Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Human Resources Management
Course of study:
2018/2019
Code:
ZZP-1-403-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Beck-Krala Ewa (ebeck@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Klimkiewicz Katarzyna (kklimkie@zarz.agh.edu.pl)
mgr inż. Guca Stanisława (sguca@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Zarządzanie zasobami ludzkimi zajmuje się kierowaniem ludźmi w organizacjach uwzględniając obecne wyzwania stojące przed tymi procesami.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student wykorzystuje zdobytą wiedzę do oceny polityki i procedur personalnych stosowanych w zróżnicowanych organizacjach ZP1A_K07 Case study
M_K002 Student potrafi przekonać grupę o słuszności zaproponowanych sposobów postępowania czy narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi podczas realizacji ćwiczeń ZP1A_K04 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Opisuje wybrane procesy, metody narzędzia zarządzania personelem ZP1A_U03, ZP1A_U01, ZP1A_U07
M_U002 Student potrafi dobrać najlepsze praktyki, metody i narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi adekwatne do określonego typu organizacji ZP1A_U07 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student zna koncepcje pracownika w różnych modelach zarządzania ZP1A_W08, ZP1A_W13 Examination
M_W002 Wyjaśnia wady i zalety stosowania poszczególnych rozwiązań w ramach zarządzania zasobami ludzkimi ZP1A_U12, ZP1A_U07 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student wykorzystuje zdobytą wiedzę do oceny polityki i procedur personalnych stosowanych w zróżnicowanych organizacjach - + - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi przekonać grupę o słuszności zaproponowanych sposobów postępowania czy narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi podczas realizacji ćwiczeń - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Opisuje wybrane procesy, metody narzędzia zarządzania personelem - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać najlepsze praktyki, metody i narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi adekwatne do określonego typu organizacji - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna koncepcje pracownika w różnych modelach zarządzania + + - - - - - - - - -
M_W002 Wyjaśnia wady i zalety stosowania poszczególnych rozwiązań w ramach zarządzania zasobami ludzkimi + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w dzisiejszych organizacjach

1. Wprowadzenie do Zarządzania Zasobami Ludzkimi (zzl). Zagadnienia terminologiczne: od Zarządzania Kadrami do Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Koncepcja pracownika w różnych modelach zarządzania: naukowym, human relations, human resources i human capital. Determinanty zzl w organizacji. Zmiany funkcji personalnych w czasie.
2. Planowanie i dobór pracowników. Źródła rekrutacji pracowników i jej rodzaje. Tradycyjne i nowoczesne techniki doboru pracowników. Wprowadzanie nowego pracownika do Firmy i jego wdrażanie do pracy na stanowisku.
3. Rozwój i szkolenia pracowników. Ocena potencjału pracowników i planowanie ścieżek kariery. Cykl szkoleniowy w Firmie.
4. Ocena pracowników w organizacji. Cele oceny i procedura oceny pracowników, przedmiot i podmiot oceny, kryteria oceny, narzędzia i techniki oceny pracowników.
5. Motywowanie pracowników w organizacji. Główne teorie motywacji i ich implikacje dla zarządzania pracownikami w organizacji.
6. Wynagradzanie pracowników w organizacji. Budowa pakietu wynagrodzeń pracownika.
7. Rozstawanie się z pracownikami. Międzynarodowe zzl i zarządzanie różnorodnymi zespołami pracy.

Auditorium classes:

1. Elementy planowania zatrudnienia: analiza i opis kompetencji członków zespołów
2. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna: studium przypadku
3. Selekcja:
• Analiza aplikacji,
• Przygotowanie i symulacje rozmów kwalifikacyjnych
• Assessment Centre
4. Ocenianie – studium przypadku
5. Szkolenia i rozwój – studium przypadku

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 135 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Examination or Final test 4 h
Participation in lectures 12 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Participation in auditorium classes 14 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Preparation for classes 30 h
Participation in e-learning classes 8 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ocen z zaliczenia oraz egzaminu z tego przedmiotu.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.
Możliwe jest przeprowadzenie egzaminu zerowego po wcześniejszym ustaleniu ze studentami.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw z zakresu zarządzania

Recommended literature and teaching resources:

Armstrong M., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wolter Kluwer Polska, Wyd. 5, Kraków 2011
Beck-Krala E., 2013, Wynagradzanie pracowników, Wyd. AGH, Kraków
Laundy O., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000
Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, pod. Red. L. Zbiegień-Maciąg, Wolters Kluwer, Kraków 2006
Zarządzanie pracownikami, pod red. L.Zbiegień-Maciąg, AGH, Kraków 2002

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Beck-Krala E., Partycypacja pracowników w zarządzaniu firmą. Nowy sposób wynagradzania i motywowania., Wolters Kluwer, Kraków 2008,
Beck-Krala E., „Strategie personalne kreujące zaangażowanie i lepszą jakość życia pracowników”,[w:] Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, pod red. Dagmary Lewickiej i Lidii Zbiegień-Maciąg, Wydawnictwa AGH, Kraków 2010, s.135-149,
Beck-Krala E., Ocena efektywności systemów wynagrodzeń, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, IPiSS, 2012, 5/2012, s. 23-37
Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy starym a nowym. Organizacje, ludzie, procesy, procedury. Pod red. L. Zbiegiem-Maciąg i E. Beck, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków (2006),
Klimkiewicz K., Społecznie odpowiedzialne działania przedsiębiorstw jako odpowiedź na współczesne problemy w organizacjach – przykłady dobrych praktyk w polityce personalnej [w:] (red.) Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 42, Wyd. UE we Wrocłwiu, Wrocław 2009

Additional information:

W razie nieobecności studenta na zajęciach jest on zobowiązany do uzupełnienia powstałych zaległości. W zależności od przerabianego na zajęciach materiału mogą to być wykonywane w tym czasie ćwiczenia i zadania, które winien zrobić indywidualnie. W przypadku dłuższej nieobecności może to być przygotowanie pracy pisemnej lub referatu uzupełniającego przerabiane zagadnienia.