Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fundamentals of Economics
Course of study:
2018/2019
Code:
ZZP-1-102-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Kulczycka Joanna (jkulczyc@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Kulczycka Joanna (jkulczyc@zarz.agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Iwaszczuk Natalia (niwaszcz@zarz.agh.edu.pl)
dr Muweis Justyna (jmuweis@zarz.agh.edu.pl)
dr Łamasz Bartosz (blamasz@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Student zna podtawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne, prawa ekonomii, zasady gospodarowania w ujęciu mikro i makroekonomicznym

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi uczestniczyć w budowaniu projektów zadaniowych, objaśniając aspekty ekonomiczne i zarządcze przedsięwzięć ZP1A_K02 Activity during classes,
Test
Skills
M_U001 Potrafi dokonywać obserwacji zjawisk i procesów w organizacji oraz ich opisu, analizy i interpretacji stosując podstawowe ujęcia i pojęcia teoretyczne ZP1A_U02 Test,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu analizy matematycznej i algebry liniowej oraz ich teoretycznych i praktycznych zastosowań w ekonomii ZP1A_W28 Examination
M_W002 Zna typowe metody badań w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa: badania rynku, analizy finansowej, poziomu jakości produktów ZP1A_W06 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi uczestniczyć w budowaniu projektów zadaniowych, objaśniając aspekty ekonomiczne i zarządcze przedsięwzięć - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonywać obserwacji zjawisk i procesów w organizacji oraz ich opisu, analizy i interpretacji stosując podstawowe ujęcia i pojęcia teoretyczne - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu analizy matematycznej i algebry liniowej oraz ich teoretycznych i praktycznych zastosowań w ekonomii + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna typowe metody badań w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa: badania rynku, analizy finansowej, poziomu jakości produktów + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Gospodarka jako system. Charakterystyka gospodarki rynkowej.
2. Relacje mikroekonomiczne i makroekonomiczne w gospodarce.
3. Struktura rynku: konkurencja doskonała; pełny monopol; konkurencja niedoskonała.
4. Podmioty gospodarki rynkowej i ich cele (gospodarstwo domowe; przedsiębiorstwo; państwo w gospodarce mieszanej).
5. Pojęcie rynku. Klasyfikacja rynków według różnych kryteriów.
6. Teoria równowagi rynkowej. Popyt, podaż i cena głównymi determinantami gospodarki rynkowej.
7. Popyt, jego rodzaje i czynniki kształtujące popyt.
8. Elastyczność jako podstawowe narzędzie w ekonomii. Rodzaje elastyczności popytu (cenowa, mieszana i dochodowa).
9. Elastyczność dochodowa popytu i prawo Engla.
10. Cenowa elastyczność łukowa i punktowa. Pojęcie fleksybilności cen.
11. Podaż i pozacenowe czynniki ją kształtujące.
12. Elastyczność cenowa podaży (łukowa i punktowa). Pojęcie ekspansybilności cen.
13. Podstawy decyzji ekonomicznych konsumenta (teorie wyboru konsumenta, prawa Gossena, krzywe obojętności, ograniczenia wyboru i optimum konsumenta).
14. Teoria produkcji (analiza funkcji produkcji w krótkim i długim okresie; izokwanty produkcji, izokoszty; optimum produkcji).
15. Koszty produkcji (analiza kosztów w krótkim okresie; analiza kosztów w długim okresie; graficzna interpretacja progów rentowności).
16. Rynki czynników produkcji (pracy, ziemi i kapitału).
17. Podstawowe problemy makroekonomii. Cele i narzędzia polityki makroekonomicznej.
18. Zagregowana podaż i popyt. Równowaga makroekonomiczna – granica możliwości produkcyjnych.
19. Wielkości makroekonomiczne i ich pomiar: PKB, zatrudnienie, inflacja, stopy procentowe.
20. Dochód narodowy i jego pomiar. Determinanty dochodu narodowego.
21. Rola państwa w gospodarce w gospodarce rynkowej i skutki jego interwencji.
22. Polityka monetarna i fiskalna państwa. Budżet państwa i zasady jego tworzenia.
23. Pieniądz i jego funkcje w gospodarce. System pieniężno-kredytowy. Rola i rodzaje instytucji bankowych.
24. Bank centralny i jego funkcje. Polityka restrykcyjna i ekspansywna. Mechanizmy transmisji impulsów banku centralnego.
25. Koniunktura gospodarcza (wahania gospodarcze; teoria cyklu gospodarczego; rodzaje wahań cyklicznych; interwencjonizm państwowy, jego formy i skutki).
26. Bezrobocie, alternatywne definicje bezrobocia. Stopa bezrobocia. Przyczyny, rodzaje i skutki bezrobocia.
27. inflacja i deflacja oraz ich wpływ na rozwój gospodarczy. Rodzaje inflacji, jej przyczyny, skutki i sposoby zwalczania.
28. Handel międzynarodowy i polityka handlowa.
29. Wzrost gospodarczy.
30. Międzynarodowy system walutowy i finanse międzynarodowe.

Auditorium classes:

1. Struktura rynku: konkurencja doskonała; pełny monopol; konkurencja niedoskonała.
2. Podmioty gospodarki rynkowej i ich cele (gospodarstwo domowe; przedsiębiorstwo; państwo w gospodarce mieszanej).
3. Pojęcie rynku. Klasyfikacja rynków według różnych kryteriów.
4. Teoria równowagi rynkowej. Popyt, podaż i cena głównymi determinantami gospodarki rynkowej.
5. Popyt, jego rodzaje i czynniki kształtujące popyt.
6. Elastyczność jako podstawowe narzędzie w ekonomii. Rodzaje elastyczności popytu (cenowa, mieszana i dochodowa).
7. Elastyczność dochodowa popytu i prawo Engla.
8. Podstawy decyzji ekonomicznych konsumenta (teorie wyboru konsumenta, prawa Gossena, krzywe obojętności, ograniczenia wyboru i optimum konsumenta).
9. Teoria produkcji (analiza funkcji produkcji w krótkim i długim okresie; izokwanty produkcji, izokoszty; optimum produkcji).
10. Koszty produkcji (analiza kosztów w krótkim okresie; analiza kosztów w długim okresie; graficzna interpretacja progów rentowności).
11. Rynki czynników produkcji (pracy, ziemi i kapitału).
12. Wielkości makroekonomiczne i ich pomiar: PKB, zatrudnienie, inflacja, stopy procentowe.
13. Dochód narodowy i jego pomiar. Determinanty dochodu narodowego.
14. Pieniądz i jego funkcje w gospodarce. System pieniężno-kredytowy. Rola i rodzaje instytucji bankowych.
15. Koniunktura gospodarcza (wahania gospodarcze; teoria cyklu gospodarczego; rodzaje wahań cyklicznych; interwencjonizm państwowy, jego formy i skutki).
16. Bezrobocie, alternatywne definicje bezrobocia. Stopa bezrobocia. Przyczyny, rodzaje i skutki bezrobocia.
17. Handel międzynarodowy i polityka handlowa.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 151 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 20 h
Participation in auditorium classes 14 h
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 45 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 35 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie pozytywnych ocen z zaliczenia (35%) i egzaminu (65%). Ocena z zaliczenia jest obliczana na podstawie pozytywnych ocen z kolokwiów, w tym z prezentacji (5%).

Prerequisites and additional requirements:

brak wymagań

Recommended literature and teaching resources:

1. Mankiw G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009.
2. Marciniak, Stefan, ed. Makro-i mikroekonomia: podstawowe problemy współczesności. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.
3. Laidler D., Estrin S. (1991), Wstęp do mikroekonomii. Warszawa, Gebethner i Ska.
4. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
5. VARIAN, H. R. Mikroekonomia, wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2001.
6. Begg, D., S. Fischer, and R. Dornbusch. “Ekonomia. t. I, II.” Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa (1998).
7. Samuelson, PA-Nordhaus. “WD: Ekonómia.” Elita. Bratislava (2000).
8. Acocella, Nicola. Zasady polityki gospodarczej: wartości i metody analizy. Wydaw. Naukowe PWN, 2002.
9. Malaga K., Mikroekonomia. Oswajanie z matematyką, C.H. Beck, Warszawa 2010.
10. Hall, Robert Ernest, and John B. Taylor. Makroekonomia. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
11. Marciniak, Stefan, ed. Makro-i mikroekonomia: podstawowe problemy. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
12. Milewski R., Podstawy ekonomii, PWN, 2003.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. J. Kulczycka, Zielone zamówienia publiczne, [w:] red. J. Kronenberg, T. Bergier, Wyzwania
zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010, ISBN 978-83-62168-00-2,
ss. 185-190.
2. J. Kulczycka, Ekoefektywność projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem koncepcji cyklu życia
produktu, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2011 Kulczycka J. Uberman R. Naworyta W. Korzyści makro- i mikroekonomiczne z wykorzystania kopalin towarzyszących i odpadów wydobywczych w górnictwie węgla brunatnego, 2012, no 83, p. 107-119, ISSN 2080-0819
3. J. Kulczycka, Systemy podatkowe a konkurencyjność górnictwa, [w:] WUG, Bezpieczeństwo Pracy i
Ochrona Środowiska w Górnictwie nr 5 (81), Katowice 2001, ISSN 1505-0440, ss. 48-51.J. Kulczycka, Wycena projektów i inwestycji proekologicznych w górnictwie i hutnictwie – według standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, [w:] Przegląd Geologiczny, tom 49, nr 2, Warszawa 2001, ISSN 0033-2151.
4. R. Kot, J. Kulczycka, Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw krajowych poprzez wykorzystanie
funduszy strukturalnych, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie
2005; ss. 85-95; Ark. wyd. 11,58; ISSN 1734-5391
5. J. Kulczycka, Nowe uwarunkowania dla przemysłu wydobywczego w Polsce po integracji z Unią
Europejską, [w:] Mikroekonomiczne aspekty europejskich stosunków gospodarczych – problemy praktyki, red. K. Dudek, Uniwersytet Zielonogórski, ISBN 83-89712-75-X, ss. 75-86.
6. J. Kulczycka, R. Kot, Rola funduszy strukturalnych w poprawie innowacyjności przedsiębiorstw, [w:]
Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne
AGH, Kraków 2005, ISBN 83-7464-035-5, ss.132-144.
7. J. Kulczycka, R. Kot, Możliwości wzrostu konkurencyjności gospodarki krajowej poprzez wykorzystanie
funduszy strukturalnych, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej,
AGH, Kraków 2004, ISBN 83-89388-63-4, ss. 149-165
8. M. Góralczyk, J. Kulczycka, Instrumenty finansowe w technice Ekologicznej Oceny Cyklu Życia (LCA),
Instrumenty rynkowe w ochronie środowiska, [w:] Ekonomia i Środowisko, nr 29, Jugowice-Wrocław
2002, ISBN 83-85773-45-2, ss. 113-117.
9. Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J., Łamasz B., Wzorek A. Kluczowe ryzyka gospodarcze w dobie globalizacji /red. nauk. N. Iwaszczuk, Kraków: Wydawnictwa AGH, 2015.
10. Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J. Wpływ hedgingu na rozwój podmiotów handlu zagranicznego // Studia Ekonomiczne: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015, nr 214, s. 51–63.
10. Iwaszczuk N., Łamasz B. Współczesne metody zarządzania ryzykiem pogodowym podmiotów gospodarczych sektora energetycznego // Logistyka, 2014, nr 4, dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka, s. 4322–4332.
11. Iwaszczuk N., Łamasz B., Muweis J. Rozwój krajowego sektora petrochemicznego na tle
globalnym // [w:] Klastry i porozumienia sektorowe, jako przykład kooperacji rynkowej / red. nauk. H.Howaniec, W.Waszkielewicz, Z.Zontek, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe ATH, 2014, s. 191–207.
12. Iwaszczuk N., Dyduch J., Jarzęcka A. Zarządzanie finansami osobistymi jako nowy kierunek rozwoju bankowości elektronicznej / [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka / red. P. Łebkowski, 2014, s. 293-308.
13. Heorhiadi N., Iwaszczuk N., Vilhutska R. Method of morphological analysis of enterprise management organizational structure // Econtechmod, 2013, vol. 2, no. 2, pp. 17–28.
14. Iwaszczuk N.L., Kavalets І.І. Oligopolistic market: stability conditions of the equilibrium point of the generalized Cournot-Puu model // Econtechmod, 2013, vol. 2, no. 1, pp. 15-22.
15. Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J. Wykorzystanie instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie // Innowacje w bankowości i finansach, Studia ekonomiczne Nr 174, tom II, Zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013, s. 160-172.

Additional information:

1. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
- efekty z wiedzy będą weryfikowane na egzaminie;
- efekty umiejętności i kompetencji społecznych weryfikowane będą na ćwiczeniach i kolokwiach.

2. Warunki uczestnictwa w zajęciach:
- wykłady nieobowiązkowe;
- ćwiczenia są obowiązkowe (min. 80% obecności);

3. Oceny:
- podejście do egzaminu wymaga pozytywnej oceny z zaliczenia;
- poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz;
- ocena z zaliczenia, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w regulaminowym terminie, jest wyliczana jako średnia arytmetyczna.

4. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin Studiów.

5. Odrabianie zaległości jest możliwe na konsultacjach, zajęciach innych grup lub w postaci odpowiedzi ustnej.

6. Termin zerowy egzaminu ustalany jest z Prowadzącym.

7. Możliwy jest jeden termin egzaminu poprawkowego oraz egzamin komisyjny.