przez fundusze unijne - Zna ich wpływ na rozwój polskiej gospodarki + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Wykład

Cele i założenia polityki regionalnej Unii Europejskiej
Na zajęciach omówione będą cele i założenia polityki regionalnej Unii Europejskiej okresów finansowania: zakończonego 2007-13 (wraz z osiągniętym efektem) oraz trwającego 2014-2020.

Finansowanie przedsięwzięć z funduszy strukturalnych
Przedstawione będą formy wsparcia oraz zasady finansowania przedsięwzięć.

Fundusze strukturalne w Polsce
Omówiona zostanie wielkość wsparcia finansowego w poszczególnych latach w Polsce, główne kierunki finansowania oraz możliwość pozyskania środków.

Wpływ funduszy UE na gospodarkę Polski
Podczas zajęć przedstawione zostaną przeobrażenia polskiej gospodarki, na które wpłynęły fundusze Unii Europejskiej, a także ich potencjalny przyszły wpływ.

Auditorium classes:
Ćwiczenia

1. Zasady wypełniania wniosków
Studenci podczas praktycznych zajęć posiądą umiejętność wypełniania wniosków. Duży nacisk zwrócony będzie na błędy formalne i merytoryczne, które niejednokrotnie dyskwalifikują wniosek.

2. Biznes plan
W ramach zajęć studenci posiądą umiejętność tworzenia biznes planu oraz kosztorysu (harmonogramu rzeczowo-finansowego).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Preparation for classes 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Completion of a project 10 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa = 50% oceny za aktywność + 50% oceny za projekt (w tym prezentacja)

Prerequisites and additional requirements:

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania.

Recommended literature and teaching resources:

1. Jak napisać efektywny biznes plan?, IPO.PL – Doradca dla biznesu, 2007.
2. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl)
3. Strategia Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
4. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
5. Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie październik 2015 r.
6. Filipek Agnieszka, Fundusze Unii Europejskiej
7. http://europa.eu/about-eu/index_pl.htm
8. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – uwarunkowania strategiczne: http://www.mrr.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020
9. Sposób organizacji prac nad dokumentami programowymi związanymi z perspektywą finansową UE 2014-2020- I etap prac nad przygotowaniem zasad funkcjonowania dokumentów programowych i systemu wdrażania Polityki Spójności na lata 2014-2020 – Informacja dla Rady Ministrów:
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/unia_europejska/1/files/2012_04/Spos_b_organizacji_prac….pdf
10. Wykorzystanie środków UE w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia
/Programowanie_2014_2020/Documents/uwarunkowaniastrategiczne.pdf

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. J. Kulczycka, E. Pietrzyk-Sokulska (red.), Ewaluacja systemu energetycznego w Polsce;
2. J. Kulczycka, E. Pietrzyk-Sokulska (red.), Ewaluacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce;
3. J. MUWEIS Proces dostosowania systemu zarządzania środowiskiem oraz polityki ekologicznej w Polsce do rozwiązań Unii Europejskiej : Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej : [monografia] / pod red. Stanisława Szydły.
4. J. Muweis Doświadczenia Unii Europejskiej z wdrażania pozwoleń zintegrowanych w wybranych regionach i sektorach przemysłowych W: Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. Elżbiety Lorek. — Katowice : Wydawnictwo AE, 2009.

Additional information:

Brak