Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
ZZP-1-003-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Pindór Tadeusz (tpindor@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Trela Marisz (mtrela@zarz.agh.edu.pl)
Pindór Tadeusz (tpindor@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Celem prowadzenia przedmiotu jest przygotowanie studentów do projektowania i realizacji projektów restrukturyzacji przedsiębiorstw a także sektorów oraz regionów gospodarczych w Polsce.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności gospodarczej ZP1A_W05 Kolokwium
M_W002 Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów wytwórczych ZP1A_W06 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań wytwórczych ZP1A_U02 Kolokwium
M_U002 Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań wytwórczych – dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne ZP1A_U05 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie ZP1A_K02 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności gospodarczej + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów wytwórczych + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań wytwórczych + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań wytwórczych – dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wprowadzenie do problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw
 2. Restrukturyzacja jako czynnik rozwoju gospodarki
 3. Techniczne i środowiskowe czynniki rozwoju cywilizacji
 4. Kryzys gospodarki światowej w latach 2007-2009
 5. Strukturalne zmiany gospodarczej mapy świata; nowe bieguny wzrostu i konkurencyjności
 6. Liderzy restrukturyzacji w skali światowej
 7. Strukturalne zmiany zużycia energii pierwotnej w świecie
 8. Dostępność i koszty energii czynnikiem alokacji przemysłu w skali globalnej
 9. Znaczenie rewolucji łupkowej dla gospodarki Stanów Zjednoczonych i świata
 10. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
 11. Reindustrializacja jako specyficzna forma restrukturyzacji gospodarki
 12. Współpraca międzynarodowa w procesie restrukturyzacji; inwestycje zagraniczne
 13. Rozwój infrastruktury technicznej i kompetencji dla Przemysłu 4.0 w Polsce
 14. Finansowanie przedsięwzięć restrukturyzacyjnych ze źródeł krajowych i zagranicznych
Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Istota i cele procesów restrukturyzacji gospodarki
 2. Płaszczyzny analizy restrukturyzacji sektorów i przedsiębiorstw
 3. Założenia projektu restrukturyzacji przedsiębiorstw
 4. Plan i zasady prezentacji projektu; zagrożenia cywilizacyjne
 5. Wyzwania stojące przed rozwojem gospodarki świata i Polski
 6. Przełomowe wynalazki, techniki, technologie, innowacje, produkty
 7. Inwestycje jako kluczowy czynnik rozwoju
 8. Prezentacje studenckie
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 8 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 8 godz
Przygotowanie do zajęć 44 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową stanowi ocena z ćwiczeń. Pozytywna ocena ćwiczeń zwalnia ze sprawdzianu w formie pisemnej.
Zaległości powstałe wskutek nieobecności studenta na zajęciach student jest zobowiązany zaliczyć przed sprawdzianem końcowym w formie kolokwium ustnego.
Ocena końcowa może być zmodyfikowana w wyniku wyróżniającego poziomu aktywności i wiedzy na wykładach oraz ćwiczeniach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodne z regulaminem studiów wykłady nie są obowiązkowe.
Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona na ćwiczeniach, a przypadku drugiej nieobecności nieusprawiedliwionej na ćwiczeniach student jest zobowiązany zdać zagadnienia, podjęte na tych ćwiczeniach w trybie sprawdzianu pisemnego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Brynjolfsson E., McAfee A., Wyścig z maszynami. Jak rewolucja cyfrowa napędza innowacje, zwiększa wydajność i w nieodwracalny sposób zmienia rynek pracy, Wyd. Kurhaus Publishing, Warszawa 2015 2. Christensen C.M., Przełomowe innowacje. Wyd. Profesjonalne PWN, Warszawa 2014. 3. Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej, (red.) R. Borowiecki, A. Jaki, Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014 4. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2017

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Pindór T., Reindustrializacja Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, [w:] Barometr Regionalny: Analizy i Prognozy, 2016 t. 14 nr 1
2. Pindór T., Technologie przełomowe w gospodarowaniu nieodnawialnymi zasobami naturalnymi, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2017, nr 491
3. Trela M., Proces wdrażania środowiskowych norm Unii Europejskiej w przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego w Polsce, [W:] Środowiskowe aspekty restrukturyzacji przemysłu w Polsce w latach 1989–2006 / pod red. nauk. Tadeusza Pindóra. — Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, cop. 2008
4. Pindór T., Przekształcenia międzynarodowych rynków miedzi w latach 1980–2012 [W:] Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach, t. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec Michalczyk, Wrocław 2014.

Informacje dodatkowe:

Brak