Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Information Systems of Management
Course of study:
2018/2019
Code:
ZZP-1-203-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
Stawowy Adam (astawowy@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Basiura Beata (bbasiura@zarz.agh.edu.pl)
Jędrusik Stanisław (jedrusik@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi uczestniczyć w budowaniu projektów zadaniowych ZP1A_K02 Project
M_K002 rozumie znaczenie rozwijania umiejętności programowania ZP1A_K09 Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi stosować bazy danych oraz wykorzystywać systemy informatyczne wspomagające procesy podejmowania decyzji ZP1A_U10 Execution of a project
M_U002 umie napisać program w języku VBA o średniej skali trudności ZP1A_U10 Test,
Execution of laboratory classes
M_U003 potrafi zapisać algorytm dla zadanego problemu ZP1A_U10 Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 zna narzędzia baz danych służące do gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych ZP1A_W12 Test
M_W002 zna zasady programowania strukturalnego ZP1A_W12 Activity during classes
M_W003 rozumie rolę systemów informatycznych w działalności organizacji ZP1A_W04 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi uczestniczyć w budowaniu projektów zadaniowych - - - + - - - - - - -
M_K002 rozumie znaczenie rozwijania umiejętności programowania - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi stosować bazy danych oraz wykorzystywać systemy informatyczne wspomagające procesy podejmowania decyzji - - - + - - - - - - -
M_U002 umie napisać program w języku VBA o średniej skali trudności - - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi zapisać algorytm dla zadanego problemu - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna narzędzia baz danych służące do gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych + - - + - - - - - - -
M_W002 zna zasady programowania strukturalnego + - - + - - - - - - -
M_W003 rozumie rolę systemów informatycznych w działalności organizacji + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

 1. Systemy informatyczne w organizacjach.
 2. Klasyfikacja informatycznych systemów zarządzania.
 3. Systemy zintegrowane.
 4. Cykl życia systemów informatycznych.
 5. Relacyjne bazy danych.
 6. Wprowadzenie do programowania komputerowego.
 7. Programowanie w języku VBA.

Project classes:

 1. Projektowanie relacyjnych baz danych.
 2. Język baz danych MS Access.
 3. Tworzenie aplikacji w MS Access.
 4. Opracowanie schematów blokowych wybranych problemów.
 5. Podstawy tworzenia programu w języku VBA.
 6. Instrukcje i funkcje VBA.
 7. Złożone typy danych – tablice.
 8. Czytanie i śledzenie działania programu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in project classes 14 h
Preparation for classes 35 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 4 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana jest przez prowadzącego wykład jako średnia arytmetyczna oceny z egzaminu oraz oceny z ćwiczeń projektowych.
Ocena z ćwiczeń projektowych wystawiana jest jako średnia ocen uzyskanych z 2 kolokwiów oraz oceny z projektu.
Zaliczenie poprawkowe polega na ponownym zdawaniu kolokwiów w trakcie godzin kontaktowych (maksymalnie dwie próby). Niezaliczony projekt musi być uzupełniony w terminie ustalonym przez władze Uczelni dla danego semestru.
Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności zaliczenia kolokwiów i wykonania projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie przedmiotu: Technologie informacyjne.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Carmen T. H., Leiserson C. E., Riverst R. L.:. Wprowadzenie do algorytmów, WNT, Warszawa 2002.
 2. Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów. Zintegrowane systemy transakcyjne. PWN, Warszawa 2011.
 3. Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów. Systemy Business Intelligence. PWN, Warszawa 2008.
 4. Jelen B., Syrstad T., Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela, Helion, Gliwice 2011.
 5. Mendrala D., Szeliga M., Access 2013 PL. Helion, Gliwice 2014.
 6. Osyczka A., Jankowski R., Skalna I., Krajewski P.: Visual Basic dla Aplikacji, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2006.
 7. Turban E., Leidner D., McLean E., Wetherbe J., Information Technology for Management, Wiley, 2006.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.