Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Orerational Management
Course of study:
2018/2019
Code:
ZZP-1-401-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Obrzud Jacek (jobrzud@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Obrzud Jacek (jobrzud@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Maternowska Małgorzata (mmaterno@zarz.agh.edu.pl)
JAMRÓZ ANDRZEJ (ajamroz@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Soliński Bartosz (bsolinsk@zarz.agh.edu.pl)
mgr inż. Czajka Kamil (kczajka@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy podążając za trendami i uwarunkowaniami rynkowymi oraz weryfikować w praktyce przydatność poznanych narzędzi, metod i procedur z zakresu zarządzania procesami wytwórczymi. ZP1A_K02
M_K002 potrafi opisać, przedstawić i dokonać wyboru priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. ZP1A_K07
Skills
M_U001 Proponuje rozwiązania konkretnych problemów zarządzania procesami wytwórczymi i inicjuje w tym zakresie procesy reorganizacji. ZP1A_U07
M_U002 Potrafi wynajdować i określać rozwiązania problemów zarządzania procesami wytwórczymi oraz adoptować metody i narzędzia analityczne, symulacyjne, eksperymentalne i informatyczne do ich rozwiązania. ZP1A_U14
Knowledge
M_W001 Wymienia i wyjaśnia zasady oraz stosuje podstawowe metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania procesami wytwórczymi. ZP1A_W06
M_W002 Ocenia i klasyfikuje istniejące oraz projektuje nowe rozwiązania z zakresu organizacji procesów wytwarzania i rozpoznaje trendy rozwojowe w zarządzaniu procesami wytwórczymi. ZP1A_W12
M_W003 Definiuje i klasyfikuje istniejące procesy wytwarzania. ZP1A_W07
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy podążając za trendami i uwarunkowaniami rynkowymi oraz weryfikować w praktyce przydatność poznanych narzędzi, metod i procedur z zakresu zarządzania procesami wytwórczymi. - + - - - - - - - - -
M_K002 potrafi opisać, przedstawić i dokonać wyboru priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Proponuje rozwiązania konkretnych problemów zarządzania procesami wytwórczymi i inicjuje w tym zakresie procesy reorganizacji. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wynajdować i określać rozwiązania problemów zarządzania procesami wytwórczymi oraz adoptować metody i narzędzia analityczne, symulacyjne, eksperymentalne i informatyczne do ich rozwiązania. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wymienia i wyjaśnia zasady oraz stosuje podstawowe metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania procesami wytwórczymi. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ocenia i klasyfikuje istniejące oraz projektuje nowe rozwiązania z zakresu organizacji procesów wytwarzania i rozpoznaje trendy rozwojowe w zarządzaniu procesami wytwórczymi. + - - - - - - - - - -
M_W003 Definiuje i klasyfikuje istniejące procesy wytwarzania. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Moduł zarządzanie produkcja

  1.Istota, elementy i zasady działalności operacyjnej.
  Pojęcie działalności operacyjnej. Pięć filarów zarządzania operacyjnego: CRM Zarządzanie relacjami z klientami), HR (Human resources – Kadry i płace), Zarządzanie produkcją, Finanse i księgowość, Handel, Logistyka ,Serwis. Kontrola prawidłowości zarządzania operacyjnego. Techniki kontroli zarządzania operacyjnego.
  2. System operacyjny i jego elementy.
  Pojęcie systemu operacyjnego. Elementy systemu operacyjnego. Strategie operacyjne. Ewolucja priorytetów operacyjnych. Proces wytwórczy jako element systemu operacyjnego. Struktura procesu wytwórczego. Podstawowe zasady organizacji procesów wytwarzania. Proces wytwarzania a proces produkcyjny.
  3.Planowanie produktu.
  Cel planowania produktu. Opracowanie nowego produktu.
  4. Prognozowanie sprzedaży.
  Rola prognozowania sprzedaży w zarządzaniu operacyjnym.Zakres przedmiotowy prognozowania. Metody Prognozowania: Metoda szeregów czasowych. Metody adaptacyjne. Metody przyczynowo- skutkowe.
  5. Pojecie i klasyfikacja procesów produkcyjnych
  6. Czas wytwarzania produktów.
  Czas jako wymiar konkurowania. Pojęcie cyklu wytwarzania produktu. Cykl technologiczny i cykl produkcyjny wyrobu.
  7. Kształtowanie przestrzeni pracy.
  Stanowisko pracy i jego cechy. Sposoby grupowania stanowisk pracy. Zasady rozmieszczania stanowisk pracy. Kryteria rozmieszczania stanowisk pracy. Metody rozmieszczania stanowisk pracy.
  8. Produkcja potokowa
  Warunki organizowania produkcji potokowej i jej zalety. Potok synchroniczny i asynchroniczny.
  9. Niepotokowe formy organizacji produkcji
  Znaczenie wielkości partii produkcyjnej w niepotokowych formach organizacji produkcji i metody ustalania jej wielkości. Pojęcie ekonomicznej wielkości zamówienia. Problem czasu przezbrajania stanowisk roboczych i jego wpływ na wielkość partii produkcyjnej. Istota metody SMED.
  10. Produkcja wieloasortymentowa..
  Problem kolejności prac w produkcji wieloasortymentowej. Zagadnienie kolejności prac w produkcji i jego znaczenie dla długości cyklu produkcyjnego grupy asortymentowej. Metody ustalania kolejności prac w produkcji.
  11. Ciągłość przepływu przedmiotów pracy przez system produkcyjny.
  Znaczenie ciągłości przepływu przedmiotów pracy przez system produkcyjny. Warunki tworzenia ciągłych przepływów. Projektowanie układów czasowych zwartych dla grup asortymentowych wyrobów. Ciągłość przepływu produkcji a poziom zapasów produkcji w toku.
  12. Zarządzanie zdolnością produkcyjną.
  Pojęcie zdolności produkcyjnej. Czynniki warunkujące wielkość zdolności produkcyjnej. Metody obliczania zdolności produkcyjnej.
  13. Planowanie zagregowane.
  Hierarchia planowania w zarządzaniu operacyjnym. Planowanie produkcji jako podstawa planowania w zarządzaniu operacyjnym.
  14. CRM – Zarzadzanie relacjami z klientami.
  Definicja i rola CRM. CRM jako filar zarządzania operacyjnego. odchodzący.

 2. Moduł zarządzanie jakością

  1.Istota jakości, jej znaczenie.
  2.Ewolucja w podejściu do problematyki jakości Filozofia i zasady zarządzania jakością (Deming, Juran, Crosby Ishikawa, normy ISO 9000)
  3.Podstawowe metody i techniki zarządzania jakością
  4.Koszty jakości -klasyfikacja, wyznaczanie
  5. Modele doskonałości organizacji i nagrody jakości
  6. System oceny bezpieczeństwa produktu – dyrektywy nowego podejścia (CE)
  7. System zarządzania jakością – wdrażanie i standardy (ISO 9000, ISO 14000, PN-N 18000, QS 9000, ISO/TS 16949, HAACP, GMP, GHP)

Auditorium classes:
 1. Moduł zarządzania produkcją 1. Pojęcie produktu

  Podobieństwa i różnice wyrobów i usług. Podstawowe różnice w produkcji wyrobów i usług. Proces wytwórczy wyrobu i usługi. Atrybuty procesów produkcji wyrobów i usług. Narzędzia analizy procesów produkcji wyrobów i usług.
  2. Proces produkcyjnyProces produkcyjny i jego elementy składowe. Przykłady procesów produkcyjnych prostych i złożonych. Parametry procesów produkcyjnych i sposoby ich wyznaczania. Harmonogram procesu produkcyjnego. Budowa harmonogramów produkcyjnych.
  3. Organizacja procesów produkcyjnych
  Podstawowe zasady organizacji procesów produkcyjnych w czasie i przestrzeni. Warunki i mechanizmy funkcjonowania procesów produkcyjnych. Pojęcie typu produkcji. Dobór wyposażenia produkcyjnego w zależności od typu produkcji. Takt jako podstawowy parametr procesów produkcyjnych.
  4. Tworzenie harmonogramów procesów produkcyjnych
  Harmonogram procesu produkcyjnego jako odwzorowanie jego przebiegu w czasie i przestrzeni. Doskonalenie przebiegu procesu produkcyjnego w oparciu o jego harmonogram produkcyjny.
  5. Produktywność procesu produkcyjnego
  Pojecie produktywności procesu produkcyjnego i metody jej poprawy. Mirniki pomiaru produktywności. Inwestycyjna i bezinwestycyjna metoda wzrostu produktywności w praktyce.
  6. Cykl wytwarzania wyrobu
  Wyznaczanie długości cyklu technologicznego i produkcyjnego w zależności od sposobu jego organizacji. Parametry wpływające na długość cyklu technologicznego i produkcyjnego. Analiza zapasów produkcji w toku w zależności od długości cyklu produkcyjnego wyrobu. Prawo Littla.
  7. Synchronizacja procesów produkcyjnych
  Pojecie synchronizacji procesu produkcyjnego. Znaczenie synchronizacji procesu produkcyjnego dla jego produktywności i wydajności pracy. Metody synchronizacji operacji.
  8. Prognozowanie sprzedaży
  Rola prognozowania sprzedaży w zarządzaniu operacyjnym. Wykorzystanie poznanych metod prognozowania w ćwiczeniach praktycznych. Zjawisko sezonowości w prognozach sprzedaży.
  9. Linie potokowe
  Wyznaczanie parametrów linii potokowych stałych synchronicznych i asynchronicznych. Wyznaczanie parametrów linii potokowych zmiennych.Zapasy technologiczne i międzyoperacyjne zapasy obrotowe w liniach potokowych. Metody ustalania wielkości zapasów w liniach potokowych.
  10. Niepotokowe formy organizacji produkcji
  Gniazda przedmiotowe i technologiczne jako przykłady niepotokowych form organizacji produkcji. Wyznaczanie parametrów niepotokowych form organizacji produkcji. Metody wyznaczania wielkości partii produkcyjnej. Znaczenie wielkości partii produkcyjnej dla wykorzystania zdolności produkcyjnej grupy maszyn. Problem czasu przezbrajania stanowisk. Praktyczne zastosowanie metody SMED.
  11. Produkcja wieloasortymentowa
  Zbadanie zależności długości cyklu produkcyjnego grupy asortymentowej wyrobów od kolejności realizacji asortymentów wchodzących w jej skład. Przykłady zastosowania różnych metod kolejnościowych w ustalaniu kolejności realizacji asortymentów wyrobów należących do danej grupy. Ustalanie najkrótszego wymiaru cyklu produkcyjnego dla grupy asortymentowej wyrobów.
  12. Ciągły przepływ produkcji
  Projektowanie ciągłych przepływów produkcji dla grupy asortymentowej wyrobów. Tworzenie układów czasowych zwartych. Pojęcie harmonogramu wzorcowego.
  13.Zdolność produkcyjna
  Określanie koniecznej zdolności produkcyjnej dla podanych warunków produkcyjnych. Planowanie zdolności produkcyjnej. Współczynniki wykorzystania zdolności produkcyjnej. Aspekty czasowe powiększania wolumenu zdolności produkcyjnej.

 2. Moduł zarządzania jakościa

  1. Analiza przyczynowo-skutkowa,
  2. Analiza Pareto,
  3. Projekty zastosowania metody FMEA oraz QFD,
  4. Projekt procedur dla SZJ,
  5. Ocena ryzyka zawodowego

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 151 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 22 h
Participation in auditorium classes 14 h
Realization of independently performed tasks 44 h
Preparation for classes 40 h
Examination or Final test 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 18 h
Contact hours 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią (75%) oceny z egzaminu i (25%) oceny uzyskanej z zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana obecność na wykładach.
Wymagana wiedza z zakresu podstaw matematyki wyższej, elementów statystyki opisowej, podstaw informatyki oraz metod organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.

Recommended literature and teaching resources:

1. Adam E.E., Ebert R.J.: Production and operations management. Concepts, models and behavior, Prentice Hall, Englewood-Cliffs 1992.
2. Borkowski S., Ulewicz R., Zarządzanie produkcją. Systemy produkcyjne. Oficyna Wydawnicza Humanitas. Sosnowiec 2008.
3. Brzeziński M., Organizacja podstawowych procesów produkcyjnych, cz.1, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1994.
4. Burchart-Korol D., Furman J., Zarządzanie produkcją i usługami. Wyd. Politechniki Śląskiej. Gliwice 2008.
5. Chodyński A., Projakościowe zarządzanie rozwojem produkcji w przedsiębiorstwie. ,Wyd. Innowacje, Bielsko-Biała 2000
6. Durlik I., Inżynieria Zarządzania, cz.2. Strategia wytwarzania, projektowanie procesów i systemów produkcyjnych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996.
7. Dwilinski L., Zarządzanie produkcją, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
8. Jasiński Z., (red). Podstawy Zarządzania operacyjnego. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
9. Johnston R. Zarządzanie działalnością operacyjną. Analiza przypadków, PWN, Warszawa 2002.
10. Kosieradzka A., (red.). Podstawy zarządzania produkcją. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2008.
11. Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia Zarządzania produkcją. Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2006.
12. Mazur Z., Mazur G., Dudek M., Obrzud J., Zarządzanie produkcją. Zagadnienia wybrane, Wyd. Scriptorium TEXTURA, Kraków 2001.
13. Michna J., Zarządzanie produkcją., Wyd. Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, Katowice 2003
14. Pająk E., Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. PWN, Warszawa 2006.
15. Pasternak K., Zarys Zarządzania produkcją. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005
16. Rogowski A., Podstawy organizacji i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie., Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010
17. Pająk E., Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1.Mierniki oceny zorganizowania procesów logistycznych w systemie wytwarzania — Measures of estimateing organizing level in manufacturing systems / Marek DUDEK, Gabriela MAZUR, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: XIII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 29 czerwca – 2 lipca 2005. Cz. 2, Zarządzanie w przedsiębiorstwie / red. nauk. Ryszard Budzik. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, 2005. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. Seria: Metalurgia ; nr 49). — Opis częśc. wg okł. — ISBN 83-87745-03-0. — S. 424–427. — Bibliogr. s. 427, Abstr.
2. Modelowanie obiektowe w organizacji procesów wytwarzania — [Object modelling in organizing manufacturing processes] / Gabriela MAZUR, Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Podejście procesowe w zarządzaniu : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. nauk. Marii Romanowskiej i Michała Trockiego ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. — Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2004. — ISBN 83-7378-084-X. — S. 19–29
3. Ocena zorganizowania procesów w gnieździe wieloprzedmiotowym — [The estimation of systems organization in the production flow] / Gabriela MAZUR, Zygmunt MAZUR, Marek DUDEK // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : VIII konferencja naukowo-techniczna : Ustroń–Jaszowiec, 14–16 czerwiec 2000 / red. nauk. Jan Mróz ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo WMiIM PCz, 2001. — (Materiały Konferencyjne Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej / Politechnika Częstochowska. Seria Metalurgia ; nr 16). — ISBN 83-87745-90-1. — S. 196–200. — Bibliogr. s. 200
4.Optymalizacja zapasów produkcyjnych — [Optimisation of the production stocks] / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie : [II konferencja : Zakopane, 11–13 stycznia 1999 : zbiór referatów] / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. — S. 266–270. — Bibliogr. s. 270., Streszcz.
5.Procesy logistyczne w systemie wytwarzania — [Logistic processes in the production system] / Zygmunt MAZUR, Marek DUDEK, Gabriela MAZUR, Konstantyn Kovalchuk, Dmytry Kozenkov. — Kraków : ,,TEXTURA”, 2005. — 123 s.. — Bibliogr. s. 120–123. — Brak afiliacji AGH. — ISBN 83-916311-3-3
6.Równoważenie procesu montażu — [Balancing of the assemble process] / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : VI [szósta] konferencja naukowo-techniczna / Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : PCz, 1998 [wyd. 1999]. — (Materiały Konferencyjne Wydziału Metalurgii Materiałowej / Politechnika Częstochowska. Seria Metalurgia ; nr 10). — S. 187–196. — Bibliogr. s. 196., Streszcz., Summ.
7.Tendencje rozwoju nowoczesnych systemów wytwórczych — The growth trend of modern productive systems development / Jacek OBRZUD, Gabriela MAZUR // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Budzika ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2008. — Materiały XVI międzynarodowej konferencji naukowej nt. Produkcja i zarządzanie w hutnictwie. — ISBN 978-83-7193-378-3. — S. 267–270. — Bibliogr. s. 270, Abstr.
8.Zastosowanie metod organizatorskich w usprawnianiu organizacji komórki produkcyjnej – aspekt praktyczny — [Practical application of organization methods for improve job organization in manufacturing cell] / Jacek OBRZUD, Gabriela MAZUR // W: Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / pod red. Stefana Lachiewicza, Agnieszki Zakrzewskiej-Bielawskiej. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. — (Monografie Politechniki Łódzkiej). — ISBN 978-83-7283-305-1. — S. 294–302. — Bibliogr. s. 302
9. Zastosowanie metody heurystycznej w równoważeniu procesu montażu — Application heuristic method with balance assembling process / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Księżyk, Adam Peszko ; Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarządzania. — Kraków : [s. n.], 1999. — S. 643–650. — Bibliogr. s. 650, Summ.

Additional information:

W trakcie ćwiczeń audytoryjnych wiedza studentów będzie systematyczne sprawdzana na kolokwiach.
Egzamin z przedmiotu będzie miał formę pisemną.