Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Descriptive Statistic
Course of study:
2018/2019
Code:
ZZP-1-305-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Czapkiewicz Anna (arembiec@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Zając Paweł (pzajac@zarz.agh.edu.pl)
Machno Artur (amachno@zarz.agh.edu.pl)
Suliga Milena (msuliga@zarz.agh.edu.pl)
Czapkiewicz Anna (arembiec@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi pracować w grupie przy przygotowaniu projektu ZP1A_K03
Skills
M_U001 potrafi dokonać interpretacji statystyk z próby ZP1A_U10 Test
M_U002 umie dokonać analizy dynamiki zjawisk ekonomicznych ZP1A_U05 Examination
Knowledge
M_W001 zna indeksy jednopodstawowe, łańcuchowe i agregatowe ZP1A_W12
M_W002 zna metody analizy dynamiki zjawisk ekonomicznych ZP1A_W12
M_W003 zna podstawowe statystyki z próby oraz miary współzależności ZP1A_W12 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi pracować w grupie przy przygotowaniu projektu - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi dokonać interpretacji statystyk z próby - - - + - - - - - - -
M_U002 umie dokonać analizy dynamiki zjawisk ekonomicznych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna indeksy jednopodstawowe, łańcuchowe i agregatowe + - - - - - - - - - -
M_W002 zna metody analizy dynamiki zjawisk ekonomicznych + - - - - - - - - - -
M_W003 zna podstawowe statystyki z próby oraz miary współzależności + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie do przedmiotu
a) podstawowe pojęcia statystyki, cel i zadania statystyki
b) dane statystyczne i sposoby ich prezentacji (szereg szczegółowy, rozdzielczy punktowy i przedziałowy, ujęcie tabelaryczne i graficzne)
c) projektowanie badania statystycznego
2. Parametry opisowe zbiorowości statystycznej
a) miary położenia średniej (średnie: arytmetyczna, geometryczna, harmoniczna; przeciętne pozycyjne: modalna, mediana, kwartyle, decyle, percentyle)
b) miary zmienności (rozstęp, odchylenie ćwiartkowe, odchylenie przeciętne, wariancja, współczynnik zmienności)
c) podstawowe miary asymetrii spłaszczenia i koncentracji (współczynnik asymetrii, moment standaryzowany rzędu trzeciego, kurtoza,
d) współczynnik koncentracji Lorenza, współczynnik Giniego)
3. Analiza współzależności zjawisk ekonomicznych
a) kowariancja,
b) współczynnik korelacji liniowej Pearsona,
korelacja rang: współczynnik Spearmana, Kendalla
4. Analiza dynamiki zjawisk ekonomicznych
a) mechaniczne metody wyodrębniania trendu
b) metody wyodrębniania wahań sezonowych (model z addytywnym i multiplikatywnym składnikiem sezonowym)
5. Indeksy statystyczne
a) szeregi indeksów jednopodstawowych o stałej i zmiennej strukturze wag,
b) indeksy łańcuchowe
c) indeksy agregatowe: ilości, ceni (indeksy Laspeyresa, Paaschego i Fishera)

Project classes:

1. Wprowadzenie do przedmiotu
a) podstawowe pojęcia statystyki, cel i zadania statystyki
b) dane statystyczne i sposoby ich prezentacji (szereg szczegółowy, rozdzielczy punktowy i przedziałowy, ujęcie tabelaryczne i graficzne)
c) projektowanie badania statystycznego
2. Parametry opisowe zbiorowości statystycznej
a) miary położenia średniej (średnie: arytmetyczna, geometryczna, harmoniczna; przeciętne pozycyjne: modalna, mediana, kwartyle, decyle, percentyle)
b) miary zmienności (rozstęp, odchylenie ćwiartkowe, odchylenie przeciętne, wariancja, współczynnik zmienności)
c) podstawowe miary asymetrii spłaszczenia i koncentracji (współczynnik asymetrii, moment standaryzowany rzędu trzeciego, kurtoza,
d) współczynnik koncentracji Lorenza, współczynnik Giniego)
3. Analiza współzależności zjawisk ekonomicznych
a) kowariancja,
b) współczynnik korelacji liniowej Pearsona,
korelacja rang: współczynnik Spearmana, Kendalla
4. Analiza dynamiki zjawisk ekonomicznych
a) mechaniczne metody wyodrębniania trendu
b) metody wyodrębniania wahań sezonowych (model z addytywnym i multiplikatywnym składnikiem sezonowym)
5. Indeksy statystyczne
a) szeregi indeksów jednopodstawowych o stałej i zmiennej strukturze wag,
b) indeksy łańcuchowe
c) indeksy agregatowe: ilości, ceni (indeksy Laspeyresa, Paaschego i Fishera)

Auditorium classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in project classes 8 h
Contact hours 4 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z ćwiczeń oraz ze wszystkich ocen egzaminu końcowego

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000
2. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa, 2000
3. Krysicki W., Bartos J. i inni, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, cz. 1 i 2, PWN, Warszawa 1986 i nast. wyd.
4. Sobczyk M., Statystyka, PWE, Warszawa, 2001
5. Woźniak M.(red.), Statystyka ogólna w zadaniach, AE w Krakowie, 2004
6. Zeliaś A. (red.), Metody statystyczne, PWE, Warszawa, 2002

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None