Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Information Technology
Course of study:
2018/2019
Code:
ZZP-1-105-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
Petrov Oleksandr (opietrov@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Basiura Beata (bbasiura@zarz.agh.edu.pl)
Jędrusik Stanisław (jedrusik@zarz.agh.edu.pl)
Petrov Oleksandr (opietrov@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Opiła Janusz (jmo@agh.edu.pl)
Module summary

Złożony arkusz kalkulacyjny, bazy danych, projektowanie stron WWW, Internet technologii, znajomość z językami programowania, bezpieczeństwo systemów informatycznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych na podstawie aplikacji internetowych oraz baz danych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności ZP1A_K02 Project
M_K002 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, ma świadomość ciągłej potrzeby dostosowywania swojej wiedzy do zmieniających się technologie informatycznych w zintegrowanych systemach w przetwarzania informacji ZP1A_K03 Project
M_K003 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały ZP1A_K09 Project
Skills
M_U001 potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody i narzędzia analityczne, symulacyjne, eksperymentalne i informatyczne ZP1A_U04 Test
M_U002 potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi, tworzyć aplikacje oraz budować dodatków w środowisku VBA właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności zarządczej i inżynierskiej ZP1A_U05 Project,
Test
M_U003 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie ZP1A_U06 Test
M_U004 potrafi rozwiązywać problemy związane z realizacją aplikacje oraz prezentować wyniki, pozyskiwać dane, analizować, prawidłowo interpretować i prognozować zjawiska społeczne przy wykorzystaniu standardowych metod i narzędzi ZP1A_U07 Project
Knowledge
M_W001 zna metody i narzędzia, w tym technologie systemów operacyjnych i graficzny interfejs użytkownika, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, dokumenty złożone, bazy danych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące ZP1A_W12 Test
M_W002 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia związane z zastosowaniem informatyki w zarządzaniu i inżynierii produkcji ZP1A_W11 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych na podstawie aplikacji internetowych oraz baz danych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności + - - + - - - - - - -
M_K002 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, ma świadomość ciągłej potrzeby dostosowywania swojej wiedzy do zmieniających się technologie informatycznych w zintegrowanych systemach w przetwarzania informacji + - - + - - - - - - -
M_K003 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody i narzędzia analityczne, symulacyjne, eksperymentalne i informatyczne + - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi, tworzyć aplikacje oraz budować dodatków w środowisku VBA właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności zarządczej i inżynierskiej + - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie + - - + - - - - - - -
M_U004 potrafi rozwiązywać problemy związane z realizacją aplikacje oraz prezentować wyniki, pozyskiwać dane, analizować, prawidłowo interpretować i prognozować zjawiska społeczne przy wykorzystaniu standardowych metod i narzędzi + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna metody i narzędzia, w tym technologie systemów operacyjnych i graficzny interfejs użytkownika, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, dokumenty złożone, bazy danych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące + - - - - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia związane z zastosowaniem informatyki w zarządzaniu i inżynierii produkcji + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Wprowadzenie do informatyki

  Wprowadzenie do informatyki.
  Systemy operacyjne i graficzny interfejs użytkownika.

 2. Systemy operacyjne

  Systemy operacyjne
  Graficzny interfejs użytkownika.

 3. Przetwarzanie tekstów

  Przetwarzanie tekstów.
  Arkusze kalkulacyjne.
  Dokumenty złożone.

 4. Bazy danych.

  Hierarchiczna baza danych
  Relacja baza danych
  Sieciowa baza danych
  Charakterystyka typów danych
  Formularz
  Konstruktor
  Projektant
  Rodzaje pracy z bazą danych

 5. Sieci komputerowe

  Sieci lokalne i rozległe
  Topologia sieci
  Zasada działania
  Usługi sieciowe.

 6. Internet

  Internet
  Struktura, zawartość informacyjna.
  Projektowanie WEB-strony.

 7. Zastosowania informatyki w zarządzaniu.

  problemy, metody i techniki przetwarzania informacji i podejmowania decyzji
  główne funkcje zarządzania

Project classes:
 1. Zaawansowane techniki obsługi edytora tekstów.

  Zaawansowane techniki obsługi edytora tekstów.

 2. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego

  Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do obliczeń biznesowych o wzrastającej skali trudności.

 3. Kolokwium zaliczeniowe

  Odpowiedzi na testach
  Odpowiedzi z wykładów

 4. Wygłoszenie prezentacji

  Wygłoszenie prezentacji przez wszystkich studentów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in project classes 8 h
Preparation for classes 14 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Completion of a project 14 h
Contact hours 2 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 14 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana jest przez prowadzącego wykład jako średnia z oceny z kolokwium (pytania
z wyladów) oraz oceny z ćwiczeń projektowych.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana znajomość podstaw informatyki

Recommended literature and teaching resources:

Literatura

1. Jacek Janowski. Technologia informacyjna. Wydawnictwo Difin 2009. – 560 s
2. Duch W.: Fascynujący świat komputerów, Nakom, Poznań 1997. Wersja sieciowa książki: http://www.phys.uni.torun.pl/~duch/books-fsk/adr-fsk00.html.
3. Duch W.: Fascynujący świat programów komputerowych, Nakom, Poznań 1997. Wersja sieciowa książki: http://www.phys.uni.torun.pl/~duch/books-fsk/adr-fspk00.html.
4. Durka P.J.: Internet. Komputer. Cyfrowa Rewolucja, PWN, Warszawa 2000. Wersja sieciowa książki: http://brain.fuw.edu.pl/~durka/KIC/index.html.
5. Turban E., Leidner D., McLean E., Wetherbe J.: Information Technology for Management, Wiley, 2006, http://he-cda.wiley.com/WileyCDA/HigherEdTitle/productCd-0471705225.html.
6. Walkenbach J.: Excel 2003 PL. Biblia, Helion, Gliwice 2004.
7. M. Lewandowski, Tworzenie makr w VBA dla Excela 2002/XP PL. Cwiczenia zaawansowane, Helion, 2003.
8. Osyczka, R. Jankowski, I. Skalna, P. Krajewski, Visual Basic dla Aplikacji, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006.
9. J. Walkenbach, Excel 2003 PL. Programowanie w VBA, Helion, 2004
10. www.kis.zarz.agh.edu.pl – strona Katedry Informatyki Stosowanej z materiałami dydaktycznymi.

Oprogramowanie
1. System operacyjny MS Window
2. Visual Basic for Application
3. Akusze kalkulacyjne
4. Bazy danych
5. Przegladarka

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Elekronnij dokumentoobìg v deržavnomu upravlìnnì : pìdručnik — [Electronic document management system at state administration] / vìdp. red.: PETROV O. S ; avt.:Ahromkin Ê. M., Marčenko D. M., PETROV O. S., Samozdra M. M. ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Shìdnoukraïns’kij nacìonal’nij unìversitet ìmenì Volodimira Dalâ. — Vid. 2-ge pererob. ta dop.. — Lugans’k : Shìdnoukraïns’kij nacìonal’nij unìversitet ìmenì Volodimira Dalâ, 2014. — 522 s.. — Bibliogr. s. 473–488. — ISBN: 978-617-11-0042-8. — Petrov O. S. – dod. afiliacja: Shìdnoukraïns’kij nacìonal’nij unìversitet ìmenì Volodimira Dalâ
2. Elektronno-infrovij pìdpis âk mehanìzm elektronnoï vzaèmodìï deržavi z fìzičnimi ta ûridičnimi osobami — Electronic digital signature as a mechanism for electronic interaction of the state with individuals and legal entities / O. S. PETROV, M. M. Samozdra, Borodulìn A. V. // Informacìjna bezpeka : naukovij žurnal ; ISSN 2224-9613. — Tytuł poprz.: Informative Safety. — 2013 no. 2, s. 117–122. — Bibliogr. s. 122
3. Ensuring information processes’ safety and security in application data processing systems for transport / Alexander PETROV, Valerie Lahno // W: The contemporary problems of management – value-based marketing, social responsibility and other factors in process of development – micro, meso and macro aspect : monography / ed. by Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz ; University of Bielsko-Biala. — Bielsko-Biała : University of Bielsko-Biala Press, 2014. — S. 325–350. — Bibliogr. s. 349–350, Abstr.
4. Formation of values and meaning orientations and professional competence of students on the basis of information and pedagogical technologies use / PETROV O. S., Degtyaryova L. N., Burtseva I. I // Vìsnik Shìdnoukaïns’kogo nacìonal’nogo unìversitetu ìmenì Volodimira Dalâ ; ISSN 1998-7927. — 2012 no. 8 č. 1, s. 259–262. — Bibliogr. s. 262. — PETROV O. S. dod. afiliacja: Volodymyr Dahl East Ukraine National University
5. Issledovanie problemy upravleniâ sistemoj zaŝity informacii v korporativnyh komp’ûternyh setâh — Researching the problem of information security management in the corporate computer networks / Oleksandr PETROV, Anton Petrov // W: Selected economic and technological aspects of management / ed. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2013. — ISBN: 978-83-7464-604-8. — S. 200–213. — Bibliogr. s. 212–213, Annot., Summ.
6. Konfìdencìjne dìlovodstvo v deržavnomu upravlìnnì : praktikum : navčal’nij posìbnik — [Confidential document management system at state administration : manual] / vìdp. red.: PETROV O. S ; avt.: Ahromkin Ê. M., Golovan’ S. M., Petrov A. O. ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Shìdnoukraïns’kij nacional’nij unìversitet ìmenì Volodimira Dalâ. — Vid. 2-ge pererob. ta dop.. — Lugan’sk : Shìdnoukraïns’kij nacìonal’nij unìversitet ìmenì Volodimira Dalâ, 2014. — 188 s.. — Bibliogr. s. 185–187. — ISBN: 978-617-11-0039-8. — Petrov O. S. – dod. afiliacja: Shìdnoukraïns’kij nacìonal’nij unìversitet ìmenì Volodimira Dalâ
7. Konfìdencìjne dìlovodstvo v deržavnomu upravlìnnì : pìdručnik — [Condifential document management system at state administration] / vídp. red.: PETROV O. S ; avt.: Ahromkìn Ê. M., PETROV O. S., Petrov A. O. ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Shìdnoukraïns’kij nacional’nij unìversitet ìmenì Volodimira Dalâ. — Vid. 2-ge pererob. ta dop.. — Lugans’k : Shìdnoukraïns’kij nacìonal’nij unìversitet ìmenì Volodimira Dalâ, 2014. — 215 s.. — Bibliogr. s. 213–215. — ISBN: 978-617-11-0041-1. — Petrov O. S. – dod. afiliacja: Shìdnoukraïns’kij nacìonal’nij unìversitet ìmenì Volodimira Dalâ
8. Metodika upravleniâ zaŝitoj informacionnoj sistemoj v besprovodnoj seti na baze teorii igr — Methods of management defence information system in wireless network on base of game theory / PETROV O. S., Vel’čenko S. A. // Vìsnik Shìdnoukaïns’kogo nacìonal’nogo unìversitetu ìmenì Volodimira Dalâ ; ISSN 1998-7927. — 2012 no. 8 č. 1, s. 69–79. — Bibliogr. s. 78. — PETROV O. S. afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Polska ; Vostočnoukrainskij nacional’nyj universitet imeni Vladimira Dalâ
9. Modeling survivable information network / Oleksander PETROV, A. V. Minin, Aleksander Marek, E. G. Mikvabiya // Informacìjna bezpeka : naukovij žurnal ; ISSN 2224-9613. — Tytuł poprz.: Informative Safety. — 2013 no. 1, s. 117–123. — Bibliogr. s. 122. — Oleksander Petrov – dod. afiliacja: Volodymyr Dahl East Ukrainian National University
10. Modelirovanie zaŝity uzlov seti na osnove sistem i setej massovogo obsluživaniâ — Simulation of defense units based on the network and queuing networks / PETROV A., Velchenko S. // Vìsnik Shìdnoukaïns’kogo nacìonal’nogo unìversitetu ìmenì Volodimira Dalâ ; ISSN 1998-7927. — 2013 no. 15 č. 1, s. 33–40. — Bibliogr. s. 40. — A. Petrov – dod. afiliacja: Shìdnoukraїns’kij nacìonal’nij unìversitet ìmenì Volodimira Dalâ
11. Peretvorennâ ta obrobka tekstovoï ìnformaciï v elektronnu formu — Convert and processing of text information in electronic form / Golovan’ S. M., PETROV O. S., Ščerbak L. M. // Informacìjna bezpeka : naukovij žurnal ; ISSN 2224-9613. — Tytuł poprz.: Informative Safety. — 2012 no 1, s. 4–7. — Bibliogr. s. 7
12. Prognozirovanie nadežnosti informacionnyh sistem — Prediction reliability of information systems / A. S. PETROV, A. V. Minin, A. A. Petrov, L. N. Ŝerbak, Aleksander Marek // Informacìjna bezpeka : naukovij žurnal ; ISSN 2224-9613. — Tytuł poprz.: Informative Safety. — 2013 no. 2, s. 123–134. — Bibliogr. s. 134
13. Theory of digital automata / Bohdan Borowik, Mykola Karpinskyy, Valery Lahno, Oleksandr PETROV. — Dordrecht : Springer Science+Business Media, cop. 2013. — XII, 206 s.. — (International Series on Intelligent Systems, Control and Automation : Science and Engineering ; ISSN 2213-8986 ; vol. 63). — Bibliogr. s. 203, Indeks. — ISBN: 978-94-007-5227-6
14. The information protection in automated systems on transport : monograph / Lahno V. A., PETROV A. S.. — Kraków : [s. n.], 2012. — 168 s.. — Bibliogr. s. 136–142. — ISBN: 978-617-579-381-7
15. The mechanism of the analysis of entering Internet traffic for the presence of threats / Alexander PETROV, Sergey Velchenko // Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Commision of Motorization and Power Industry in Agriculture / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie ; ISSN 1641-7739. — 2012 vol. 12 no. 4, s. 196–203. — Bibliogr. s. 202, Summ., Annot.

Additional information:

Zasady zaliczeń poprawkowych – odpracowanie tematów zajęć projektowych. Warunki dopuszczenia do egzaminu – ocena z zajęć ćwiczeniowych oraz projektowych. Termin zerowy egzaminu – może być na ostatnim wykładzie, przy pozytywnej oceny z ćwiczeń. Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych w wyniku nieobecności studenta na zajęciach – odpracowanie referatów oraz sprawozdań na konsultacji. Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności zaliczenia kolokwium i wykonania prezentacji/projektu. Jeżeli wykłady jest jedyna forma zajęć, w takim przypadku wymagane obowiązkowa obecność studenta na wykładach.