Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ecology and Environmental Management
Course of study:
2018/2019
Code:
ZZP-1-503-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab, prof. AGH Preisner Leszek (preisner@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab, prof. AGH Preisner Leszek (preisner@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Dubel Anna (adubel@zarz.agh.edu.pl)
Pindór Tadeusz (tpindor@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Zaprezentowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska stosowanych w Polsce i w Unii Europejskiej. Prowadzi to do wzrostu świadomości ekologicznej i znajdzie zastosowanie w pracy zawodowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość ważności i rozumie skutki działalności inżynierskiej w zakresie wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje ZP1A_K09, ZP1A_K03 Activity during classes,
Presentation
Skills
M_U001 potrafi opisać zachodzące procesy ekologizacji działalności gospodarczej z uwzględnieniem zasad rozwoju zrównoważonego a także przekazać tę wiedzę opinii społecznej; zna możliwości pokonania środowiskowych uwarunkowań działalności gospodarczej ZP1A_U01, ZP1A_U18 Activity during classes,
Test
M_U002 potrafi opisać uwarunkowania świadomości ekologicznej społeczeństwa w Polsce i na świecie oraz określić jej poziom, objaśnić, zdefiniować i opisać funkcje i komponenty ZP1A_U04 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę w zakresie celów i zasad polityki środowiskowej państwa zharmonizowanych z polityką ochrony środowiska w Unii Europejskiej ZP1A_W14, ZP1A_W06, ZP1A_W02 Examination,
Test
M_W002 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę dotyczącą uwarunkowań i poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w Polsce i na świecie oraz o ważności rozwoju zrównoważonego ZP1A_W06, ZP1A_W02, ZP1A_W18 Examination,
Test
M_W003 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę o funkcjach i komponentach środowiska, procesach ekologizacji działalności gospodarczej oraz środowiskowych uwarunkowaniach działalności gospodarczej a także internalizacji środowiskowych kosztów zewnętrznych ZP1A_W06, ZP1A_W02, ZP1A_W18 Examination,
Test
M_W004 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę na temat zintegrowanego zarządzania środowiskowego, zarządzania środowiskowego jako strategii konkurencyjnej, finansowania przedsięwzięć środowiskowych oraz marketingu środowiskowego ZP1A_W02, ZP1A_W01 Examination,
Test
M_W005 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę na temat instrumentów ekonomicznych zarządzania ochroną środowiska, systemów zarządzania środowiskowego oraz audytów środowiskowych ZP1A_W14, ZP1A_W06 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość ważności i rozumie skutki działalności inżynierskiej w zakresie wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi opisać zachodzące procesy ekologizacji działalności gospodarczej z uwzględnieniem zasad rozwoju zrównoważonego a także przekazać tę wiedzę opinii społecznej; zna możliwości pokonania środowiskowych uwarunkowań działalności gospodarczej - + - - - - - - - - -
M_U002 potrafi opisać uwarunkowania świadomości ekologicznej społeczeństwa w Polsce i na świecie oraz określić jej poziom, objaśnić, zdefiniować i opisać funkcje i komponenty - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę w zakresie celów i zasad polityki środowiskowej państwa zharmonizowanych z polityką ochrony środowiska w Unii Europejskiej + + - - - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę dotyczącą uwarunkowań i poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w Polsce i na świecie oraz o ważności rozwoju zrównoważonego + + - - - - - - - - -
M_W003 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę o funkcjach i komponentach środowiska, procesach ekologizacji działalności gospodarczej oraz środowiskowych uwarunkowaniach działalności gospodarczej a także internalizacji środowiskowych kosztów zewnętrznych + + - - - - - - - - -
M_W004 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę na temat zintegrowanego zarządzania środowiskowego, zarządzania środowiskowego jako strategii konkurencyjnej, finansowania przedsięwzięć środowiskowych oraz marketingu środowiskowego + + - - - - - - - - -
M_W005 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę na temat instrumentów ekonomicznych zarządzania ochroną środowiska, systemów zarządzania środowiskowego oraz audytów środowiskowych + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Świadomość ekologiczna społeczeństwa w Polsce i na świecie
 2. Funkcje i komponenty środowiska
 3. Ekologizacja działalności gospodarczej.
 4. Koncepcja i zasady rozwoju zrównoważonego
 5. Cele i zasady polityki środowiskowej państwa
 6. Internalizacja środowiskowych kosztów zewnętrznych
 7. Instrumenty ekonomiczne zarządzania ochroną środowiska
 8. Środowiskowe uwarunkowania działalności gospodarczej
 9. Audyty efektywności przemysłu i ochrony środowiska
 10. Systemy zarządzania środowiskowego
 11. Zarządzanie środowiskowe jako strategia konkurencyjna
 12. Zintegrowane zarządzanie środowiskowe
 13. Finansowanie przedsięwzięć środowiskowych
 14. Marketing środowiskowy
 15. Polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej
Auditorium classes:
 1. Definicje podstawowych pojęć i ich interpretacja
 2. Kategorie kapitału środowiskowego
 3. Analiza kosztów i korzyści środowiskowych jako metoda realizacji rozwoju zrównoważonego
 4. Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie
 5. Rola i funkcje znaków ekologicznych
 6. Środowiskowa restrukturyzacja gospodarki
 7. Źródła finansowania przedsięwzięć restrukturyzacyjnych
 8. Etyka w zarządzaniu ochroną środowiska
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Participation in auditorium classes 8 h
Preparation for classes 20 h
Contact hours 3 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z ćwiczeń jest obliczana jako średnia arytmetyczna z kolokwium zaliczeniowego, prezentacji projektu i oceny aktywności na zajęciach. Dozwolona jest jedna nieobecność na ćwiczeniach poza dniem kolokwium.

Prerequisites and additional requirements:

wiedza z zakresu makro- i mikroekonomii oraz ogólna z przyrody i biologii na poziomie szkoły średniej

Recommended literature and teaching resources:

1. Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, (red.) A. Graczyk, Wyd. Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu, Wrocław 2007.
2. Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, (red.) D. Kiełczewski,
Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej Białymstoku, Białystok 2009.
3. Becla A., Czaja S., Zielińska A., Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego, Difin, Warszawa 2012.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Pindór T., Preisner L., Oszczędność zasobów energii pierwotnej w skali światowej w wyniku zagospodarowania złóż niekonwencjonalnego gazu ziemnego, [w:] Efektywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i energią, (red.) A. Graczyk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 317, Wrocław 2013, s. 44-52.
2. Preisner L., Pindór T., Audyty środowiskowe jako instrumenty wspomagające system zarządzania środowiskowego, [w:] Logistyka Odzysku, Nr 2/2014 (11).
3. Preisner L., Pindór T., Przeglądy efektywności przemysłu i ochrony środowiska jako instrumenty zrównoważonego rozwoju, [w:] Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw,
4.Dubel A., Koszty i korzyści funkcjonowania ubezpieczeń od skutków powodzi. W: Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. K.Górki, A.Thier ; Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. — Kraków : Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. s. 126–127.

Additional information:

None