Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Personal Finance
Course of study:
2018/2019
Code:
ZZP-1-010-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Białas Małgorzata (mbialas@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Białas Małgorzata (mbialas@zarz.agh.edu.pl)
Kołodziej-Hajdo Marta (mkolodz1@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest zapoznanie studentów z istotą finansów osobistych, budżetów domowych oraz z zasadami zarządzania własnymi pieniędzmi, a także z możliwościami i strategiami inwestycyjnymi.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 - potrafi zaprezentować zdobytą wiedzę na temat zarządzania finansami osobistymi ZP1A_U20 Presentation
M_U002 - potrafi zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce z zakresu zarządzania finansami osobistymi ZP1A_U07 Report
Knowledge
M_W001 - definiuje podstawowe pojęcia dotyczące finansów osobistych - wymienia główne rodzaje inwestycji i ich wpływ na budowę "własnego kapitału bezpieczeństwa" ZP1A_W01 Test
M_W002 - zna zasady udzielania kredytów przez banki - zna konsekwencje dla budżetu gospodarstwa domowego, jakie wynikają z zadłużania się w bankach ZP1A_W15 Test
M_W003 - zna zasady upadłości konsumenckiej ZP1A_W14 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 - potrafi zaprezentować zdobytą wiedzę na temat zarządzania finansami osobistymi - + - - - - - - - - -
M_U002 - potrafi zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce z zakresu zarządzania finansami osobistymi - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 - definiuje podstawowe pojęcia dotyczące finansów osobistych - wymienia główne rodzaje inwestycji i ich wpływ na budowę "własnego kapitału bezpieczeństwa" + - - - - - - - - - -
M_W002 - zna zasady udzielania kredytów przez banki - zna konsekwencje dla budżetu gospodarstwa domowego, jakie wynikają z zadłużania się w bankach + - - - - - - - - - -
M_W003 - zna zasady upadłości konsumenckiej + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Istota finansów osobistych, pojęcie gospodarstwa domowego
Kredyt konsumencki – pojęcie, prawa i obowiązki stron
Historia kredytowa konsumenta – kreowanie pozytywnej historii kredytowej.
Strategie zarządzania długiem w gospodarstwie domowym (konsolidacja, rolowanie, wybór waluty zobowiązania)
Upadłość konsumencka – rozwiązania prawne obowiązujące w Polsce
Innowacyjne produkty finansowe dla klientów i kierunki ich rozwoju.

Auditorium classes:

System emerytalny w Polsce
Zasady konstrukcji i prowadzenia budżetu gospodarstwa domowego
Instrumenty oszczędzania
Instrumenty inwestowania w kontekście finansowego cyklu życia

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in auditorium classes 8 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową mają wpływ dwa elementy:
- w 70% ocena z kolokwium zaliczeniowego
- w 30% ocena z prezentacji przygotowanej w oparciu o wskazaną książkę

Warunkiem zaliczenia jest:
- zaprezentowanie referatu na wskazany temat
- przedstawienie własnych budżetów domowych
- uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Red. Bogacka-Kisiel E.: Finanse osobiste. PWN, Warszawa 2012.
2. Borowiak J.: Emerytura nie jest Ci potrzebna. Wydawnictwo własne, Radom 2013.
3. Muturi S.: Zarządzanie najmem. Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2011.
4. Zaremba A.: Giełda. Podstawy inwestowania. Helion, Gliwice 2012

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Białas M. „Polskie realia współpracy banków z ubezpieczycielami”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Zarządzanie – Rachunkowość – Nowe Technologie pt. Koncepcje i instrumenty współpracy międzyorganizacyjnej, Kraków 2014

Białas M. „Bankowość wczoraj i dziś”, wyd. Difin, Warszawa 2013

Białas M., „Wybrane aspekty polskiej bankowości przed kryzysem i po kryzysie”, [w:] „Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki” red. nauk. P. Kawa, Oficyna Wydawnicza Text, Kraków 2012

Białas M., „Wpływ akcji kredytowej banków na liczbę upadłości w Polsce w latach 2008-2010”, Zeszyt Naukowy 23 WSZiB w Krakowie, Finanse i Rachunkowość nr 9, Oficyna Wydawnicza Text, Kraków, 2011

Kołodziej-Hajdo M., Nesterak J. “European funds for SMEs : their meaning in development of the sector” [w:] “Knowledge – economy – society : challenges of the contemporary world” red. nauk. R. Oczkowska, B. Mikuła, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : FCUE, 2011

Kołodziej-Hajdo M. Surowiec A., "Finansowanie projektów MSP z funduszy unijnych : korzyści i bariery [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011

Kołodziej-Hajdo M. “Budżet zadaniowy – ujęcie polskie i międzynarodowe” [w:] “Rachunkowość a controlling”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017

Additional information:

Obecność studenta na wykładzie nie jest obowiązkowa.
Obecność studenta na ćwiczeniach jest obowiązkowa, dopuszcza się 1 nieobecność nieusprawiedliwioną.
Odrobienie większej liczby nieobecności – poprzez przygotowanie referatu na wskazany temat przez prowadzącego.