Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Health culture
Course of study:
2018/2019
Code:
ZZP-1-009-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wąchol Jerzy (jwachol@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Kusa Rafał (rkusa@zarz.agh.edu.pl)
Codogni Mateusz (mcodogni@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Wąchol Jerzy (jwachol@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot prezentuje kulturę zdrowia w miejscu pracy, dla swojego zdrowia i podniesienia wydajności pracy w przedsiębiorstwie, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K005 Ograniczenie stresu w warunkach pracy zespołowej ZP1A_K11 Activity during classes
Skills
M_U001 Wybrane aspekty poprawy zdrowia w miejscu pracy ZP1A_U01 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student potrafi określić podstawowe zasady profilaktyki i ochrony zdrowia ZP1A_W01 Test
M_W002 Student potrafi określić zasady ochrony zdrowia na stanowisku pracy ZP1A_W13 Presentation
M_W003 Student potrafi opisać specyficzne dla stanowisk kierowniczych zagrożenia dla zdrowia i sposoby przeciwdziałania nim ZP1A_W07 Project
M_W004 Student potrafi wymienić regulacje prawne odnoszące się do ochrony zdrowia w miejscu pracy ZP1A_W05 Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K005 Ograniczenie stresu w warunkach pracy zespołowej - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Wybrane aspekty poprawy zdrowia w miejscu pracy + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student potrafi określić podstawowe zasady profilaktyki i ochrony zdrowia + + - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi określić zasady ochrony zdrowia na stanowisku pracy + + - - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi opisać specyficzne dla stanowisk kierowniczych zagrożenia dla zdrowia i sposoby przeciwdziałania nim + + - - - - - - - - -
M_W004 Student potrafi wymienić regulacje prawne odnoszące się do ochrony zdrowia w miejscu pracy + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
  1. Kultura zdrowia jako element kultury organizacyjnej
  2. Ochrona zdrowia w miejscu pracy
  3. Warunki bezpieczeństwa dla zdrowia na stanowisku pracy
  4. Zwiekszenie wydajności pracy dzięki kulturze zdrowa
Auditorium classes:
  1. Wybrane zagrożenia zdrowia na stanowisku pracy
  2. Sposoby minimalizacji skutków zagrożeń na kierowniczych stanowiskach pracy
  3. Przykłady zastosowania kultury zdrowia w przedsiębiorstwie
  4. Zwiększenie wydajnści pracy w przedsiębiorstwie, dzięki zastosowanej kulturze zdrowia
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in auditorium classes 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Preparation for classes 15 h
Contact hours 4 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Completion of a project 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z projektu, prezentacji i aktywności na zajęciach. Nieobecności na ćwiczeniach będą uzupełniane poprzez pracę pisemna.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość pojęć z podstaw zarządzania

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa
1. Gromadzka-Ostrowska J., Włodarek D., Toeplitz Z., Edukacja prozdrowotna, wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003
2. Jaczewski A., Komosińska K., Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej, CeDeWu, Płock 2004
Literatura uzupełniająca:
1. Karski J.B., Praktyka i teoria promocji zdrowia, Warszawa 2003
2. Kubica J., Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa 2004
3. Wrona-Polańska H., Mastalski J., Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009 Akty prawne:
Kodeks pracy, Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 (z późniejszymi zmianami)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Codogni M., Duda J., Kusa R., Teczke M., Wąchol J.: Ćwiczenia z zarządzania organizacjami, Wydawnictwa AGH, Kraków 2011.
2. Codogni M., Duda J., Kusa R., Teczke M., Wąchol J. : Proces zarządzania w praktyce, Wydawnictwa AGH, 2014.

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów